Пошук по сайту


Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»

Міністерство охорони здоров’я України

Старобільське обласне медичне училищеМетодична розробка самостійної роботи студентів з предмета:


« Анатомія людини»

Тема: «Значення процесів виділення для організму. Особливості кровоносної системи нирки (“чудесна сітка” нирки)».

Кількість навчальних годин: 4

Курс: ІІ

Відділення: «Лікувальна справа»


Викладач: Корнієнко Олексій Петрович.

Старобільськ – 2012


1. Актуальність теми: Сталість внутрішнього середовища — умова нормальної діяльності всіх органів та тканин організму. Це значною мі­рою залежить від функціонування системи виділення, яка здійснює виведення продуктів обміну, а також інших речо­вин, непотрібних або шкідливих для організму. У виведенні продуктів метаболізму, окрім нирок, беруть участь багато інших органів: шкіра, легені, органи травлення. Головна роль належить ниркам тому, що 80% усіх шлаків виводиться саме із сечею.

Відомо, що розлади процесів виділення швидше призво­дять до загибелі організму, ніж порушення нормального над­ходження поживних речовин. Тому дане заняття повинно створити правильне уявлення про будову, топографію та фу­нкції нирок і сечовивідних органів, що необхідно для розуміння змін, які виникають унаслідок порушення діяльності систе­ми виділення й особливо нирок.

2. Навчальні цілі:

Знати:

 • Видільні процеси, їх суть та значення для організму; ą – 2

 • Функціональна анатомія нирок; ą – 2

 • Механізм акту сечовипускання та його регуляція.

 • Поняття про діурез, його види; ą – 2

 • Дія вазопресину та альдостерону на водно-мінеральний обмін. ą – 2

Вміти: 1. Вирішувати типові та ситуаційні задачі; - a - 3

2. Виконувати програмовані завдання; - a - 3


 1. Матеріали доаудиторної самостійної роботи роботи.


1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.


№з/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Ті, що забезпечують

1

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення латинської термінології для анатомії та фізіології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології

2

Медична біологія

Матеріал, отриманий в процесі вивчення курсу біології

Застосовувати знання предмета при вивченні анатомії та фізіології


2. Зміст теми:

Процес сечоутворення складається з утворення первинної сечі внаслідок фільтрації з плазми крові в капсулу клубочка безбілкової рідини, зворотного всмоктування (канальцева реабсорбція) води і розчинених у ній речовин первинної сечі, що переміщується по канальцях, та канальцевої секреції. Під час секреції відбувається захоплення епітелієм нефронів або виділення в просвіт канальця деяких речовин із крові

чи синтезованих клітинами нефронів, що закінчується утворенням вторинної, або остаточної, сечі.

У нирках людини за добу утворюється близько 180 л фільтрату, а виділяється 1 —1,5 л сечі; решта рідини в ка­нальцях всмоктується назад у кров. При цьому в прокси­мальній частині канальців нефронів цілковито реабсорбу-ються амінокислоти, глюкоза, вітаміни, білки, мікроелемен­ти, значна кількість натрію, хлору, гідрокарбонату тощо. У наступних частинах нефрона всмоктуються лише вода й іони. Канальцева секреція дозволяє екскретувати органічні кислоти (феноловий червоний, пеніцилін) й основи (холін), іони (калію).

Кровопостачання нирки відбувається за рахунок добре розгалуженої мережі кровоносних судин. Кров в нирку поступає по нирковій артерії, яка в комірах нирки ділиться на середню і задню гілки, що дають сегментарні артерії. Від останніх відходять міжчасткові артерії, що проходять між сусідніми нирковими пірамідами і нирковими стовпами. На межі мозкової і кіркової речовини міжчасткові артерії утворюють між пірамідами дугові артерії, від яких відходить безліч міждолькових артерій. Останні діляться на приносні клубочкові артеріоли, які в ниркових тільцях розпадаються на капіляри і утворюють капілярні клубочки ниркового тільця. З клубочка виходить виносяча клубочкова артерія, вона приблизно в 2 рази менше в діаметрі, чим що приносна. Виносні артеріоли діляться на капіляри, що створюють густу мережу навколо ниркових канальців, а потім переходять у венули. Останні зливаються в міжчасточкові вени, що впадають в дугові вени. Вони у свою чергу переходять в міжчасточкові вени, які, з'єднуючись, формують ниркову вену, що впадає в нижню порожнисту вену.

Регуляція сечоутворення здійснюється за допомогою нервово-гуморальних механізмів. Робота нирок підпорядко­вана не лише безумовно-рефлекторному контролю, а й регу­люється корою півкуль великого мозку, гіпоталамусом. Вплив автономної нервової системи проявляється процесами клу-бочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції.

Гуморальна регуляція здійснюється під впливом гормо­нів і медіаторів, які регулюють транспорт іонів і води в канальцях нефронів, змінюють проникність клітинної мем­брани й інтенсивність іонних насосів. До них відносять антидіуретичний гормон гіпофіза — вазопресин і гормон кірко­вої речовини надниркової залози — альдостерон. Вазопре­син змінює проникність стінки звивистої частини канальця нефрона та збиральних трубочок, тобто допомагає реабсорб­ції води, що призводить до підвищення осмотичної концен­трації сечі, альдостерон посилює реабсорбцію іонів натрію, виведення іонів калію і гальмує зворотне всмоктування каль­цію та магнію.
4. Рекомендована література:

1. Основна:

 • Воробьева ЕЛ., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Б. Анатомия и физиология. — М.: Медицина, 1981. — 431 с.

 • Бабский Е.Б., Глебовский В.Д., КоганА.Б., Коротько Г.Ф.,Косицкий, Г.И., Покровський В.М. Физиология человека. — М.: Медицина, 1985. —560 с.

 • Георгиева СА., Беликина Н.В., Прокофьева Л.И., Коршунов Г.В.,КиричукВ.Ф., ГоловченкоВ.М., ТокаееаЯ.К. Физиология. — М.: Медици­на, 1986. — 400 с.

 • ГайдаСП. Анатомія і фізіологія людини. — К.: Вища школа, 1972. —216с.

 • ГавриловЛ.Ф., ТатариновВ.Г. Анатомия. — М.: Медицина, 1986. —367 с.

 • Колесников Н.В. Анатомия человека. — М.: Вьісшая школа, 1967. —432с.

 • ЛипченкоВ.Я., СамусевР.П. Атлас нормальної! анатомии человека:Учеб.пособие. — 2-еизд.,перераб.идоп. —М.: Медицина, 1988. — 320с.,ил.

 • Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. — К.: Вища шко­ла, 1992. — 333 с.

 • Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека. — М.: Медицина,1990.— 480с. 1. Додаткова:

 • СапинМ.Р.,БиличГ.Л. Анатомия человека: Учеб. длястуд. биол.спец, вузов. — М.: Вьісшая школа, 1989. — 544 с.

 • СинельниковРД. Атлас анатомии человека. —М.:Гос. изд-вомед.лит., 1963. — Т. 1. — 458 с. — Т. 2. — 470 с. — Т. 3. — 420 с.

 • Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С.Білика, Н.Х. Микули. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.

 • Боднар ЯЛ., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

 • Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. 1.1. Бобрика,В.Г. Ковешнікова. — К.: Здоров'я, 2001. — 328 с.

 • СвиридоеО.І. Анатомія людини: Підручник / Заред. 1.1. Бобрика. — К.: Вища школа, 2001. — 399 с.

 • Фізіологія людини і тварин: Підручник / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко,В.Д.Сокур;Заред.В.О. Цибенка. —К.: Вища школа, 2003. — 463 с.5. Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.Регуляція діяльності нирок.

Знати:

1.Нервова та гуморальна регуляція діяльності нирок. 2.Вплив кори головного мозку на діяльність нирок. 3.Механізм дії вазопресину (антидіуретичного гормона), прояви дії його надлишку та недостатності. 4.Значення альдостерону в обміні йонів натрію, калію, кальцію та магнію.


6. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Особливості кровопостачання нирки, зумовлені її функцією.

 2. Механізм утворення сечі.

 3. Кінцева (вторинна) сеча, її склад, фізико-хімічні властивості, добовий об’єм.

 4. Механізм акту сечовипускання та його регуляція.

 5. Поняття про діурез, його види.

Б. Тести для самоконтролю:

1. Перерахуйте відділи нефроиа, які беруть участь у реабсорбції:

а) клубочок;

б) проксимальний звивистий нирковий каналець;

в) дистальний звивистий нирковий каналець;

г) низхідне коліно петлі Генле;

д) висхідне коліно петлі Генле.

2. Який гормон сприяє реабсорбції Na+ і посиленню виділення К+:

а) дезоксикортикостерон;

б) кортикостерон;

в) альдостерон;

г) вазопресин;

д) окситоцин?

3. Який гормон сприяє реабсорбції води:

а) окситоцин;

б) вазопресин;

в) анти діуретичний;

г) альдостерон;

д) адреналін?

4. Вкажіть місце розташування центру сечовипускання:

а) шийний відділ спинного мозку;

б) грудний відділ спинного мозку;

в) поперековий відділ спинного мозку;

г) крижовий відділ спинного мозку;

д) куприковий відділ спинного мозку.

В. Задачі для самоконтролю:

Ситуаційні задачі

 1. У клініці з метою зменшення набряків призначають сечогінний засіб фуросемід, діуретичний ефект якого пов'яза­ний з пригніченням реабсорбції іонів натрію та хлору. Як можна пояснити збільшення добового діурезу після вживання цього засобу?

 2. Хворий, який поступив до опікового центру з діагнозом:опік лівого передпліччя, III ступеня, відзначає значне зменшення діурезу. Як можна пояснити зменшення діурезу при вираженому больовому синдромі?

 3. У хворого, який внаслідок травми втратив багато крові, різко зменшився діурез. Поясніть, чому велика крововтрата супроводжується зменшенням діурезу?

 4. Виходячи в море, моряки обов'язково беруть із собою за­паси прісної води. Поясніть, чому морську воду не можна ви­користовувати для вгамування спраги.

 5. Хворий звернувся до лікаря із скаргою на те, що кіль­кість сечі, яка виділяється вдень, значно перевищує нічну. Як можна пояснити хворому, що нічний діурез дійсно менший за денний.

7. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи.

Теми рефератів:

 • Рентгенанатомія внутрішніх органів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки. Межі плевральних мішків І легень»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Загальні дані про будову м’язів скелету. Структура скелетного м’язу. Фізіологія м’язового скорочення»

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія та фізіологія людини»
Тема: «Значення процесу руху для життєдіяльності організму людини. Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. Вікові та статеві особливості...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Актуальність теми: Протягом постнатального періоду розвитку людини до старості внутрішні статеві органи переживають ряд змін, що...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Тема: «Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Київська анатомічна школа. Значення новітніх наукових досягнень для розвитку анатомії...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
На задній стінці порожнини проходять аорта, нижня порожниста вена, лежать нервові сплетення, лімфатичні судини І вузли. Внутрішня...

Методична розробка самостійної роботи студентів з предмета: «Анатомія людини»
Механізм зворотного зв’язку в системі нервово-гуморальної регуляції виділення гормонів. Шишкоподібна залоза; Одиночні гормонопродукуючі...

Методична розробка №7 для студентів IV курсу медичного
Тема: Формування здорового способу життя та засоби гігієнічного виховання населення, (заняття проводиться на базі Вінницького обласного...

Методична розробка №9 для студентів IV курсу медичного ф-ту
Тема: Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок І якісна оцінка загальних...

Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку»
Робоча програма «Анатомія, фізіологія І гігієна дітей дошкільного віку» для студентів за напрямом підготовкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка