Пошук по сайту


Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) природничих дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку ДО-14-(1-2)/11

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Дошкільне відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2015 рік


Робоча програма «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта. „ __” ________, 20__ року- 16 с.


Коваль Ю.В., викладач дисципліни «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку»

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_______________

природничих дисциплін__________________________
Протокол від. “___” _______ 201__ року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ ( Коваль Ю.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”__________20___ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) ______________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”______ _____20___ року № _
“___” ___________20__ року Голова _______________ (________________.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010101

Дошкільна освіта


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 54

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

20год.

год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

20 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку
Як медиків, так І педагогів хвилює прогресуюче погіршення здоров’я дітей. На сьогодні у дошкільному віці кількість практично здорових...

Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку Рекомендовано Міністерством...
Т.Є.Єжова старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, канд пед...

Тема: Формування здорового способу життя дітей дошкільного віку в...
Мета: Створити найсприятливіші умови для правильного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також...

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового...
О. І., кандидат педагогічних наук Ханзерук Л. О., кандидат педагогічних наук Чеботарьова О. В., Бабіч В. В., Горелік О. І., Еманова...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Формувати знання про предмет І завдання, а також значення природи для всебічного розвитку дошкільника. Надати уявлення про етапи...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Схваленою рішенням колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 01. 03. 2012 (протокол №2/4-2), затвердженої...

Робоча навчальна програма організація дослідно-експериментальної...
Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей в природі – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. –...

Після тривалого періоду, що минув під знаком «безстатевої педагогіки»...
Проте, якщо бути об'єктивним, питання статевого виховання дітей дошкільного віку заслуговують належної педагогічної уваги та вдумливого...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні наукиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка