Пошук по сайту


1 Предметом вікової психології є: A

1 Предметом вікової психології є: A

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Крок 2. Медична психологія

Психологія (частина 2)

1

Предметом вікової психології є:

A *вивчення фактів та закономірностей розвитку людини в онтогенезі

B вивчення закономірностей функціонування та розвитку психіки

C вивчення суб’єктивних образів об’єктивного світу

D вивчення психологічних закономірностей навчання і виховання

E вивчення фактів та закономірностей розвитку людини в філогенезі.

2

У віковій психології процес розвитку розглядається як:

A *якісні перетворення в структурі особистості, її діяльності та психіки

B кількісні зміни, що базуються на накопиченні соціального досвіду

C психічні зміни в філогенетичному розвитку живих істот

D прогресуюче задоволення суттєвих потреб

E фізичні зміни, що відбуваються в живому організмі

3

Соціальна ситуація розвитку розглядається у віковій психології для аналізу особливостей

вікового періоду і визначається як:

A *система найважливіших соціальних зв’язків особистості на певному віковому етапі

B місце особистості в суспільстві

C вплив соціального оточення на особистість

D значущі для особистості моделі спілкування

E вікові характеристики місця особистості в групі

4

Провідна діяльність, як базова категорія вікової психології – це:

A *діяльність, від якої в найбільшій мірі залежить розвиток особистості на даному

віковому етапі

B діяльність, яку особистість для себе обирає

C діяльність, яка найбільше подобається особистості

D діяльність, яку пропонують особистості дорослі на кожному віковому етапі

E діяльність, якій особистість присвячує бішу частину свого часу

5

Провідною діяльністю в немовлячому періоді є:

A *безпосереднє емоційне спілкування з дорослими

B предметно-маніпуляційна діяльність

C ігрова діяльність

D навчальна діяльність

E сюжетно-рольова гра

6

Провідною діяльністю у ранньому віці є:

A *предметна діяльність

B ігрова діяльність

C предметно-творча діяльність

D емоційне спілкування з дорослими

E орієнтувально-пізнавальна діяльність

7

Сюжетно-рольова гра є провідною діяльністю в такому віковому періоді:

A *дошкільний період

B немовлячий період

C молодший шкільний вік

D підлітковий період

E раннє дитинство

8

Найважливіші якісні зміни, що відбуваються в структурі, діяльності та самосвідомості

особистості на кожному віковому етапі у віковій психології розглядаються як:

A *вікові новоутворення

B досвід особистості

C знання особистоті

D навички особистості

E перетворення особистості

9

У вітчизняній психології вікова криза розглядається як:

A *відносно нетривалий період, що характеризується розмитістю меж, яскравістю якісних

змін та важковиховуваністю;

B проблеми, що виникають в житті людини;

C період, що виникає із-за помилок у вихованні особистості;

D етап розвитку, що залежить від індивідуальних властивостей особистості;

E період, в який особистість найяскравіше себе презентує соціуму.

10

Пряма хода, мова, гіпобулічні реакції є основними характеристиками кризи:

A *першого року життя

B трьох років

C семи років

D новонародженості

E п’яти років

11

Норовливість, я-сам, впертість, деспотизм, протест-бунт, обезцінювання,

важковиховуваністю є основними характеристиками кризи:

A *трьох років

B першого року життя

C семи років

D новонародженості

E п’яти років

12

Ефект групування, ефект захоплень, важковиховуваність, протестна поведінка є

основними характеристиками кризи:

A *підліткового віку

B трьох років

C першого року життя

D семи років

E юнацького віку

13

Втрата дитячої безпосередності, ефект “гіркої цукерки” є основними характеристиками

кризи:

A *семи років

B трьох років

C першого року життя

D підліткового віку

E юнацького віку

14

Побудова життєвого плану є основною характеристикою кризи:

A *юнацького віку

B семи років

C трьох років

D п’ятнадцяти років

E підліткового віку

15

У віковій психології “лонгитюдом” називають:

A *тривале в часі вивчення певної людини або групи людей

B найвищу міру емоційного позитивного ставлення

C метод вивчення психічних явищ, що триває короткий проміжок часу

D найсприятливіший період для розвитку індивідуальних особливостей;

E порівняльні аспекти автобіографічних досліджень

16

Сенситивність як закономірність психічного розвитку у віковій психології визначається як:

A *найбільш сприятливі умови (найбільша чутливість) для розвитку певних психічних

процесів і властивостей;

B різночас, асинхронність, неспівпадання в часі фаз розвитку окремих органів і функцій;

C неоднаковість, непостійність в розвитку психічних функцій

D накопичення в ході росту психічних властивостей, якостей, вмінь і навичків, що

призводять до якісних змін в їх розвитку;

E багатогранність ознак і властивостей, дій і способів поведінки, що появляються в

процесі розвитку на основі їх поступового розходження

17

Закономірність психічного розвитку, що визначає накопичення в ході розвитку психічних

властивостей, якостей, вмінь і навичок, що призводять до якісних змін в розвитку

називається:

A *кумулятивністю

B асинхронністю

C нерівномірністю

D сенситивністю

E лабільністю

18

Закономірність психічного розвитку, що визначає неоднаковість, непостійність в розвитку

психічних функцій називається:

A *нерівномірністю

B асинхронністю

C кумулятивністю

D сенситивністю

E лабільністю

19

Поняття “вік” у віковій психології визначається як:

A *якісно особливий етап психологічного розвитку, який характеризується сукупністю

змін, які визначають своєрідність особистості

B конкретний етап сукупного розвитку людини

C рівень органічного дозрівання організму

D тривалість життя живої істоти

E підсумок певної кількості років життя

20

Поняття “дозрівання” у віковій психології визначається як:

A *процес, перебіг якого залежить від успадкованих особливостей індивіда

B здатність системи до проведення єдиної, внутрішньо взаємопов’язаної лінії розвитку

C здатність системи до відтворення однотипних змін у різних людей

D здатність до накопичення змін, “надбудові” нових змін над попередніми

E процес кількісних змін, в ході вдосконалення тієї або іншої психічної функції

21

Процес перетворення зовнішньої дії у внутрішній план – це процес:

A *інтеріоризації

B асинхронності

C кумулятивності

D розвитку

E росту

22

В якій групі вказані всі галузі педагогічної психології:

A *психологія виховання, психологія навчання, психологія учіння, психологія педагогічної

діяльності

B філософія, соціологія, шкільна гігієна, психологія, анатомія, фізіологія

C педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка,

виправно-трудова педагогіка, психологія навчання, військова педагогіка

D психологія навчання, загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка,

методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка

E психологія педагогічної діяльності, педагогіка профосвіти, педагогіка шкіл подовженого

дня, педагогіка шкіл-інтернатів, психологія вищої школи

23

Вивченням виховання займається ряд наук. Який варіант відповіді, характеризує поняття

“виховання” в аспекті педагогічної психології:

A *виховання – це цілеспрямований вплив на формування та розвиток особистості

B виховання – це умова фізичного розвитку людини

C виховання – це фактор морального прогресу суспільства

D виховання – це фактор суспільного розвитку

E виховання – це спосіб передачі соціального досвіду

24

Яке значення має для фахівця знання вікових особливостей особистості у побудові

процесу виховання та навчання:

A *на основі вікової періодизації фахівець здійснює вивчення індивідуальних

особливостей особистості і враховує в процесі спільної діяльності, спілкування,

навчання, виховання

B вікова періодизація – це точна схема психічного розвитку людини, у відповідності з якою

розробляються і застосовуються універсальні методи виховання

C знання вікової періодизації дає можливість фахівцю побачити ріст і розвиток

біологічного фонду людини

D для фахівця знання вікових особливостей людини не має реального сенсу, оскільки всі

його методи виховання і впливу ґрунтується на знанні індивідуальних особливостей

людини

E вікові особливості мало враховуються в сучасному педагогічному процесі

25

В якій групі перелічені найоптимальніші умови виховання дитини в сім’ї :

A *повна сім’я, демократичний стиль стосунків, відвертість стосунків, педагогічна культура

батьків, спільна діяльність батьків і дітей

B повна сім’я, авторитарний стиль стосунків, сумісний відпочинок, взаємоповага,

покарання, заохочення

C неповна сім’я, демократичний стиль стосунків, взаємоповага, взаємодопомога

D неповна сім’я, ліберальний стиль стосунків, покарання, приклад, педагогічна культура,

зв’язок із школою;

E повна сім’я, ліберальний стиль стосунків, повна самостійність дітей та відстороненість

батьків, спільна діяльність батьків і дітей

26

В якій групі названі всі компоненти педагогічної діяльності:

A *конструктивний, організаційний, комунікативний

B заохочувальний, стимулюючий, комунікативний

C пізнавальний, творчий, організаційний

D стимулюючий, комунікативний, оцінювальний

E заохочувальний, стимулюючий, комунікативний

27

Назвіть початкову ланку процесу засвоєння знань:

A *сприймання навчального матеріалу

B осмислення і розуміння навчального матеріалу

C засвоєння навчального матеріалу

D закріплення навчального матеріалу

E використання отриманих знань в професійній діяльності

28

В якій відповіді найповніше представлена система принципів навчання:

A *принцип індивідуального підходу до учня науковість, систематичність і послідовність,

доступність, зв’язок навчання з життям, свідомість і активність учнів, наочність, міцність

засвоєння знань, вмінь і навичок

B наочність, активність і свідомість, міцність засвоєння знань, доступність матеріалу

C науковість, систематичність, послідовність, свідомість і активність учнів

D виховуючий характер навчання, науковість і доступність, свідомість і активність

E наочність, міцність знань, принцип індивідуального підходу

29

Які прийоми входять до методу переконання:

A *розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, приклад

B практична робота, ілюстрування, демонстрування

C лекція, приклад, диспут, розповідь

D робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування

E розповідь, пояснення, лекція, ілюстрування

30

Які основні вимоги до методу переконання:

A *референтність вихователя, доступність, аргументованість, послідовність, власний

приклад, зв'язок з практикою

B викладу історії відкриття наукових законів

C опори на життєвий досвід учнів, приклади з власного досвіду, доступність

D використання в процесі викладу матеріалу способів формування творчого мислення,

аргументованість

E розгляду явищ, фактів у взаємозв'язку з іншими

31

Яка група найповніше відображає критерії оцінки знань студента:

A *обсяг знань, міцність, систематичність, мовна культура, якість вмінь і навичок, глибина

знань, практичне застосування, розуміння, творчість, послідовність

B оперативність, глибина знань, швидкість

C вміння викладати знання, послідовність, мовна культура

D ввічливість, обсяг знань, міцність, практичне застосування, розуміння, творчий підхід,

глибина

E обсяг знань, міцність, систематичність, якість викладу
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Складання кандидатського іспиту з педагогічної та вікової психології є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата психологічних...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка
«Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки І психології

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и
Киричук О. В. доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості...

Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний...
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи(протокол №9 від 27....

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Вікова структура населення І проблема вікової соціальної роботи
Вікова структура населення формується під впливом природнього й механічного руху населення, людських втрат у періоди природних І...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Матеріали для проведення тижня географії
Адже в науці про землю є елементи описовості й пошуку, спостереження й відкриття, оцінки й по­рівняння, експерименту й прогнозу....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка