Пошук по сайту


Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Міністерство охорони здоров’я України

Старобільське обласне медичне училищеМетодична розробка самостійної роботи студентів з предмета:


« Анатомія людини»

Тема: «Рилізинг — гормони гіпоталамуса, їх значення. Ліберини та статини, їхнє значення. Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів. Шишкоподібна залоза; Одиночні гормонопродукуючі клітини не нервового походження: гландулоцити яєчка, їх гормон тестостерон; клітини зернистого шару фолікулів яєчника, їх гормони естрогени і прогестерон».

Кількість навчальних годин: 2

Курс: ІІ

Відділення: «Лікувальна справа»


Викладач: Корнієнко Олексій Петрович.Старобільськ – 2012


1. Актуальність теми: Регуляція життєдіяльності організму людини здійснюєть­ся нервово-гуморальним шляхом. Гуморальна регуляція є більш, давньою, ніж нервова. Проте, в процесі еволюції вона не тільки не втратила свого значен­ня, але й розвивалась і вдосконалювалась. До складу ендокринної системи входять спеціалізовані ендо­кринні залози, а також поодинокі ендокринні клітини, розсія­ні по різних органах і тканинах організму. Вони виробляють й інкретують високоактивні регуляторні чинники — гормо­ни, які мають стимулювальний і гальмівний вплив переважно на основні функції організму: обмін речовин, соматичний ріст, репродуктивні функції тощо.

Знання топографії, будови, функції залоз внутрішньої сек­реції необхідні студентам для вивчення механізмів розвитку більшості патологічних станів організму, запобігання їхньо­му виникненню.

2. Навчальні цілі:

Знати:

 • Поняття про гормони, їх природу, властивості та біологічну активність; ą – 1

 • Органи, що об’єднують ендокринні та неендокринні функції: гонади (яєчники, яєчка), плацента, підшлункова залоза; ą - 2

 • Центральні регулювальні ендокринні залози; ą – 2

 • Шишкоподібне тіло: розміщення, будова. Гормони: мелатонін, антигонадотропін, гормон, що підвищує рівень калію у крові. Фізіологічне значення шишкоподібної залози. ą – 2


Вміти: 1. Вирішувати типові та ситуаційні задачі; - a - 3

2. Виконувати програмовані завдання; - a - 3


 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи роботи.


1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.


№з/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Ті, що забезпечують

1

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення латинської термінології для анатомії та фізіології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2

Медична біологія

Матеріал, отриманий в процесі вивчення курсу біології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології


2. Зміст теми:

Ендокринними залозами (епdо — усередину, сгіпо — виділяю) є такі органи, тканини та клітини, які зумовлюють специфічні зміни в роботі інших органів, впливають на об­мін речовин. На відміну від залоз зовнішньої секреції ендо­кринні залози не мають вивідних проток, у них формують­ся активні хімічні речовини — гормони (hогтао — збуджую), які з міжклітинних щілин надходять у кров, лімфу або спин­номозкову рідину.

До ендокринних залоз належать: гіпофіз, шишкоподібне тіло, щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загруднинна залоза, надниркові залози, ендокринна частина підшлункової залози, внутрішньосекреторна части­на статевих залоз.

Підшлункова та статеві залози — це змішані залози: у них утворюються як секрети, так і інкрети — гормони.

Всі ендокринні залози функціонально пов'язані між со­бою і становлять єдину систему. У цій системі провідна роль належить гіпофізу.

Гормони мають специфічні особливості та високу фізіо­логічну активність. Дія їх проявляється за найменших доз (у концентраціях від 108 до 10'12), на великих відстанях від місця утворення (дистантна дія). Кожний гормон впливає на відповідну функцію організму. У процесі обміну гормо­ни змінюються функціонально та структурно (швидко руй­нуються тканинами, частково утилізуються клітинами орга­нізму, виводяться із сечею). Гормони є переносниками ін­формації між клітинами організму.

Гіпофіз (hурорhіsis) розміщений у гіпофізарній ямці ту­рецького сідла клиноподібної кістки черепа. Розміри гіпо­фіза: довжина—8—10мм, ширина— 12—15 мм; маса близь­ко 0,65 г. Гіпофіз є основною ендокринною залозою, оскіль­ки в ньому виробляються гормони, які регулюють розвиток і функції інших ендокринних залоз. Гіпофіз разом з гіпоталамусом утворює гіпоталамо-непросекреторну систе­му, оскільки обидва вони беруть участь у процесі нейросек-реції — синтезі та секреції нейрогормонів, за допомогою яких здійснюються життєво важливі функції: ріст і розви­ток організму, діяльність ендокринних залоз, ЦНС, коорди­нація енергетичного, водно-електролітного, теплового ба­лансу, неспання або сон, кровообіг і дихання, продовження роду. Вивільнення або активація гіпоталамічних гормонів (КН) або факторів (КР) і гіпоталамічних інгібіто­рів іде через систему ворітної вени до присередньої частки гіпофіза, де вони активують або пригнічують секрецію гор­монів.

У гіпофізі розрізняють дві частки: аденогіпофіз (передня частка) і нейрогіпофіз (задня частка). У передній частці виді­ляють три часточки: горбову, проміжну та дальшу (дисталь­ну). Аденогіпофіз виробляє соматотропін (гормон росту), тиреотропін (тиреотропний гормон), фолітропін (фолікуло-стимулювальний гормон), лютропін (лютеїнізувальний гор­мон) і пролактин (лактотропний гормон). У нейрогіпофізі на­громаджуються і набувають активної форми два гормони: ок-ситоцин і вазопресин, які формуються в ядрах гіпоталамуса.

Соматотропін впливає на утворення білка в організмі, ріст кісток у довжину та розвиток всього тіла. Тиреотропін стимулює діяльність щитоподібної залози, кортикотропін — кіркової речовини надниркових залоз. Крім того, він спри­чинює розпад білка і гальмує його синтез в організмі, а також справляє протизапальну дію. Гонадотропні гормони (фолітропін) стимулюють ріст везикулярних, яєчникових фо­лікулів, зумовлюють овуляцію, утворення жовтого тіла з фолікула, що лопнув, сперматозоїдів у яєчку, чоловічих ста­тевих гормонів — андрогенів (тестостерон), функціонування жовтого тіла й утворення жіночого статевого гормону — про­гестерону.

Пролактин посилює секрецію молока (лактацію) в піс­ляпологовий період, коли вироблення цього гормону в гіпофізі збільшується під виливом жіночих статевих гор­монів.

Гормон нейрогіпофіза вазопресин підвищує тонус м'язо­вих елементів артеріол, що сприяє підвищенню артеріаль­ного тиску, діє антидіуретично — збільшує реабсорбцію во­ди в канальцях нефронів. Окситоцин посилює роботу м'язів матки, а також виділення молока.

Гіперфункція передньої частки гіпофіза, що проявля­ється в дітей, призводить до гігантизму — росту тіла в дов­жину за рахунок росту довгих кісток верхніх і нижніх кінці­вок (ріст досягає 2,5—2,6 м). У дорослих гіперфункція аде-ногіпофіза проявляється акромегалією — непропорційним збільшенням пальців і кісток нижньої щелепи, носа, язика, органів грудної та черевної порожнин. При гіпофункції пе­редньої частки залози в дітей сповільнюється або зупиняється ріст (карликовість).

Гіпофункція задньої частки гіпофіза, що проявляється зменшеним утворенням вазопресину, призводить до неиук-рового сечовиснаження. Такі хворі споживають і втрачають за добу до 40 л води, що зумовлено зниженням зворотного всмоктування води з канальців нефронів у кров.

Недостатність меланотропіну (інтермедину) призводить до порушення процесів розподілу пігменту в клітинах, шкі­ра втрачає свою пігментацію.

4. Рекомендована література:

1. Основна:

 • Воробьева ЕЛ., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. — М.: Медицина, 1981. — 431 с.

 • Бабский Е.Б., Глебовский В.Д., КоганА.Б., Коротько Г.Ф.,Косицкий, Г.И., Покровський В.М. Физиология человека. — М.: Медицина, 1985. —560 с.

 • Георгиева СА., Беликина Н.В., Прокофьева Л.И., Коршунов Г.В.,КиричукВ.Ф., ГоловченкоВ.М., ТокаееаЯ.К. Физиология. — М.: Медици­на, 1986. — 400 с.

 • ГайдаСП. Анатомія і фізіологія людини. — К.: Вища школа, 1972. —216с.

 • ГавриловЛ.Ф., ТатариновВ.Г. Анатомия. — М.: Медицина, 1986. —367 с.

 • Колесников Н.В. Анатомия человека. — М.: Вьісшая школа, 1967. —432с.

 • ЛипченкоВ.Я., СамусевР.П. Атлас нормальної! анатомии человека:Учеб.пособие. — 2-еизд.,перераб.идоп. —М.: Медицина, 1988. — 320с.,ил.

 • Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шко­ла, 1992. — 333 с.

 • Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека. — М.: Медицина,1990.— 480с. 1. Додаткова:
 • СапинМ.Р.,БиличГ.Л. Анатомия человека: Учеб. длястуд. биол.спец, вузов. — М.: Вьісшая школа, 1989. — 544 с.

 • СинельниковРД. Атлас анатомии человека. —М.:Гос. изд-вомед.лит., 1963. — Т. 1. — 458 с. — Т. 2. — 470 с. — Т. 3. — 420 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х. Микули. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.

 • Боднар ЯЛ., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

 • Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. 1.1. Бобрика,В.Г. Ковешнікова. — К.: Здоров'я, 2001. — 328 с.

 • СвиридоеО.І. Анатомія людини: Підручник / Заред. 1.1. Бобрика. — К.: Вища школа, 2001. — 399 с.

 • Фізіологія людини і тварин: Підручник / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко,В.Д.Сокур;Заред.В.О. Цибенка. —К.: Вища школа, 2003. — 463 с.5. Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Рилізинг — гормони гіпоталамуса, їх значення.

Знати:

1. Ліберини та статини, їхнє значення. Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів.

2. Одиночні гормонопродукуючі клітини

1.Нейроендокринні клітини групи ПОДПА (АРUD) та одиночні гормонопродукуючі клітини не нервового походження.

2. Одиночні гормонопродукуючі клітини не нервового походження: гландулоцити яєчка, їх гормон тестостерон; клітини зернистого шару фолікулів яєчника, їх гормони естрогени і прогестерон.

3. Гормони проміжної частини аденогіпофіза та їх значення.

Шишкоподібна залоза.

1.Меланоцистостимулювальний гормон (меланоцитотропін). Ліпотропін.

2. Шишкоподібне тіло: розміщення, будова. Гормони: мелатонін, антигонадотропін, гормон, що підвищує рівень калію у крові. Фізіологічне значення шишкоподібної залози.

4. Тканинні гормони.

1. Поняття про тканинні гормони, що виробляються спеціалізованими клітинами різних органів (гастрин, секретин, холецистокінін, простагландини, брадикінін, серотонін, гістамін)


6. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Які залози називаються ендокринними?

 2. Що розуміють під термінами "ендокринний", "гормон"?

 3. Перерахуйте ендокринні залози.

 4. Особливості будови залоз внутрішньої секреції.

 5. Гіпофіз: положення, основні функції.

 6. Частки гіпофіза.

 7. Назва гормонів передньої, середньої і задньої часток гіпофіза.

 8. Положення, гормони, будова шишкоподібного тіла.

Б. Тести для самоконтролю:

Тести ІІ рівня.

1. Пігментний обмін регулюється такими гормонами відповідних залоз:

а) нейрогіпофіз;

б) мелатонін;

в) епіфіз;

г) окситоцин;

д) проміжна частка аденогіпофіза;
є) статеві гормони;

ж) вазопресин;

з) аденокортикотропін.

2. При недостатності якого елемента виникає ендемічний зоб:

а) кальцію;

б) калію;

в) йоду;

г) фосфору;

д) цинку;
е) натрію;
є) заліза;

ж) хлору;

з) міді?

3. Основними проявами мікседеми є:

а) схуднення;

б) гіпофункція гормонів щитоподібної залози;

в) дратівливість;

г) гіперфункція гормонів щитоподібної залози;

д) в'ялість;

е) зниження основного обміну;

є) гіпотиреоз, що виникає після періоду статевого дозрівання;

ж) ожиріння;

з) збільшення основного обміну.

4. Відомо, що при гострих алергійних станах застосовують гор­мони. Які це гормони, і якою залозою вони виробляються:

а) мозкова речовина надниркових залоз;

б) мінералокортикоїди;

в) глюкокортикоїди;

г) інсулін;

д) кіркова речовина надниркових залоз;
е) глюкагон;

є) підшлункова залоза;

ж) епіфіз;

з) статеві залози?

5. Якими залозами синтезується гормон прогестерон, які його ос­новні функції:

а) стимулює оваріально-менструальний цикл;

б) жовте тіло;

в) пригнічує утворення лютеїнізувального гормону;

г) стимулює розвиток вторинних статевих ознак;

д) яєчник;
е) гіпофіз;

є) готує ендометрій до імплантації заплідненої яйцеклітини;

ж) виробляється в першій половині вагітності;

з) яєчко?

6. Щитоподібна залоза продукує такі гормони:

а) тироксин;

б) паратгормон;

в) тиротропін;

г) тирокальцитонін;

д) кортизон;

е) трийодтиронін;

є) соматотропін;

ж) вазопресин;

з) інсулін.

7. У чому проявляється вплив гормонів на процес сечоутворення:

а) альдостерон зменшує реабсорбцію натрію в канальцях ни­рок — діурез збільшується;

б) вазопресин збільшує реабсорбцію води в канальцях нирок —діурез зменшується;

в) адреналін спричинює звуження кровоносних судин — діу­рез зменшується;

г) альдостерон збільшує реабсорбцію натрію в канальцях нирок — діурез зменшується;

д) вазопресин зменшує реабсорбцію води в канальцях нирок —діурез збільшується;

е) антидіуретичний гормон збільшує реабсорбцію води в ка­нальцях нирок — діурез збільшується;

є) недостатнє виділення інсуліну сприяє зменшенню реабсорб­ції води в канальцях — діурез збільшується;

ж) адреналін спричинює розширення кровоносних судин — діурез збільшується?

8. Якими гормонами регулюється ріст та розвиток молочної залози, процес лактації і якими залозами вони продукуються:

а) пролактин;

б) прогестерон;

в) біле тіло;

г) загруднинна залоза;

д) естрогени;
е) яєчник;

є) нейрогіпофіз;

ж) аденогіпофіз;

з) жовте тіло?

9. Які гормони володіють гіперглікемічною активністю і якими залозами вони продукуються:

а) адреналін;

б) надниркові залози;

в) глюкагон;

г) глюкокортикоїди;

д) підшлункова залоза;

е) інсулін;

є) гіпофіз;

ж) статеві залози;

з) паратгормон?

10. Хворий скаржиться на спрагу та часте виділення сечі. При захворюванні яких залоз можуть з'явитися ці явища:

а) надниркових залоз;

б) гіпофіза;

в) щитоподібної залози;

г) загруднинної залози;

д) епіфіза;

е) статевих залоз;

є) аденогіпофіза;

ж) підшлункової залози;

з) нейрогіпофіза?
7. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи.

Теми рефератів:

 • Поняття про тканинні гормони, що виробляються спеціалізованими клітинами різних органів (гастрин, секретин, холецистокінін, простагландини, брадикінін, серотонін, гістамін).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
На задній стінці порожнини проходять аорта, нижня порожниста вена, лежать нервові сплетення, лімфатичні судини І вузли. Внутрішня...

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»
Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка