Пошук по сайту


Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6Курсова робота

на тему:

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Зміст

Вступ ....................................................................................................................3


1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного

потенціалу Донецького району......................................................................5

2. Компонентна стуктура природно-ресурсного потенціалу, аналіз

рівня забезпеченості Донецького району......................................................9

3. Вплив природно-ресурсного потенціалу території на формування

галузей спеціалізації Донецького району....................................................14

4. Проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на

навколишнє природне середовище Донецького району.............................21

5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних ресурсів

Донецького району..........................................................................................25

Висновки...............................................................................................................29

Використана література............................................................................30

Вступ

Донецький економічний район – найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та сільського господарства приміської спеціалізації. В цій курсовій роботі я намагатимусь висвітлити питання про значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного потенціалу району, також аналізувала рівень його забезпеченості природніми умовами і вплив їх розміщення на формування галузей спеціалізації у районі. Також я вивчала проблеми антропогенного впливу людської діяльності на навколишнє середовище у Донецькому районі та відтворення і збереження ресурсів для подальшого сприятливого економічного розвитку району.

Район має великі запаси цінних корисних копалин, що сприяє розвитку його господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої промисловості, яка є провідною галуззю економіки. Перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі.

Тут є сприятливі природні передумови для розвитку сільського господарства,яке у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною культурою є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші сільськогосподарські культури. Широко використовується зрошувальна меліорація, яка в посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.

Район посідає перше місце за кількістю населення. Тут воно багатонаціональне, найчисленніою групою є українці. Друге місце займають росіяни. Частка міського населення району єнайвищою в країні. У районі добре розвинений транспорт, передусім залізничний. Тут розміщена розгалужена мережа автомагістралей, великі транспортні вузли, найбільший з яких - Донецький транспортний вузол.

Проте район має досить серйозні екологічні проблеми. Через використання в промисловості, особливо у важкій індустрії, застарілих технологій та машин район переживає справжню екологічну катастрофу. Необхідне вкладання коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств. Потрібні розробка та здійснення обгрунтованих заходів з охорони довкілляі комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів. Доцільно буде перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію відходів свого виробництва.

В умовах району важливою є проблема водозабезпечення. Її реалізація, очевидно і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві та великого використання і забруднення води.

Отже, для вирішення екологічних проблем району потрібно здійснювати грамотну політику в країні загалом, яка б змогла забезпечити не тільки зміну на краще екологічної ситуації в Донецькому економічному районі, а і подальший його економічний розвиток, який сприяв би і загальному економічному розвитку нашої держави.


1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного

потенціалу Донецького району.

Природні умови і ресурси істотно впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва. Природні умови, що до них зараховують клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими, а в іншому – створювати додаткові умови для прогресу: родючість грунтів, нормальне зволоження грунтів.

Наявність тих чи інших природніх ресурсів (лісові, земельні, рекреаційні), а атакож корисних копалин може правити за стимул, поштовх для розвитку економіки країни чи окремого регіону.

Природні умови і ресурси справляють істотний вплив а галузеву структуру народного господарства регіону та види виробництва, що від природніх умов залежать, а є й такі, що від них не залежать.

Класифікація природніх ресурсів залежить від поставленої мети. Продуктивні силице елементи і сили природи, які можна використовувати у виробничій і невиробничій діяльності людини.

Вони поділяються на:

мінеральні (корисні копалини – паливні, рудні, нерудні).

земельні (типи грунтів, ліси чагарники, пасовища, малопродуктивні землі).

водні ( води Світового океану та води суходолу - озера, річки; підземні -

грунтові, артезіанські).

біологічні ресурси (рослинний і тваринний світ).

ресурси Світового океану, що перебувають у воді у розчиненому стані, на

морському дні, й під ним – у товщі земної кори.

рекреаційні (природно-кліматичні, бальнеологічні, заповідні).

кліматичні і космічні (сонячна енергія, енергія вітру, внутрішня енергія

Землі ).

За ступенем вичерпності ресурси поділяються на вичерпні і невичерпні. Вичерпні в свою чергу поділчються на відновні і невідновні. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що дедалі більша частина природніх умов перетворюється на природні ресурси.

Мінеральні ресурси - це сукупність запасів корисних копалин у надрах району Землі, придатних для використання у різних галузях господарства.

Корисні копалини – це мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності. [13]

Донецький економічний район складається з Луганської та Донецької областей. Територія району 112,3 тис. км ². Це 18,6 % території всієї країни. В регіоні проживає 13,6 млн. чол., що становить 26,9 % загальної кількості населення в Україні. Донецький район за кількістю населення посідає перше місце серед макрорайонів України. Цей район є індустріальним серцем України. Його частка у виробництві промислової продукції становить майже 53 %. На нього припадає майже 90 % видобутку кам’яногго вугілля в країні, переважна частина видобутку залізної руди й 120 % марганцевої руди, майже вся виплавка сталі, переважна більшість виплавки чавуну й виготовлення прокату. Район дає значну частину металомісткого устаткування, в першу чергу металургійного і гірничошахтного. Тут виробляються локомотиви, автомобілі, верстати. Важка промисловість визначає профіль економічного району. Легка, харчова промисловість, сільське господарство перебувають у “затінку”, але вони дають значний внесок в економіку країни.

Район посідає перше місце в країні за виробництвом трикотажу (34 %), взуття (28 %), зерна (22 %), соняшнику (44 %), овочів (25 %). Отже, район представлений всіма основними галузями виробництва досить вагомо.

Донецький район лідер і за узагальнюючими показниками : за валовим продуктом (41 %) і за основними фондами (понад 31 %). У районі є потужна база кваліфікованих кадірв робітників, інженерів, науковців. Він має густу транспортну мережу.Попри різноманітний характер передумов і факторів формування багатогалузевої структури району, все ж таки слід підкреслити, значну роль у формуванні цієї структури належить природо-ресурсному потенціалу.

Інтегральний природо-ресурсний потенціал цього району дуже великий :

36 % загального українського показника. В його основі – вугілля, залізні і марганцеві руди, кухонна сіль, ртуть, вогнетривкі глини і флюсові вапняки, цементна сировина. Не менш важливе значення мають агрокліматичні умови – родючі чорноземи, достатня кількість сонячного тепла. Поряд із цим бракує зволоження, водних ресурсів, що вносить певні корективи в спеціалізацію і розміщення виробництва. Не тільки загальноукраїнстке, а й світове значення мають поклади вугілля, залізної і марганцевих руд. Основні запаси українського кам’яного вугілля зосереджені в Донбасі. Але вони майже вичерпані. Залізні руди характеризуються великими запасами й високою якістю ( вміст заліза в криворізькій руді – 65 % ).

Наявність великих запасів коксівнго вугілля, залізних і марганцевих руд, вогнетривких глин сприяли розвитку потужної чорної металургії. Донецький металургійний район – один з найбільших в світі. Він виробляє металу значно більше, ніж українська економіка має в ньому потреби.

Вугілля, кухонна сіль – є сировиною для формування хімічної промисловості в регіоні.

Чорноземи й переважно рівнинна поверхня території сприяють розвитку сільського господарства, особливо зернового виробництва. А на його основі – багатогалузевої харчової промисловості.

Надмірна територіальна концентрація виробництва, переважання матеріаломістких та енергомістких виробництв створили в регіоні напружену екологічнуситуацію. [15] Таблиця 1

Територія і кількість населення Донецького економічного району
За таблицею миожна побачити, що основною галуззю народного господарства Донецького економічного району є промисловість, а не сільське господарство, оскільки основна частина населення проживає у містах, а отже зайнята у промисловомувиробництві. [8]

Таблиця 2

Чинники економічного розвитку Донецького району
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Науково-технічний потенціал України, його збереження І розвиток
Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів І ресурсів...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах
Перебіг метаболічних шляхів у організмі знаходиться під постійним контролем різних регуляторних систем. Однією з таких систем, дія...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

Методична розробка На тему : Велика Вітчизняна війна
Яким було співвідношення сил сторін напередодні нападу німецьких військ на Україну?

Курсова робота
Розділ теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин І проявів девіантної поведінкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка