Пошук по сайту


Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту


Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоровя

Методична розробка № 9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
ТЕМА: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок і якісна оцінка загальних і повікових коефіцієнтів смертності.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальна кімната кафедри.
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години.

І. Актуальність теми: показники смертності поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення.

Народжуваність та смертність населення певною мірою зумовлені роботою медичних закладів, отже, можуть бути оцінені і як показники їхньої діяльності.

Набуті знання та уміння сприятимуть також формуванню розуміння взаємозумовленості демографічних і соціально-економічних процесів на певному етапі розвитку та трансформації суспільства. Вивчення закономірностей і тенденцій відтворення населення, динамічних змін у його чисельності та складі є основою майбутнього розвитку кожної країни, регіону.

II. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен знати: (α=II)

визначення поняття смертність, розрахунок основних показників.

Трактувати причини і фактори формування демографічної ситуації, її особливості в різні історичні періоди розвитку України, причини смертності в Україні. Значення середньої тривалості життя як ключового показника здоров’я населення.

Аналізувати шляхи зниження смертності за міжнародним досвідом, статистичні демографічні дані; використовувати .результати розрахунків демографічних показників у питаннях організації медичної допомоги населенню.

Пояснювати значення для органів та закладів системи охорони здоров’я особливостей демографічних процесів та демографічних показників.

Студент повинен вміти: (α=II)

• заповнювати облікові документи у випадку смерті людини,

• розраховувати загальні та спеціальні показники смертності.

III.Цілі розвитку особистості

Пізнання законів та закономірностей народонаселення на різних ступенях людської історії, аналіз сучасних проблем народонаселення, виявлення шляхів їх вирішення та значимість вивчення демографічних процесів для системи охорони здоров’я.

3. Mіждисциплінарна інтеграція)
Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі)


 1. Соціологія

 2. Загальна гігієна
Оцінити та застосовувати демографічні показники у галузі охорони здоров’я.

Аналізувати демографічну ситуацію і стратегічне планування розвитку охорони здоров’я

2

Наступні (забезпечувані)


 1. Організація охорони здоров’я.

 2. Економіка охорони здоров’я

 3. Клінічна епідеміологія

 4. Економіка охорони здоров’я.

 5. Маркетинг та менеджмент охорони здоров’я.
Заповнити облікову медичну документацію з приводу випадку смерті. Ідентифікувати дані соціологічних досліджень щодо формування статики та динаміки населення.

Оцінити та застосовувати демографічні показники у галузі охорони здоров’я.

Розрахувати та оцінити загальні та спеціальні показники смертності.

3


Внутрішньо-предметна інтеграція


 1. Показники здоров'я населення.

 2. . Демографічні показники (народжуваність, смертність, природній приріст). Методика розрахунку і аналіз демографічних показників.

 3. Організація роботи та структура закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги.
4.

Оцінювати соціально-медичне значення рівнів смертності в країнах. Поняття депопуляції. Показник середньої тривалості життя як ключовий показник здоров’я. Аналізувати демографічну ситуацію і стратегічне планування розвитку охорони здоров’я . Розрахувати та оцінити загальні та спеціальні показники смертності.


Заповнити облікову медичну документацію з приводу смерті.

Розрахувати загальний і спеціальні показники смертності. Вирішувати ситуаційні завдання.

Зміст теми заняття.

Смертність –один з демографічних показників, що характеризує здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології. Смерть як фізіологічне явище або результат природного згасання життя людини і досягнення нею критичного довголіття зустрічається не так часто в наш час. Смертність проявляється не тільки як біологічне явище в старості, вона вражає й інші вікові групи.

Реєстрація смерті проводиться органами реєстрації актів громадського стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті, виявлення трупа або місцем поховання. Засвідчення смерті проводиться за заявою родичів померлого, його сусідів, працівників житлово-комунальних закладів або за повідомленням адміністрації лікувального закладу, де сталася смерть. Заява про реєстрацію повинна бути зроблена не пізніше 3 діб з дня смерті чи виявлення труп, а в разі неможливості одержання довідки лікувального закладу або судово-медичної експертизи чи прокурора – не пізніше п’яти. Підставою для реєстрації є видані лікувальним закладом «Лікарське свідоцтво про смерть»(ф.№106/0-95) або «Фельдшерська довідка про смерть» (ф.№106-1/0-95), рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі.

Всі заклади, які видають «Лікарське свідоцтво про смерть» ведуть журнал обліку померлих (ф.№151/0). Щомісячно вносить інформація про померлих за даними РАЦСу. У випадку смерті дитини в період 0-6 діб заповнюється «Медичне свідоцтво про народження» дитини ф.№103/0-95 і «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть»- ф. №106-2/0-95.Останній документ заповнюється також у випадку мертвої дитини. Всі ЛПЗ МОЗ України, які заповнюють «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть», ведуть журнал обліку перинатальної смертності (ф.№153/0). Щомісячно проводиться корекція з записами у РАЦСі.

У наш час у більшості економічно розвинутих країн світу не відзначається суттєвого зниження показників смертності. Відносна стабілізація рівня смертності має місце у останні 20-30 років, що пояснюється як скороченням народжуваності, так і постарінням населення за цей період (див. табл.1).

Табл.1. Показники смертності у світі (‰ ).

Регіон

Смертність за 2006 р.

Світ

9

Північна Америка

8

Латинська Америка

7

Європа

10

Азія

8

Африка

13

Австралія

7

Росія

16

Україна

16

США

7

Японія

5

Великобританія

11

Німеччина

11

Китай

6

Індія

9

Афганістан

22

Кенія

13

Оцінка показника смертності по ВООЗ (ТАБЛ.2).

Табл. 2 Орієнтовна шкала оцінки природного руху населення:

Оцінка показника природного руху

Показник на 1000 населення

смертність

Високий

Більше 15

Середній

9-15

Низький

до 9

Показник загальної смертності, як середня величина, на зразок іншим демографічним коефіцієнтам, нівелює соціальну неоднорідність цього явища. У розвинутих країнах особливо різка розбіжність у смертності представників різних соціальних груп від туберкульозу, пневмонії, виразки шлунку, серцево-судинних та інших захворювань.

Щодо основних причин смертності населення, необхідно визначити, що у останні десятиріччя відбулися зміни у структурі причин смерті, які обумовлені змінами співвідношення між інфекційними хворобами та неінфекційними, хронічними хворобами. Ще на початку XX століття інфекційні хвороби займали перше місце, на їх долю припадало до 60% від кількості усіх випадків смерті, то у кінці ХХ століття смертність від цих захворювань скоротилась у декілька разів, а по деяких хворобах-у десятки і навіть сотні разів, поступившись першим місцем неепідемічним, хронічним захворюванням. Серед останніх найбільше значення набули серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, травми, на які у економічно розвинутих країнах припадає 70-80 % від кількості усіх причин смерті.

Скорочення народжуваності, зменшення інфекційної захворюваності приводить до зменшення ризику смерті дітей. Значне постаріння населення і збільшення випадків хронічних неінфекційних захворювань веде до збільшення основних причин смерті.

Аналіз віково-статевих показників смертності в Україні показує, що має місце значне збільшення смертності головним чином у чоловіків працездатного віку. Це пояснюється зростанням нещасних випадків, отруєнь, травм, хвороб системи кровообігу.

У 15-19 років смертність чоловіків перевищує жіночу у 1,5 разів, у віці 40-49 років це перевищення становить вже 3,5 рази.

Слід відмітити, що смертність у віці 60-64 роки у 25-26 разів вища, ніж у віці 30-34 роки.

Структура причин смертності серед населення України досить стабільна: перше місце- хвороби системи кровообігу (60,5%), на другому - злоякісні новоутворення (13,5%), на третьому –нещасні випадки, отруєння і травми (9,7%).

У динаміці рівень смертності населення працездатного віку за останнє десятиріччя підвищився за рахунок нещасних випадків, отруєнь, травм, хвороб системи кровообігу і найбільше за рахунок інфекційних і паразитарних хвороб, туберкульозу, СНІДу. Більш швидке зростання рівня смертності у працездатному віці спостерігається серед чоловіків, у яких перші два місця у структурі смертності посідають хвороби системи кровообігу та нещасні випадки, отруєння та травми, 3 місце- онкологічні хвороби. А серед жінок 1 місце також хвороби серцево-судинної системи, 2 місце- онкологічні хвороби, 3 місце- нещасні випадки, травми.

Взагалі, рівні смертності чоловіків від хвороб системи кровообігу перевищують показники у жінок у 3-4 рази, а від нещасних випадків, отруєнь та травм- 5-6 разів.

На основі рівнів смертності у статево-вікових групах розраховується ще один показник-показник дожиття до запропонованих ВООЗ вікових рубежів: до 1 року, до 15 років, до 45 років, до 65 років.

В Україні до 45 років доживає 93,8% жінок і 83,1% чоловіків, до 65 років 77% жінок і 46,7% чоловіків.

У міжнародній практиці використовують ще показник потенційно втрачених років життя за період 0-65 років. Він серед чоловіків майже у 3 рази виший, ніж серед у жінок, які помирають у значно старшому віці.

Показники смертності:

Загальний показник смертності характеризує частоту випадків смерті за рік на 1000 населення, що проживає на конкретній території.

Загальний показник смертності=

Число померлих за рік ×1000

---------------------------------

Середньорічна чисельність населення
Спеціальні показники смертності- повікові, за статю, за причинами, за місцем проживання.

Коефіцієнт смертності (за віком)=

Число померлих за рік в окремих вікових групах× 1000

-------------------------------------------------------------------------

Середньорічна чисельність населення даної вікової групи

Найменшою є смертність у віці 10-14 років, найбільш високою до 1 року і в похилому віці. Вікові коефіцієнти смертності у графічному зображенні мають U-побідну криву, яка відображає високий рівень смертності на 1 році і старше 60- років.

Смертність серед сільського населення в 1,5 разів вища, ніж серед міського. В Україні у 2007 році загальний показник смертності склав 16,4‰.

У структурі смертності дитячого віку (0-14р.) перші місяця посідають нещасні випадки, травми та отруєння, на 2 місці-вроджені аномалії, далі-хвороби нервової системи та органів дихання. У Європі середній показник смертності до 10,0‰. До так званих «демографічно еталонних» країн за показниками смертності відносять: Японію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург (5‰).

Табл. 7 Коефіцієнти смертності населення працездатного віку за основними причинами смерті в Україні (на 10тис. нас.)

Клас хвороб

Обидві статі

1995

2007

Травми

211,0

180,4

Хвороби системи кровообігу

199,7

162,7

Новоутворення

112,1

1027,6

Хвороби органів травлення

39,2

64,6

Інфекційні

24,3

34,8

Усі хвороби

675,0

573,5

Материнська смертність-це статистичне поняття, пов’язане зі смертю жінки під час вагітності чи протягом 42 діб після її закінчення, незалежно від тривалості та локалізації вагітності, від будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю чи обтяженою нею, чи її веденням, але не від нещасного випадку чи інших випадкових причин.

Рання материнська смертність до 42 діб. Пізня материнська смертність пов’язана зі смертю жінки від прямих або непрямих акушерських причин, пізніше ніж через 42 доби, але раніше року після закінчення вагітності.

Випадки материнської смертності поділяють на 2 групи:

1.Безпосередньо пов’язані з акушерськими причинами-це випадки, які є результатом акушерських ускладнень.

2. Опосередковано пов’язані з акушерськими причинами-випадки, які є наслідком якоїсь хвороби, яка була в жінки раніше чи розвернулась під час вагітності та яка не була викликана безпосередньо акушерськими причинами, але була ускладнена фізіологічним впливом вагітності.

Рівень материнської смертності у Європі 5-10 на 100.000 народжень, у арабських країнах- 75 на 100.000 народжень. До 5 на 100.000 є низьким показником.

Ключовим показником здоров’я є показник середньої очікуваної тривалості життя- це середнє число років, що належить прожити поколінню, яке народилося при умові, якщо протягом наступного життя показники смертності будуть такими ж, як і в роки, для яких робилися розрахунки. На цей показник особливо впливає збільшення смертності серед дітей, молоді та осіб працездатного віку.

Найвищі показники очікуваної тривалості життя у жінок найбільші в Західному регіоні, найнижчі – в Одеській області, Києві. Серед чоловіків найвищі такі показники у Львівській області та у Києві, а найнижчі – у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях. Середня очікувана тривалість життя в Україні- серед жінок- 75-76років, серед чоловіків- 63-64 роки.

У Європі середня очікувана тривалість життя становить серед жінок 78-79 років: у Швеції,-81,8р., Греції- 80,5 р., Фінляндії- 80,5 р., Англії- 79,5 р. Серед чоловіків цей показник дорівнює 68,4 років: у Швеції- 76,3 р., Греції- 75,2 р. Найбільший вплив на ці показники спричинює смертність від хвороб серцево-судинної системи, новоутворень, зовнішніх причин (травми, нещасні випадки). Так рівень смертності від хворою серцево-судинної системи в Україні в 2 рази вищий , ніж у Європі, у 3, 6разів від зовнішніх причин вищий.

На сьогодні Україна на 10 років відстала від Західної Європи. У чоловіків ця різниця становить 13 років, у чоловіків 9 років. І це тим більш прикро, бо з середини 60-х років Україна зрівнялась з Західною Європою. Рейтинг України серед країн за середньою тривалістю життя дуже низький (102 місце у жінок, 126 у чоловіків).

VІ. План та організаційна структура заняттяОсновні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, індуктивності)

Розподіл часу (хв.)

1
2
3

Підготовчий етап

Організаційні заходи
Постановка навчальних цілей та мотивація
Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Визначення показників смертності, їх розрахунок. Порядок заповнення облікових документів реєстрації смертності в Україні. Поняття середньої очікуваної тривалості життя.


II

- індивідуальна теоретична співбесіда, опитування.

- тестовий контроль II рівня.


П.1.«Актуальність теми»

П.2.«Навчальні цілі»
Теоретичні питання II рівня.

Тести II рівня

Структурно-логічні схеми

Таблиці


2
5

15

1


2


Загальна смертність, її провідні причини в окремих регіонах, облік.

2.Методика розрахунку показників загальної смертності.

3.Методика розрахунку спеціальних показників смертності.

4.Основні причини смертності у різних вікових групах.

5.Показники дожиття до запропонованих ВООЗ років, показник потенційно втрачених років життя.

6.Структура причин смертності серед чоловіків , жінок, дітей 0-14 років.

7.Які тенденції характерні для сучасної демографічної ситуації в Україні?

8.З якою метою використовуються демографічні дані у практиці охорони здоров’я?

9.Поняття материнська смертність, рання і пізня.

10.Середня очікувана тривалість життя, особливості в Україні, значення.


III

Метод формування навичок:

- практичний тренінг у

Метод формування вмінь:

-професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій.Таблиці

Слайди

.

.28
25


1

2

3

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.


Підведення підсумків практичного заняття
Домашнє завдання

III

Метод контролю навичок:

Індивідуальний контроль у визначенні статики та розрахунку показників смертності

Методи контролю вмінь:

- тестовий контроль III рівня.


Набори карток для письмового контролю


Тести III рівня

Оріентовна карта для самостійної роботи з літературою.

Рекомендована література

15


VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

1. Загальна смертність, її провідні причини в окремих регіонах, облік.

2.Методика розрахунку показників загальної смертності.

3.Методика розрахунку спеціальних показників смертності.

4.Основні причини смертності у різних вікових групах.

5.Показники дожиття до запропонованих ВООЗ років, показник потенційно втрачених років життя.

6. Структура причин смертності серед чоловіків , жінок, дітей 0-14 років.

7.Які тенденції характерні для сучасної демографічної ситуації в Україні?

8. З якою метою використовуються демографічні дані у практиці охорони здоров’я?

9. Поняття материнська смертність, рання і пізня.

10. Середня очікувана тривалість життя, особливості в Україні, значення.

VІІ.2.Матеріали для самоконтролю :

Тестові завдання (α=ІІ):
Матеріали для самоконтролю :
А Завдання для самоконтролю

Особливості показників смертності в Україні :

А)-підвищення смертності в працездатному віці,

Б) –зниження показників загальної смертності;

В) –підвищення показників смертності серед дітей;

Г) – підвищення показників смертності у похилому віці;

Д) зниження смертності жінок.

Еталон відповіді: А, Г.
2.Які документи заповнюють, якщо дитина померла на 5 добу?

А) «Лікарське свідоцтво про смерть»(ф.№106/0-95) або «Фельдшерська довідка про смерть»

В) «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть»,

Г) «Медичне свідоцтво про народження»
Еталон відповіді: В, Г.

VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу:

Тестові завдання (α=ІІІ)

 1. Дайте характеристику рівня смертності в запропонованих країнах:
Низький

рівень

Середній

рівень

Високий

рівень

УКРАЇНА
-

+

АФГАНИСТАН

-

-

+

США

+

-

-

РОСІЯ

-
+

ЯПОНІЯ

+

-


VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.
Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою

Навчальні завдання


Вказівки до завдання


Оволодіти:

- необхідними основними знаннями за темою: «Загальні та спеціальні показники смертності. Порядок обліку смертності. Середня очікувана тривалість життя».

Вивчити: поняття середня очікувана тривалість життя, материнська смертність. Загальні та спеціальні показники смертності. Порядок реєстрації смертності в Україні.


Охарактеризувати особливості смертності, тривалості життя в Україні і в Світі.
Охарактеризувати демографічну ситуацію в Україні.VІІІ. ЛІТЕРАТУРА:
о с н о в н а

 1. Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко (під ред.) – Соц. медицина та організація охорони здоров’я. Тернопіль, “Укрмедкнига”. 2000 р., с. 117-131.

 2. Під ред. Ю.В.Вороненка, В.В.Рудень - Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Посібник до практичних занять. Львів, „Новий світ”, 2004р., с. 6-36.

 3. Ю.В. Вороненко – Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Київ, “Здоров’я”, 2002 р., с. 94-102.


д о д а т к о в а

Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 253-257.

Под ред. Лисицина Ю.П. - Руководство к практическим занятиям по соци­альной гигиене и организации здравоохранения, 1985 г., с.111 -125.

Автор: ас. Василик В.С. Затверджено на засіданні кафедри “__” ___ 2009__ р. Протокол № ___
Зав. кафедрою соціальної медицини,

Економіки та огранізації охорониздоров’я проф. О.М. ОЧЕРЕДЬКО

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Студентам 1-го курсу
Вступаючи в сім'ю студентів Одеського державного медичного університету, урочисто обіцяю моїм вчителям І товаришам по навчанню

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів...
Навчально-методичні рекомендації підготували викладачі кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка