Пошук по сайту


32 Поняття “зона актуального розвитку” (за Л.С.Виготським) визначається як: A - 1 Предметом вікової психології є: A

1 Предметом вікової психології є: A

Сторінка2/4
1   2   3   4

32

Поняття “зона актуального розвитку” (за Л.С.Виготським) визначається як:

A *рівень складності завдань, які дитина здатна насьогодні виконувати самостійно

B завдання, які дитина виконує за допомогою дорослого

C завдання, що лежать поза нинішніми можливостями дитини

D завдання, які дитина не здатна виконувати самостійно

E рівень складності завдань, які дорослий повинен пояснити дитині чи виконати замість

неї

33

Поняття “зона найближчого розвитку” (за Л.С.Виготським) визначається як:

A *рівень складності завдань, які дитина насьогодні виконує за допомогою дорослого, а

потім починає виконувати самостійно

B завдання, які дитина виконує без допомоги дорослого

C завдання, що лежать поза можливостями дитини,

D завдання, які дитина здатна виконувати самостійно

E рівень складності завдань, які дорослий повинен пояснити дитині чи виконати замість

неї.

34

Процес навчання в педагогічній психології розглядається як:

A *процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого у

останнього формуються знання, вміння та навички

B передача знань умінь та навичок від педагога до учня

C процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого викладач

має можливість максимально проявити свої здібності

D процес двосторонньої взаємодії між педагогом та учнем, в результаті якого учень

запам’ятовує необхідну інформацію

E процес впливу на учня. з метою розвитку його навичок

35

Основними причинами неуспішності сучасного студента є:

A *відсутність пізнавальної мотивації, низька научуваність, неорганізованість, не

сформованість вольових зусиль, відсутність вмінь та навичок самостійної пізнавальної

діяльності

B непрофесійність педагога, відсутність вільного часу, неорганізованість

C велика кількість домашніх завдань, непрофесійність педагога, відсутність постійного

робочого місця, замкнутість

D відсутність літератури, велика кількість домашніх завдань, непрофесійність педагога,

відсутність вільного часу

E відсутність вмінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності, відсутність літератури,

велика кількість домашніх завдань

36

Галузь науки, що вивчає психологічні відмінності між індивідами і групами людей, а також

природу, джерела і наслідки цих відмінностей.

A *диференційна психологія

B загальна психологія

C вікова психологія

D соціальна психологія

E педагогічна психологія

37

Окремий самостійний організм, біологічна істота, представник людської спільності це:

A *індивід

B особистість

C людина

D індивідуальність

E дитина

38

Біосоціальний організм, який володіє мовою, вищими психічними функціями, здатністю

до праці це:

A *людина

B індивід

C особистість

D дитина

E індивідуальність

39

Форма буття окремої людини, в рамках якої вона зберігає цілісність і тотожність самому

собі в умовах безперервних зовнішніх і внутрішніх змін. це:

A *індивідуальність

B особистість

C людина

D неповторність

E автономність

40

Поняття інтегральної індивідуальності у диференційну психологію було введено:

A *В.С. Мерліном

B Б.Г.Ананьєвим

C Е.А. Голубєвою

D К. Леонгардом

E Дж. Вулвіллом

41

Процес становлення міжполушарної організації психічних процесів в онтогенезі або

діяльності називається:

A *латералізацією

B хіральністю

C церебральністю

D процесуальністю

E контрлатеральністю

42

Особливий тип психологічного функціонування з багатьма позитивними наслідками і

спрямування на уникнення самовизначення особистості, фіксованого на полюсі статі є:

A * андрогінією

B маскулінністю

C фемінністю

D статевою ідентифікацією

E статево-рольовою поведінкою

43

Певна схема чоловічої поведінки, ознаками якої є: прагнення бути інтелектуально та

фізично активним, неемоційним, не проявляти ознак слабкості це:

A *маскулінність

B фемінність

C статева ідентифікація

D статево-рольова поведінка

E андрогінія

44

Яку статуру має вісцеротонічний тамперамент за У. Шелдоном, як схильний до

релаксації,, до фізичного конфорту, до отримання задоволення від їжі, до соціальних

контактів?

A *ендоморфну статуру

B мезоморфну статуру

C ектоморфну статуру

D диспластичну статуру

E пікнічну статуру

45

Яку статуру має церебротонічний тамперамент за У. Шелдоном, який є схильнім до

наполегливості, енергійності, ризику та цінуванню сили?

A *мезоморфну статуру

B ектоморфну статуру

C диспластичну статуру

D пікнічну статуру

E ендоморфну статуру

46

Індивідуально-психологічні властивості особистості, які є умовою успішного виконання

тієї чи іншої продуктивної діяльності.

A *здібності

B темперамент

C характер

D продуктивність

E індивідуальність

47

Згідно К Вітакеру динаміка сімейної психотерапії пов’язана перш за все з:

A * сімейною системою

B структурою сім’ї

C ієрархічними відносинами у сім’ї

D партнерськими відносинами у сім’ї

E сімейними правилами

48

За тривалістю роботи виокремлюють такі види консультування сім’ї:

A * разове, короткострокове, тривале

B просвітницько-діагностине

C дошлюбне

D сімейне

E профілактичне

49

Внутрішній світ особистості виражається через:

A * переживання, психічні стани, дії, слова

B дії, слова, розумові здібності

C темперамент; характер; розумові здібності

D переживання, темперамент, розумові здібності

E слова, волю, розумові здібності

50

Переживання як центральний компонент внутрішнього світу формується у наступних

процесах:

A * в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в

процесі створення власного зовнішнього (лику особистості); в процесі створення

власного внутрішнього Я (індивідуація)

B в процесі створення власного зовнішнього (лику особистості); в процесі створення

власного внутрішнього Я (індивідуація)

C в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в

процесі створення власного внутрішнього Я (індивідуація)

D в процесі перетворення зовнішнього й відсторонення світу в мій світ навколо мене; в

процесі створення власного зовнішнього (лику особистості)

E в процесі відсторонення світу в мій світ навколо мене та в процесі створення власного

внутрішнього Я

51

Джерелами активності особистості є:

A * мотиви, потреби, прагнення, схильності, інстинкти.

B мотиви, потреби, прагнення, схильності, самосвідомість

C мотиви, потреби, прагнення, самосвідомість, досвід

D потреби, прагнення, схильності, інстинкти, досвід

E схильності, інстинкти, самосвідомість, досвід

52

Спрямованість особистості, з точки зору генетичної психології є:

A * об’єднання найважливіших цінностей, найважливіших смислоутворюючих мотивів, які

роблять життя людини структурованим, упорядкованим, цілеспрямованим

B соціальне оточення і його сприймання людиною

C реалізацією біологічних переживань людиною

D структурування особистістю життєвих потреб

E реалізація біологічних переживань людиною через сприймання соціального оточення

53

Здібності особистості, з точки зору генетичної психології є:

A * ступінь володіння людиною засобами дії детермінований соціальними умовами життя

B ступінь володіння людиною засобами дії детермінований біологічними умовами життя

C ступінь володіння людиною засобами дії детермінований морфо-фізіологічними

задатками

D ступінь володіння людиною засобами дії детермінований інтелектом

E ступінь володіння людиною засобами дії детермінований характером

54

З точки зору генетичної психології, необхідними передумовами формування цілісної

особистості є:

A * формування, існування і становлення особистості у живому русі, що включає

соціально-культурні цінності та генетичне підґрунтя людини

B задоволення біологічних потреб та реалізація генетичної програми людини

C становлення особистості в соціумі через реалізацію генетичного підґрунтя людини

D формування, існування і становлення особистості через спілкування з іншими людьми

E -

55

Яку позицію займає тренір в процесі ведення групи (вкажіть неконструктивні патерни):

A * займає “апостольську” позицію, абсолютизує власній професійний досвід

B бере участь в аналізі проблем

C не нав'язує свою думку або “правильну відповідь”

D забезпечує розвиток усіх точок зору і важливих факторів

E дає можливість кожному учаснику групи виробити власне рішення

56

Назвіть правильну послідовність стадій розвитку групи у тренінгу:

A * Стадії знайомства, агресии (фрустрації), стійкої працездатності, розпаду групи

(вмирання)

B Стадії стійкої працездатності, розпаду групи (вмирання), знайомства, агресии

(фрустрації), “розквіту” групи

C Стадії знайомства, стійкої працездатності, “турнірні бої”, відродження групи

D Стадії агресии (фрустрації), “розквіту” групи, знайомства, стійкої працездатності

E Стадії “розквіту” групи, агресии (фрустрації), стійкої працездатності, “турнірних боїв”

57

Стилі управління групою у тренінгу:

A * авторитарний, демократичний, безвідповідальний

B Монархічний, демократичний, безвідповідальний

C Анархічний, авторитарний, демократичний

D Попустітельський, монархічний, демократичний

E Авторитарний, демократичний, монархічний

58

Найбільш поширені групові ролі, на вашу думку:

A * лідер, експерт, пасивні учасники групи, супротивник, випадний учасник

B Блазень, лідер, експерт, мораліст, провокатор

C Лідер, агресор, монополіст, пасивні учасники групи, експерт

D Експерт, лідер, страдник, випадний учасник, супротивник

E Лідер, експерт, страдник, мораліст, блазень

59

Чи є кризи та конфлікти необхідними при роботі тренінгової групи:

A * конфлікти між учасниками тренінгу за певних умов можуть бути корисні для

ефективної роботи групи

B Кризи у розвитку групи є свідченням і умовою групового розвитку

C Конфліктів у групі слід уникати, так як вони руйнівні для групи

D Криза групового розвитку викликається недостатньо усвідомленими внутрішнім

протестом

E Криза викликає страх відкритися перед учасниками групи

60

Яка з перерахованих позицій є неконструктивною для ведучого групи:

A * ведучий групи робить акцент на власні директивні висловлювання та інтерпретації

B Ведучий займає нейтральну позицію, втручається в разі, якщо учасники не дійшли

згоди

C Ведучий провокує дискусію

D Ведучий підводить підсумки обговорення, пропонує відповідні висновки і узагальнення

E Ведучий орієнтується на драматичність групового процесу як критерій ефективності

роботи.

61

На перетині яких сфер практики та знання знаходиться психологічний тренінг:

A * Психотерапія, психокорекція, навчання

B Психотерапія, психоаналіз, гештальттерапія

C Психокорекція, Лабан-аналіз, психодіагностика

D Психотерапія, тілесно-орієнтовний підхід, навчання

E Психотерапія, танцювально-рухова терапія, психіатрія

62

Психологічна корекція визначається як:

A * спрямований психологічний вплив на ті чи інші психологічні структури з метою

забезпечення повноцінного розвитку та функціонування особистості

B спрямований медикаментозний лікувальний вплив на людину з метою забезпечення

функціонування центральної нервової системи

C метод медичної психотерапії, використовувати який мають право лише особи, які

мають медичну освіту

D галузь медицини, спрямована на пом'якшення або ліквідацію наявної симптоматики

E екзистенційно-гуманістичний напрямок у психотерапії, що використовує психологічні

методи і фармакологічні засоби
1   2   3   4

Схожі:

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Складання кандидатського іспиту з педагогічної та вікової психології є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата психологічних...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка
«Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки І психології

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и
Киричук О. В. доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості...

Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний...
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи(протокол №9 від 27....

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Вікова структура населення І проблема вікової соціальної роботи
Вікова структура населення формується під впливом природнього й механічного руху населення, людських втрат у періоди природних І...

Календарно-тематичне планування з інформатики
Бжд. Правила поведінки І безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомлення з предметом вивчення інформатики, метою І завданням...

Матеріали для проведення тижня географії
Адже в науці про землю є елементи описовості й пошуку, спостереження й відкриття, оцінки й по­рівняння, експерименту й прогнозу....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка