Пошук по сайту


Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Міністерство охорони здоров’я України

Старобільське обласне медичне училищеМетодична розробка самостійної роботи студентів з предмета:


« Анатомія людини»

Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків і легень».

Кількість навчальних годин: 4

Курс: ІІ

Відділення: «Лікувальна справа»


Викладач: Корнієнко Олексій Петрович.

Старобільськ – 20121. Актуальність теми: Організм людини може існувати лише за умови постійно­го забезпечення енергією, яка необхідна для всіх процесів жит­тєдіяльності. Для її утворення потрібний кисень. Надходжен­ня кисню, використання його в окисних процесах і виділення вуглекислого газу забезпечується системою дихання, під якою розуміють комплекс структур, які беруть участь у газообмі­ні — однієї з головних ланок обміну речовин і механізмів їх­ньої регуляції.

Дихання складається з п'яти основних процесів (етапів) і забезпечується взаємодією систем органів дихання, крово­обігу, крові.

Система органів дихання виконує й інші функції, напри­клад, бере участь у водному обміні, у підтримці кислотно-основ­ного стану, депонуванні крові (легені) тощо.

Тому знання механізмів основних етапів дихання, його регуляції, методів дослідження потрібне медичним фахівцям, оскільки порушення функцій цієї системи нерідко спостеріга­ються в клініці і супроводжують багато захворювань.

2. Навчальні цілі:

Знати:

 • Значення дихання для організму; ą - 1

 • Анатомію плеври; ą – 2

 • Утвори плеври; ą – 2

 • Межі плевральних мішків та легень; ą – 2

Вміти: 1. Вирішувати типові та ситуаційні задачі; - a - 3

2. Виконувати програмовані завдання; - a - 3


 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи роботи.


1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.


№з/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Ті, що забезпечують

1

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення латинської термінології для анатомії та фізіології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2

Медична біологія

Матеріал, отриманий в процесі вивчення курсу біології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології


2. Зміст теми:

Плевра (рlеига) — серозна оболонка легені. У ній розріз­няють два листки: нутрощевий та пристінковий. Нутрощева плевра щільно вкриває з усіх боків саму легеню. Біля воріт легені вона переходить у пристінкову плевру — зовнішній листок серозного мішка легені.

У пристінковій плеврі умовно розрізняють три відділи: ребровий, діафрагмовий і середостінний. Пристінкова плев­ра бере участь у формуванні закутків плеври: двох (правого та лівого), розташованих між стінками грудної клітки і діа­фрагмою, реброво-діафрагмових та одного непарного — реб­рово-середостінного. Закутки є запасним простором, куди легені входять під час глибокого вдиху.

Між нутрощевим і пристінковим листками плеври утво­рюється щілина плеври, яка містить близько 2 мл серозної рідини, що зволожує поверхні плеври, обернені одна до одної, і цим зменшує тертя між ними під час дихальних рухів. Права та ліва щілини плеври між собою не сполуча­ються. Повітря в щілині плеври немає, тиск — негатив­ний — нижчий від атмосферного на 0,8—1,2 кПа (6— 9 мм рт. ст.). Тиск усередині легенів дорівнює атмосфер­ному, що забезпечує нормальну функцію легенів: вони не відстають від стінок грудної клітки під час вдиху і розтягу­ються під час збільшення об'єму грудної клітки. Негатив­ний внутрішньоплевральний тиск сприяє збільшенню ди­хальної поверхні легенів під час вдиху, поверненню крові до серця і, таким чином, покращенню кровообігу і лімфо-відтоку.

Передні і задні межі легень і плеври майже збігаються.

Передня межа правої легені від верхівки прямує вниз, проектується у середини симфізу рукоятки грудини, далі йде позаду тіла грудини трохи лівіше серединної лінії і у VI ребра переходить в нижню межу.

Передня межа лівої легені теж спочатку збігається з кордоном плеври, потім, огинаючи серце, від рівня хряща IV ребра відхиляється вліво до парастернальних лінії і різко повертає вниз, перетинає чотири межреберья і хрящ V ребра. У хряща VI ребра передня межа лівої легені переходить в нижню.

Нижня межа від місця прикріплення VI ребра до грудини з невеликим ухилом назад і вниз майже горизонтально йде до місця зчленування XI ребра з XI грудним хребцем. У напрямку спереду назад вона перетинає: по среднеключичной лінії - верхній край VII ребра, по передній пахвовій лінії - нижній край VII ребра, по середній пахвовій лінії - VIII ребро, по лопатковій лінії - дев'яте міжребер'ї або X ребро.

Нижня межа лівої легені трохи нижче.

При глибокому вдиху нижня межа легень опускається по окологрудінной лінії до нижнього краю VII ребра, по навколохребцеві лінії - до верхнього краю XII ребра.

Задні межі легень повністю повторюють задні кордону плеври вздовж хребетного стовпа.

При захворюваннях і пошкодженнях у щілину плеври може потрапляти повітря, у ній може скупчуватися рідина (ексудат), які розсувають листки плеври й утворюють по­рожнину плеври. Якщо в порожнину проникає інфекція, розвиваються запальні процеси (наприклад, плеврит — за­палення плеври). Наявність у щілині плеври повітря зу­мовлює стискання легені і розвиток пневмотораксу (рпеита — дихання, thогах — грудна клітка), крові — розвиток гемотораксу (hаета — кров), гною — піотораксу (руоs — гнійний).

Пневмоторакс. Під час розтину грудної клітки, напри­клад при пораненнях або внутрішньогрудних операціях, з пошкодженням плеври повітря проникає в її щілину (пору­шується її герметичність) і легеня спадає. При цьому пору­шується не лише зовнішнє дихання, а й рефлекторна регу­ляція внутрішніх органів, яка спричинює кисневе голоду­вання тканин і в першу чергу головного мозку. Це супро­воджується важкими ускладненнями, які часто призводять до смерті. Якщо ж разом з повітрям у щілину плеври виті­кає кров і виникає нагноєння, розвивається пневмогемопіо-торакс.

Середостіння (теdiаstіпит) — комплекс обгорнутих пухкою волокнистою сполучною тканиною органів, розмі­щених у грудній порожнині між листками плеври. Воно обмежене справа і зліва листками середостінної плеври (плевральними мішками), спереду — грудниною з ребро­вими хрящами, ззаду — тілами грудних хребців і головками ребер, знизу — діафрагмою, зверху — уявною площи-ною, проведеною через верхній отвір грудної клітки. Фрон­тальною площиною, що проходить ззаду трахеї, середостін­ня умовно розділяють на переднє і заднє. У передньо­му середостінні розміщуються серце з осердям, висхідна частина та дуга аорти, верхня порожниста вена, легене­ві вени й артерії, трахея, лімфатичні вузли, загруднин-на залоза, діафрагмові нерви; у задньому — стравохід, низхідна частина аорти, грудна протока, непарна і півне-парна вени, блукаючі нерви, лімфатичні вузли.

Проникнення в середостіння повітря та патогенних мі­кроорганізмів при пошкодженнях грудної клітки й органів грудної порожнини призводить до тяжких і загрозливих для життя ускладнень — середостінної емфіземи, плевро-пульмонального шоку тощо.
4. Рекомендована література:

1. Основна:

 • Воробьева ЕЛ., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. — М.: Медицина, 1981. — 431 с.

 • Бабский Е.Б., Глебовский В.Д., КоганА.Б., Коротько Г.Ф.,Косицкий, Г.И., Покровський В.М. Физиология человека. — М.: Медицина, 1985. —560 с.

 • Георгиева СА., Беликина Н.В., Прокофьева Л.И., Коршунов Г.В.,КиричукВ.Ф., ГоловченкоВ.М., ТокаееаЯ.К. Физиология. — М.: Медици­на, 1986. — 400 с.

 • ГайдаСП. Анатомія і фізіологія людини. — К.: Вища школа, 1972. —216с.

 • ГавриловЛ.Ф., ТатариновВ.Г. Анатомия. — М.: Медицина, 1986. —367 с.

 • Колесников Н.В. Анатомия человека. — М.: Вьісшая школа, 1967. —432с.

 • ЛипченкоВ.Я., СамусевР.П. Атлас нормальної! анатомии человека:Учеб.пособие. — 2-еизд.,перераб.идоп. —М.: Медицина, 1988. — 320с.,ил.

 • Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шко­ла, 1992. — 333 с.

 • Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека. — М.: Медицина,1990.— 480с. 1. Додаткова:

 • СапинМ.Р.,БиличГ.Л. Анатомия человека: Учеб. длястуд. биол.спец, вузов. — М.: Вьісшая школа, 1989. — 544 с.

 • СинельниковРД. Атлас анатомии человека. —М.:Гос. изд-вомед.лит., 1963. — Т. 1. — 458 с. — Т. 2. — 470 с. — Т. 3. — 420 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х. Микули. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.

 • Боднар ЯЛ., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

 • Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. 1.1. Бобрика,В.Г. Ковешнікова. — К.: Здоров'я, 2001. — 328 с.

 • СвиридоеО.І. Анатомія людини: Підручник / Заред. 1.1. Бобрика. — К.: Вища школа, 2001. — 399 с.

 • Фізіологія людини і тварин: Підручник / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко,В.Д.Сокур;Заред.В.О. Цибенка. —К.: Вища школа, 2003. — 463 с.5. Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Плевральна порожнина.

Знати:

1.Поняття про від’ємний тиск у грудній порожнині. Поняття про пневмоторакс.

2.Межі легень і плеври.

3. Середостіння: верхнє та нижнє (переднє, середнє, заднє).
2. Газообмін.

1. Транспорт кров’ю кисню та вуглекислого газу. Газообмін у тканинах.

2. Склад вдихуваного, видихуваного та альвеолярного повітря.

6. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Листки плеври.

 2. Плевральні синуси, плевральна порожнина.

 3. Межі легень і плеври.

 4. Що називають середостінням?

 5. Органи, що заповнюють середостіння.

 6. Відділи переднього і заднього середостіння.

 7. Назвіть три фази дихання.

 8. Що відноситься додихального апара­ту?

 9. Регуляція дихання.

 10. Механізм вдиху.

 11. Механізм видиху.

 12. У стані спокою цикл дихання (вдиху і видих) ста­новить?

 13. Об'єм легеневого повітря, його складові.

 14. Що таке РОвдих , РОвидих , їх показники ?

 15. ЖЄЛ ?

 16. Що являє собою мертвий простір?

 17. Методи дослідження зовнішнього дихання.


Б. Тести для самоконтролю:

1. Назвіть співвідношення між кількістю дихальних рухів і серцевих скорочень:

а) 1:1;

б)1:6;

в)1:10;

г) 1:5;

д) 1:3.

2. Частота дихальних рухів:

а) залежить від віку;

б) змінюється залежно від умов життя;

в) в нормі становить 16—20 за 1 хв;

г) регулюється дихальним центром;

д) регулюється гуморальним шляхом.

3. Розташовуючись у грудній клітці, легені нещільно при­лягають до сусідніх органів. Це сприяє:

а) вдиху;

б) видиху;

в) диханню;

г) кровообігу;
д)травленню.

4. Назвіть специфічний регулятор активності нейронів ди­хального центру:

а) кисень;

б)кров;

в) вуглекислий газ;

г) лімфа;

д) слина.

5. Дихальний центр розташований у:

а) спинному мозку;

б) довгастому мозку;

в) середньому мозку;

г) проміжному мозку;

д) мозочку.

6. Що являє собою залишковий об'єм:

а) об'єм повітря, що залишається в легенях після максимально глибокого видиху;

б) об'єм дихальних шляхів;

в) повітря, яке міститься в легенях на висоті максимуму вдиху;

г) об'єм повітря, який можна видихнути після глибокого видиху додатково;

д) об'єм повітря, який можна вдихнути після звичайного вдиху?

7. Що характерно для регуляції дихання:

а) больові подразнення посилюють та поглиблюють дихання;

б) холодові подразнення прискорюють частоту дихання;

в) підвищення напруження вуглекислого газу в крові веде до оглиблення дихання;

г) різке підвищення напруження кисню веде до короткочасної зупинки дихання;

д) механізм першого вдиху новонародженого — рефлекторний?
7. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи.

Теми рефератів:

 • Онтогенез дихальної системи.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
На задній стінці порожнини проходять аорта, нижня порожниста вена, лежать нервові сплетення, лімфатичні судини І вузли. Внутрішня...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів. Шишкоподібна залоза; Одиночні гормонопродукуючі...

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»
Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка