Пошук по сайту


Забезпечення компетентнісного підходу та психолого – педагогічний супровід учнів з початковим рівнем навчальних досягнень. Особливості корекційної роботи

Забезпечення компетентнісного підходу та психолого – педагогічний супровід учнів з початковим рівнем навчальних досягнень. Особливості корекційної роботи

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧНІВ З ПОЧАТКОВИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
Мета :

- розширення уявлення про систему роботи з учнями початкового рівня навчальних досягнень;

- збагачення арсеналу методик щодо визначення причин початкового рівня навчальних досягнень, організації навчання, стимулювання учнів даної категорії, реалізації системи психолого-педагогічного супроводу.

Про таких учнів не пишуть у газетах, їх фотографії не розміщують на шкільних стендах «Наша гордість», батьки таких учнів з побоюванням відвідують батьківські збори, а вчителі тяжко зітхають, приймаючи такого учня до себе в клас.

Серед проблем, які одвічно хвилювали та хвилюють педагогів, проблема «невстигаючих» учнів, а з переходом на 12- бальну систему оцінювання - учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, є однією з найгостріших. Останнім часом педагоги, психологи, медичні працівники відмічають неухильне зростання кількості учнів з проблемами у навчанні та поведінці. Виявляється, що в сучасних загальноосвітніх школах (на відміну від шкіл «нового типу» - гімназій, ліцеїв тощо) учнів, з реально низькими навчальними можливостями, проблемами дезадаптації у навчанні, набагато більше, ніж успішних учнів.

Чи замислюємося ми над тим, як почувається дитина, яка опинилася в категорії «невстигаючого» учня? Невстигаючі учні ясно бачать недоліки результатів своєї навчальної діяльності на фоні яскравих результатів щасливих однолітків. Кожного дня вони переживають ситуацію неуспіху, яка підкріплюється порівнянням учнів між собою через оцінку вчителя. І це стає для них основним травмуючим фактором. Не досягши успіхів у навчальній діяльності, такий учень вважає себе невдахою, перестає вірити у власні сили. Статистика доводить, що саме такі діти намагаються виділитися у іншій діяльності, інколи злочинній.

Попередження та подолання неуспішності учнів у навчанні – найважливіша задача педагогів - практиків. Наша школа – загальноосвітня, в якій навчаються діти різних груп: здібні учні, інтелектуально збережені, із затримкою психічного розвитку, проблемами дезадаптації у навчанні, девіантні учні, діти із соціально дезадаптованих сімей тощо. То ж однією з головних задач, що стоїть перед педагогічними колективом, є створення комфортних умов для навчання дітей різного рівня пізнавальних можливостей. Ми вважаємо, що школа має унікальну можливість позбавити дитину від тягаря невдач, значно пом’якшити умови перебування у школі даної категорії учнів. Виключне значення має комплексний підхід до дослідження даної проблеми.

Тож давайте спробуємо дослідити сутність невстигаючого учня у сучасній школі.

У навчальному посібнику І.І. Підласого сказано наступне «Невстигаючий учень – це дитина, яка не може продемонструвати той рівень знань, умінь, навичок, швидкість мислення і виконання операцій, які демонструють учні, що навчаються поруч.»

Невстигаючий учень – фігура легендарна і в житті і в педагогіці. Ми знаємо, що серед невстигаючих були такі знаменитості як Ньютон, Дарвін, Вальтер Скотт, Лінней, Ейнштейн, Шекспір, Байрон, Гоголь. У математичному класі останнім у навчанні був Пушкін. Багато видатних людей відчували в школі труднощі у навчанні й були віднесені до категорії безнадійних. Проте із поодиноких винятків не можна робити узагальнення й висновки. Ці факти скоріше свідчать, що з учнями, які мають труднощі у навчанні, не все так просто й однозначно.

Тому, щоб знайти засоби для подолання неуспішності, потрібно знати причини, що породжують її. Сучасні дослідники, вивчаючи проблеми учнів, які відчувають труднощі у навчанні, виділяють внутрішні та зовнішні групи причин.
Серед внутрішніх причини можна виділити наступні.

І. Біологічні причини

Біологічні причини ( від народження, генетично успадковані)

Спадковість інтелекту.

Це різноманітні відхилення, які включають , загальне зниження інтелектуальних здібностей, нездатність зберігати увагу, нездібність зосередитися, підвищена відволікаємість, збудженість, непосидючість, забудькуватість.

Вченими доведено, що у більш ніж 30% учнів, які мають різноманітні труднощі у навчанні, батьки мали аналогічні проблеми. Крім цього саме у таких батьків частіше, ніж серед населення в цілому, зустрічається алкоголізм, асоціальна психопатія та афективні розлади.

Особливості темпу розумового та психічного розвитку

Дозрілість - це розвиток людини на основі природжених, біологічних, внутрішніх для нього причин. Однією з теорій «внутрішнього плану» є нативістична теорія або теорія «зрілості», яка розглядає розвиток людини як результат ендогенних процесів. Прихильники даної теорії вважають, що навчання необхідно розпочинати з моменту необхідного рівня біологічної зрілості дитини - тоді процес навчання стане відносно легким та успішним. Історії відомі випадки набагато пізнішого дозрівання дітей, аніж вік вступу до школи.

Я.А. Коменський писав: «У фруктових садах ми любимо мати не тільки дерева, що рано приносять свої плоди, але й такі, які приносять плоди серед літа і пізніше, тому що все свого часу удостоюється хвали й коли – не будь , хоч із запізненням, показує, що воно існувало не даремно. Чому ж до саду науки ми хотіли б допустити тільки одного ряду обдарувань, що рано дозрівають і є рухливими?».

Особливості сформованості окремих функціональних систем психіки

Серед них необхідно відмітити наступні: порушення зорово – просторового сприймання, зниження фонематичного слуху, слухомовленнєвої пам’яті, нестійкість довільної регуляційної діяльності, порушення уваги, гіперактивність тощо.

Соматогенна астенія

Фізична та психологічна слабкість, викликана соматичними захворюваннями.

Соматична слабкість виражається у низьких енергетичних можливостях організму, що спричинено хронічними хворобами, погіршенням харчування.

ІІ. Особливості емоційно – особистісної сфери

Кажучи про особливості розвитку емоційно – особистісної сфери, що впливають на неуспішність учнів, можна відмітити наступні: неадекватна самооцінка, високий рівень тривожності, низький рівень домагань, слабко розвинута вольова сфера.

Дитина має хибне сприйняття себе та відношень з оточуючим світом, що потребує розкриття внутрішніх потенційних можливостей дитини. Причиною невстигання учнів є також відсутність стійкої позитивної мотивації до навчання, коли внутрішньою особистісною позицією є небажання вчитися. Школу такі учні відвідують без всілякого бажання, уникають активної пізнавальної діяльності, до доручень вчителя відносяться негативно.

Велике значення для успішності у навчанні має розвинута вольова сфера. К. Ушинський писав: «Навчання, що базується на інтересі, не дає можливості окріпнути волі учня, так як не все у навчанні інтересно й прийдеться багато чого буде взяти силою волі».

Серед зовнішніх причини виділяють наступні.

І. Соціальні фактори

Соціально – педагогічні умови оточення та родинного виховання

В літературі, присвяченій невстиганню учнів, відмічаються такі причини неуспішності учнів як розлади в родині, алкоголізм та антисуспільна поведінка батьків. Також впливають такі причини як байдужість батьків до дітей та їх освіти, помилки у вихованні.

Зниження цінності освіти в суспільстві

Нестабільність економіки, невпевненість у завтрашньому дні призводить до споживацького відношення «жити одним днем». В родині, близькому оточенні учня такі настрої призводять до непорозуміння, що знання це також капітал, з якого у майбутньому можна отримувати відсотки.

ІІ. Соціально - психологічні фактори

Конфлікт «вчитель - учень»

Конфлікт, що проявляється в небажанні контактувати з вчителем, ігноруванні, байдужості, невизнанні авторитету вчителя.

Низький соціальний статус учня в колективі

Проявляється у відсутності емоційного контакту з учнівським колективом, що супроводжується агресивністю або, частіше, замкнутістю. Такі учні не можуть встановлювати контакт із однолітками

ІІІ. Недосконалість організації навчально – виховного процесу

Це і відсутність індивідуального підходу, перевантаження школярів, не сформованість прийомів пізнавальної діяльності, загальнонавчальних умінь та навичок у учнів, наявність прогалин у знаннях учнів.

Аналіз діяльності педагогічних колективів з даної проблеми показав, що вчителі навчальних закладів відчувають труднощі з координації обсягу домашніх завдань, організації індивідуально – диференційованого навчання, доборі самостійних завдань на диференційованій основі, створенню сприятливих умов для навчання учнів, які відчувають труднощі у навчанні.


В реальному житті туго переплітається сукупність причин, але достатньо навіть однієї незначної причини, щоб у учня виникли труднощі із засвоєнням навчального матеріалу


Категорії неуспішності учнів та типи невстигаючих учнів
Невстигання та відставання - явища взаємопов’язані. Невстигання є продуктом синтезу окремих відставань, підсумок процесу відставання. На жаль у педагогіці більшість досліджень саме зосереджено на фіксованих невстиганнях, тоді як першочерговим завданням педагогічних колективів є знаходження перших ознак, які проявляються у відставанні.

А.М. Гальмонт здійснив класифікацію видів фіксованої неуспішності, виділивши наступні категорії :

І категорія - глибоке та загальне відставання ( з багатьох або всіх навчальних предметів).

Причинами є : низький рівень інтелектуального розвитку, фізичні дефекти, хронічні хвороби, відсутність уваги з боку родини, погані соціально – побутові умови, вади виховання (недисциплінованість, лінощі) .

ІІ категоріячасткова, але відносно стійка неуспішність (з одного – трьох найбільш складних предметів).

Причинами є : не доопрацьовування у попередніх класах ( недостатній розвиток загально навчальних , пізнавальних умінь та навичок, прогалини у знаннях учнів ), відсутність наступності, недостатні пізнавальні інтереси учнів, недостаній розвиток емоційно – пізнавальної сфери.

ІІІ категоріяепізодична неуспішність (то з одного, то з іншого предмету, відносно легко долається).

Класифікація типів невстигаючих учнів (За Н.І. Мурачковським)

  • Низька якість розумової діяльності поєднується з позитивним відношенням до навчання.

  • Висока якість розумової діяльності поєднується з негативним відношенням до навчання.

  • Низька якість розумової діяльності поєднується з негативним відношенням до навчання.

Психолог Л.С.Славин виділяє наступні типи, в залежності від домінуючої причини неуспішності школяра

Класифікація типів невстигаючих учнів (За Л.С.Славиним )


  • Учні, які мають труднощі із засвоєнням навчального матеріалу

  • Учні, в яких не сформовані навички навчальної діяльності

  • Учні, в яких відсутні навчальний та пізнавальний інтерес

Знання типології невстигаючих учнів має велике практичне значення для організації навчально – виховного процесу, так як учні певного типу потребують специфічної допомоги з боку вчителя та особливих умов навчання та виховання.
Комплекс діагностичних процедур щодо виявлення причин неуспішності учня
Важливе значення для виявлення причин неуспішності школяра має діагностика причин неуспішності учнів у навчанні. Організація діагностики знаходиться перед усім в компетенції психолога та педагога – дефектолога, які володіють методами діагностики та корегувальної педагогіки. Учні, які мають проблеми у навчанні, підлягають тестуванню за методиками «Шкала прогресивних матриць»Дж. Равена та за шкалою інтелекту Д. Векслера. «Шкала прогресивних матриць»Дж. Равена використовується в початковій школі з метою визначення реального потенціалу дітей, які за результатами навчання оцінюються як недостатньо розвинені. Тестування інтелекту за Д. Векслером дозволяє визначити показники вербального та невербального розвитку мислення, має практичне значення у визначенні психічних відставань дитини.

Як правило, особливості психологічного розвитку, що впливають на навчальні можливості, майже завжди проявляються у віці до 6 років. Вчителю необхідно звернути увагу на наступні особливості у поведінці учнів.

Ознаки, які зберігаються у учня не менш ніж 6 місяців:

- нездатність зосередитися на деталях, помилки на неуважність;

- нездатність зосередитися на деталях, прислуховуватися до звернутого мовлення;

- нездатність виконати завдання до кінця;

- негативне відношення до завдань, що потребують розумового навантаження;

- відвертість на сторонні подразники;

- забудькуватість;

- не вміння сидіти спокійно;

- метушливість, не вміння грати в тихі ігри, відпочивати;

- викрикує відповідь не вислухавши питання;

- брудне виконання завдань;

- «втручання» в розмови дорослих, роботу інших дітей;

- нездатність чекати своєї черги в іграх, заняттях;

- не вміє співпрацювати з підлітками;

- низький рівень організованості та дисципліни;

- конфліктність, агресивність, образливість;

- відмова від групової діяльності.
Порушення читання, письма, лічби


Алексія

Цілковита нездібність або втрата здібності процесом читання


Дислексія

Часткове порушення процесу читання, яке виявляється в повторних помилках стійкого характеру


Аграфія

Порушення психофізіологічних процесів, які призводять до цілковитої нездібності оволодіння процесом письма або втрати цих навичок (пов’язано з органічними ураженнями мозку )


Дисграфія

Часткове порушення процесу письма, при якому спостерігаються стійкі і повторні помилки, перкручення та заміна букв, звуко – складової структури слова, порушення написання слів разом в реченні


Акалькулія

Неможливість відтворювати лічбу, виконувати арифметичні дії


Дискалькулія

Часткове порушення здібності виконувати арифметичні дії

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальноосвітніх навчальних закладів району шляхом використання нових педагогічних технологій
Леми та шляхів її реалізації. У посібнику розкрито актуальність науково-методичної проблемної теми району, систематизовано основні...

План роботи міжшкільного методичного об'єднання
Здійснювати цілісну систему формування особистості на основі досягнень хімії та біології, психолого-педагогічної науки, досвіду вітчизняних...

Іі розділ нормативне забезпечення діяльності спеціалістів психологічної...
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів...
Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень...

Особливості викладання математики
У старшій (профільній) школі навчання математики диференціюється за трьома рівнями: рівнем стандарту, академічним І профільним. Кожен...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Інформація про особливості організації та проведення зовнішнього...
«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти області,...

Випускна робота слухача курсів підвищення кваліфікації Ксьондзика...
Розділ І. Теоретичні основи компетентностей та компетентнісного підходу

Моніторинг навчальних досягнень учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка