Пошук по сайту


Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Міністерство охорони здоров’я України

Старобільське обласне медичне училищеМетодична розробка самостійної роботи студентів з предмета:


« Анатомія людини»

Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії людини».

Кількість навчальних годин: 2

Курс: ІІ

Відділення: «Лікувальна справа»

Викладач: Корнієнко Олексій Петрович.Старобільськ – 2012


1. Актуальність теми: Анатомія і фізіологія є однією з фундамен­тальних медико-біологічних дисциплін, яка забезпечує подальше опанування клінічних дисциплін. Досконалі знання будови тіла та пізнання сутності фі­зіологічних процесів на різних рівнях організації організ­му — субклітинному, клітинному, на рівні органа, органі­зму в цілому — невід'ємна умова розуміння фізіологічних відправлень здорового і хворого організму, причин розви­тку хвороб, заходів щодо їхнього усунення. Переконливо про це на початку XIX ст. сказав учи­тель М.І. Пирогова російський лікар Є.О. Мухін (1766— 1850): «Лікар не анатом не лише не корисний, а й шкідли­вий», а через 100 років відомий московський медик О.П. Губарев (1855—1931) писав: «Без анатомії немає ні хірургії, ні терапії, а є тільки прикмети і забобони». Для вивчення макро- і мікроструктури організму та його функцій застосовують найрізноманітніші методи до­слідження: фізикальне обстеження, дослідження за допо­могою оптичних приладів і рентгенівських апаратів, метод експериментального моделювання, електронно-мікроскопіч­ний метод.

Запровадження мікроелектродної техніки, сучасних ме­тодів, які застосовують в анатомії і фізіології, дозволяє не лише уточнювати, а й поступово розкривати та пізнавати нові структури органів, механізми фізіологічних про­цесів, регулювання функцій, які мають величезне значен­ня для практичної медицини.
2. Навчальні цілі:

Знати: - роль анатомії в системі медичних наук і в суспільстві; ą - 1

  • зв”язок анатомії з іншими науками; ą – 2

  • етапи розвитку анатомії; ą - 1

  • значення анатомії та фізіології для медичної освіти; ą – 2

  • загальні принципи анатомічної термінології; ą – 2


Вміти: 1. Вирішувати типові та ситуаційні задачі; - a - 3

2. Виконувати програмовані завдання; - a - 3  1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи роботи.


1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.


№з/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Ті, що забезпечують

1

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення латинської термінології для анатомії та фізіології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2

Медична біологія

Матеріал, отриманий в процесі вивчення курсу біології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології2. Зміст теми:


Нормальна анатомія людини - наука, що вивчає форму і бу­дову тіла людини з точки зору їх розвитку та взаємодії форми і функції. Форма і функція взаємодоповнюються, перебуваючи в постійній залежності від зовнішніх умов існування організму, від середовища, в якому відбувався розвиток протягом багатьох мільйонів років.

Анатомія (гр.anatemno— розтинаю) належить до морфологі­чних наук і дуже тісно пов'язана з такими науками, як гістоло­гія, ембріологія, порівняльна анатомія, цитологія та ін.

Залежно від способів дослідження структур організму розріз­няють макроскопічну (дослідження організму людини неозброє­ним оком або за незначного збільшення) і мікроскопічну анато­мію (дослідження за допомогою мікроскопа).

Використання знань з анатомії з різною метою визначає деякі складові цього предмета: систематичну, описову, типову, плас­тичну, топографічну, вікову, динамічну анатомію. Систематич­на анатомія вивчає будову, форму і взаємозалежність органів за системами, а саме: остеологія — кістки; синдесмологія — їх з'єднання; міологія розглядає м'язи; спланхнологія — нутрощі; ангіологія описує серце та судини, естезіологія — нерви й о

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
На задній стінці порожнини проходять аорта, нижня порожниста вена, лежать нервові сплетення, лімфатичні судини І вузли. Внутрішня...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів. Шишкоподібна залоза; Одиночні гормонопродукуючі...

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»
Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка