Пошук по сайту


Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного

Сторінка1/3
  1   2   3
Кафедра соціальної медицини,

економіки та організації охорони здоров’я

Методична розробка № 7 для студентів IV курсу медичного ф-ту
ТЕМА: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного центру здоров’я).
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Вінницький обласний центр здоров’я та навчальна кімната кафедри.

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години.

I.Актуальність теми: Санітарна освіта є органічною частиною охорони здоров’я, одним із розділів ідеологічної роботи та носить державний характер. В організації і проведенні санітарної освіти беруть участь державні заклади і в першу чергу, медичні. Водночас санітарне просвітництво є одним із видів суспільноі діяльності. До проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення залучаються всі лікарі та середні медичні працівники. Для кожного медичного працівника санітарна освіта та гігієнічне виховання населення – почесна місія і службовий обов’язок.

Санітарне просвітництво в Украіні широко використовується в якості діючого засобу підвищення загальної і санітарної культури населення – найважливішої передумови збереження і зміцнення здоров’я людей, підвищення їхньої працездатності та довголіття, виховання здорового покоління. Виняткове значення полягає ще і в тому, що саме спосіб життя, як чинник, який впливає на здоров’я населення, є визначальним.

II. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен знати: (α=II)

-пояснювати значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення.

-знати основні завдання санітарно-освітньої роботи;

-організацію та проведення санітарно-освітньої роботи;

-завдання і особливості санітарно-освітньої роботи в діяльності органів і закладів охорони здоров’я;

-методи та засоби гігієнічного виховання населення, моделі профілактичних втручань.

Студент повинен вміти: (α=II)

-підготувати текст бесіди, лекції, листівки, пам’ятки, макету; санітарного бюлетня чи плаката, заходи мотиваційних профілактичних втручань.
III.Цілі розвитку особистості.

Забезпечити розуміння впливу способу життя на здоров’я населення, виховання і навчання заходам формування здорового способу життя серед населення.

IV. Міждисциплінарна інтеграція
Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі)

 1. Спеціальні розділи історії медицини у складі окремих клінічних предметів.

 2. Релігієзнавство.

 3. Філософія

 4. Анатомія

 5. Фізіологія

 6. Загальна гігієна

 7. Фармакологія

 8. Внутрішня медицина

 9. Хірургія

 1. Праці вчених медиків з профілактичної медицини.

 2. Зародження анатомічних та фізіологічних знань про причини виникнення хвороб.

 3. Морально-етичні, професійні основи лікарської діяльності.

 4. Основні засади санітарно-просвітньої діяльності..

1. Пояснити вплив способу життя на здоров’я населення.

2. Пояснити форми та методи профілактичної роботи.


2

Наступні (забезпечувані)


 1. Організація охорони здоров’я.

 2. Економіка охорони здоров’я

 3. Загальна гігієна
1. Прогресивні моделі організації превентивної роботи в охороні здоров’я в Світі.

2. Основи гігієнічного виховання населення.

3. Освітні технології з формування ЗСЖ.

4. Принципи організації охорони здоров’я в Україні.

1.Оцінити існуючу модель формування ЗСЖ в Україні.

2. Оцінити фінансування профілактики в охороні здоров’я в Україні.

3. Визначати необхідність проведення заходів навчання здоров’ю в межах соціальних проектів.

3


Внутрішньо-предметна інтеграція

1.Показники здоров'я населення. Захворюваність, її види та джерела вивчення. Методика розрахунку і аналіз показників захворюваності.

2.Показники здоров'я населення. Демографічні показники (народжуваність, смертність, природній приріст). Методика розрахунку і аналіз демографічних показників.

3. Організація роботи та структура закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги.


1.Значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я. Чинники способу життя.

2.Основні законодавчі документи, на яких побудована система формування здорового способу життя і політика формування здорового способу жжиття.

3.Напрямки формування здорового способу життя.

4.Організаційну структуру санітарного просвітництва в Україні.

5.Мету та завдання санітарної освіти.

6.Методи та засоби санітарного просвітництва.

7.Умови та заходи, що впливають на формування здорового способу життя, соціальні проекти з навчання здоров’ю.

8.Заклади охорони здоров’я, відомства та служби, що беруть участь у формуванні здорового способу життя.

9.Санітарне просвітництво в навчальних закладах.

10.Санітарне просвітництво в лікувально-профілактичних закладах.

11.Форми проведення гігієнічного навчання.

12.Структура лекції, завдання її складових частин.

1Розробити анкети, бюлетені, пам’ятки

2.Проводити мотиваційні втручаня з метою модифікації способу життя.

3. Вирішувати ситуаційні завдання.


V.ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.

За визначенням ВООЗ, спосіб життя-це спосіб існування, заснований на взаємодії між умовами життя і конкретними моделями поведінки особи.

До передумов здорового способу життя відносять: матеріальний стан, житлово-побутові умови, соціальне оточення, стосунки в сім’ї, колективі, громаді, сталі ресурси, стабільна екосистема, рівень освіти, соціальна захищеність особи, соціальна справедливість, рівність, неупередженість, якість харчування.

Спосіб життя формується суспільством, або групою, в якій живе людина. Тому формування здорового способу життя не є безпосереднім завданням медицини. В той же час принципи здорового способу життя – прерогатива медицини і інших наук про людину.

Серед характеристик, які дають можливість оцінити рівень здорового способу життя в сучасних умовах виділяють наступні: психоемоційний стрес, нераціональне харчування, зловживання алкоголем, паління, низька фізична активність, вживання наркотиків. Також до способу життя відносять шкідливі умови праці, низьку медичну активність та низький освітній ценз, нестабільні сімейні стосунки.

.Формування здорового способу життя в Україні постає як надзвичайна проблема виживання суспільства і нації взагалі. Розрізняють за напрямами діяльності п`ять великих груп (або комплексів) заходів щодо формування здорового способу життя. Це формування сприятливої для здоров`я політики, створення сприятливого середовища існування людей (природних і соціальних), підвищення активності громад, розвиток персональних людських навичок, переорієнтація служб охорони здоров`я в бік профілактики.

Найважливішим принципом напрямку формування ЗСЖ є активність і відповідальність особистості у реалізації стратегій формування здоров’я, тобто адекватного до нього відношення.

“Здорова“ модель поведінки при певних умовах зменшує ризик виникнення патології. Також різні умови життя визначають різні моделі “здорової поведінки». Виділяється два діаметрально протилежних типи поведінки індивіда по відношенню до чинників, які сприяють або, навпаки, загрожують здоров’ю людини. Адекватність відношення до здоров’я складається тоді, коли поведінка особистості служить ступенем відповідності вимогам здорового способу життя, які нормативно пропонує медицина. В зв’язку з цим, формування адекватного і корекція неадекватного відношення до здоров’я є необхідною умовою охорони і зміцнення фізичного, психічного, соціального благополуччя особистості.

Складність вирішення цього завдання полягає в визначенні стратегії і розробці методичних засобів охорони і зміцнення здоров’я методами формування свідомості і поведінки особистості, адекватних вимог медицини до здорового способу життя. Традиційно це завдання вирішувалось шляхом розповсюдження пропаганди медичних та гігієнічних знань (санітарна освіта), що в деякій мірі має місце і сьогодні. Але в даний час парадигма пріоритету знань у вирішенні проблеми формування здоров’я здійснюється в рамках не тільки гігієнічного навчання, але і виховання (health education ). Загальна стратегія «health promotion» визначає найвагомішою складовою загальної концепції зміцнення здоров’я життєву компетентність отриману шляхом навчання здоровому способу життя. У країнах ЕС заходи щодо зміцнення здоров’я описують формулою: інформація +освіта+професійний тренінг. У більшості країн така освіта набула практичної спрямованості, використавши наукові засади з медичних та біологічних наук. Здоровий спосіб життя показав економічні та моральні переваги і це було покладено в основу гуманітарної державної політики багатьох країн .

Одним із стратегічних документів є Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, затверджена у 2000р. Окремий її розділ «Створення умов для здорового способу життя» передбачає вдосконалення нормативно-правової бази, формування державної політики щодо зміцнення здоров’я населення, запровадження системи соціально-економічного стимулювання здорового способу життя, обмеження реклами шкідливих для здоров’я речовин, трансформацію гігієнічного виховання населення у державну систему безперервного навчання і здійснення його на усіх етапах соціалізації особистості, широке впровадження профілактичних технологій в роботу закладів охорони здоров’я, особливо первинної ланки.

Відповідно до стратегічних напрямків європейської політики «Здоров’я для всіх» в Україні розроблено Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації на 2002-2011 роки» і ще ціла низка програм і документів.

На сьогодні відпрацьовані дві моделі профілактичних втручань і формування ЗСЖ: мобілізація первинної медико-санітарної допомоги (медична модель), мобілізація громадськості (муніципальна модель).

Медична модель функціонує на рівні первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), залучаючи в роботу поліклініки, сімейні лікарські амбулаторії, сільські лікарські амбулаторії, фельдшерсько – акушерські пункти, інші структурні підрозділи ПМСД, а також Центри здоров’я, що є ланкою спеціалізованої допомоги на рівні ПМСД.

Друга модель працює на муніципальному рівні, використовуючи в якості інструментів впровадження різних національних, міжнародних проектів і програм з навчання здоров’ю: «Школи сприяння здоров’ю», «Здорові робочі місця», «Здорові міста», «Просвітницькі заходи за методом «рівний-рівному» щодо формування здорового способу життя», CINDI та інші.

Форми роботи з формування здорового способу життя:

санітарно-просвітницька діяльність, навчання життєвим навичкам молоді.

Санітарна просвіта в Украіні – система державних, суспільних і медичних

заходів, спрямованих на підвищення рівня санітарно-гігієнічноі культури населення з метою збереження та зміцнення здоров’я, збільшення працездатності та тривалості рівня життя, а також залучення населення до активної допомоги органам і установам системи охорони здоров’я, підвищення ефективності медичноі і профілактичноі допомоги, оздоровлення умов праці та побуту, вирішення актуальних завдань охорони здоров’я населення в нашій краіні.

В Украіні створена мережа спеціальних установ по проведенню санітарного просвітництва. Діяльність іх здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я Украіни.

Науковим методичним центром із питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення визначено Украінський інститут стратегічних досліджень (громадського здоров’я), у складі якого створено відділ координаціі діяльності центрів здоров’я.

Санітарно-освітня робота є невід’ємною та органічною частиною медицини. Вона– обов’язковий розділ діяльності кожного лікувально-профілактичного закладу та медичного працівника. Санітарна освіта залежить від завдань охорони здоров’я і скерована на підвищення санітарної культури населення, у зв’язку з чим її зміст поділяється на загальні та спеціальні питання. Загальні питання орієнтовані на дотримання здорового способу життя, організацію умов праці та побуту, первинну профілактику в аспектах боротьби з основними захворюваннями. Спеціальні питання – на цільові групи населення(дітей молодшого віку, підлітків, учнівськоі та студентськоі молоді, вагітних, хворих тощо). Отримання медичних знань залежить від методів санітарної освіти при індивідуальній, груповій і масовій роботі.

Методи та засоби санітарної освіти являють собою спосіб і вивчення теоретичних і науково-практичних аспектів у сфері санітарної освіти. В залежності від методів санітарної освіти розрізняють: методи індивідуального впливу та методи впливу на групу осіб.

Метод індивідуальної санітарно-освітньої інформації зводиться до індивідуального впливу в процесі прямого або опосередкованого спілкування, при цьому використовуються індивідуальні бесіди, санітарно-гігієнічний інструктаж, санітарно-освітня консультація.

Метод групової санітарно-освітньої інформації розглядається як диференційований сагнітарно-освітній вплив на різні статево-вікові та професійні групи населення. Ефективність даного методу визначається однорідністю групи, яку вивчають.

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ САНІТАРНОЇ ОСВІТИ -це виховання здорового способу життя через прищеплення ггігієнічних навичок у побуті та на виробництві, розповсюдження знань про правильний режим праці, відпочинку, харчування, які базуються на новітніх досягненнях сучасної медичноі науки, ознайомлення населення з причинами виникнення різних захворювань та заходами боротьби з ними.

ЗАВДАННЯ САНІТАРНОЇ ПРОСВІТИ: виховання гігієнічних навичок,

-гігієнічна освіта або розповсюдження і закріплення гігієнічних та медичних знань,

-організація громадської підтримки,

-інформація населення,

-переорієнтація соціальних і управлінських служб на рівень ФЗСЖ.

Принципи санітарно-освітньої роботи: високий науковий рівень, оптимістичний характер, поєднання масовості та індивідуального підходу, доступність сприйняття для кожного громадянина, диференційований підхід при проведенні цієї роботи.

Засоби санітарної освіти:

-живе слово (усний метод );

-друковане слово;

-наочний метод (зображувальні матеріали).

Усний метод – живе слово (лекція, доповідь, бесіда) є одним із головних і найбільш ефективних методів санітарного просвітництва. Це самий популярний, більш економний з погляду матеріальних витрат, простий і доступний в організаційному відношенні метод. Застосування його дозволяє конкретизувати матеріал, враховувати місцеві особливості, склад і інтерес аудиторії, швидко враховувати вимоги даного моменту.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Студентам 1-го курсу
Вступаючи в сім'ю студентів Одеського державного медичного університету, урочисто обіцяю моїм вчителям І товаришам по навчанню

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів...
Навчально-методичні рекомендації підготували викладачі кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка