Пошук по сайту


Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи 2013

Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи 2013

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Інноваційні моделі

підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК
Електронне видання комбінованого

використання на CD-ROM

Київ
Національна академія педагогічних наук України

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи
2013

УДК 159.9.316

ББК 88.88.4
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи(протокол № 9 від 27.12. 2012)
За загальною редакцією: докт.психол.наук Панка В.Г., канд. психол.наук Гаркавенко З.О.
Авторський колектив: Панок В.Г., Бегеза Л. Є., Гаркавенко З.О., Гобод І.Ю., Кухарь С.Ю., Луценко Ю.А., Обухівська А.Г. Острова В.Д., Почупайло В.М., Сосновенко Н.В. Тінякова А.В., Цушко І.І.

Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК/ авт.кол. за ред. Панка В.Г., Гаркавенко З.О. - Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM),12 см.

Науково-методичнийпосібник «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК» презентує сучасне бачення професійного розвитку фахівців психологічної служби системи освіти, в якому важлива роль відводиться самому спеціалісту. У посібнику представлено теоретико-методологічний підхід до проблем підвищення кваліфікації, а також кращі інноваційні практики організації міжкурсової підготовки фахівців психологічної служби системи освіти України: практичних психологів, соціальних педагогів та консультантів ПМПК.
ISBN978-617-7118-01-4

©Український НМЦ практичної

психології і соціальної роботи, 2013


Зміст

Передмова

4

Розділ 1. Професійний розвиток фахівця психологічної служби системи освіти (Панок В.Г., Гаркавенко З.О., Обухівська А.Г.)
1.1. Опанування професії. Планування кар’єри

6

1.2. Організація професійного розвитку

19

1.3. Саморозвиток фахівця

31

1.4. Професійне вдосконалення консультанта ПМПК

49

Розділ 2. Сучасні підходи до міжкурсової підготовки – складової підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби системи освіти (Гаркавенко З.О., Почупайло В.М.)
2.1. Сутність та зміст міжкурсової підготовки

62

2.2. Форми і методи міжкурсової підготовки

79

Розділ 3. Ресурси підвищення кваліфікації: інноваційні моделі (Цушко І.І., Гобод І.Ю., Сосновенко Н.В.,Бегеза Л.Є., Луценко Ю.А., Гаркавенко З.О.)
3.1. Професійна адаптація фахівців: робота із молодими спеціалістами.

Районний, міський, обласний рівень

91

3.2. Районне методоб’єднання практичних психологів і

соціальних педагогів ЗНЗ та ДНЗ

102

3.3. Спеціалізація фахівців: методична робота центрів практичної психології

106

3.4. Особливості підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ

120

3.5. Особливості організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічних служб ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації

134

Розділ 4. Огляд сучасного ринку тренінгів для фахівців психологічної служби (Гаркавенко З.О., Кухар С.Ю., Острова В.Д., Тінякова А.В.
4.1. Аналіз сучасного ринку тренінгів для працівників психологічної служби в Україні

139

4.2. Форми і методи підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби: зарубіжний досвід

145

Додатки

155

Передмова
Працюючи над цим посібником ми раз від разу запитували себе: для кого й для чого ми його пишемо? Найважливішим адресатом для нас є спеціаліст, який працює безпосередньо у навчальному закладі: практичний психолог, соціальний педагог, консультант ПМПК. Не зменшуючи важливості та інколи непересічної складності роботи районного, міського, обласного рівня служби, ми переконані, що саме рядовому фахівцеві вкрай важливі наші здобутки. Такий висновок слідує із аналізу стану психологічної служби на сьогоднішній день. Вирішення проблем професійної позиції та професійного розвитку фахівців не можуть і далі залишатись у віданні лише методично-керівного складу служби.

Актуальність теми цього посібника підтверджують реалії життя. З одного боку стрімкий розвиток процесів глобалізації світової економіки та інформаційної революції, прагнення України долучитись до європейського освітнього простору, що вимагають якісно інших підходів до підготовки та перепідготовки сучасного фахівця психологічної служби. З іншого боку, саме інноваційні процеси здатні прискорити оновлення системи освіти загалом і покращання якості підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби, зокрема.

Розуміючи всю складність завдань, що поставлені перед системою післядипломної освіти, автори намагались рухатись відповідно до основних орієнтирів, які регламентують здійснення інноваційної діяльності: Закон України про інноваційну діяльність» (від 04.07.02 р., №40-ІУ), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 16.01.03 р., №433-ІУ), накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (від 07.11.00 р., №522) та інші.

Основу інноваційних процесів в освіти складають дві важливі проблеми – проблема вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику.

Не оминають ці проблеми й систему підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів ПМПК та інших.

Працюючи над посібником автори орієнтувались на основний критерій інноваційності – зміну цілей, тобто змісту освіти (його результатів), як основних складової діяльності учасників процесу підвищення кваліфікації, враховуючи існуючу нині класифікацію інновацій за рівнем інноваційної зміни.

Інноваційним ми вважаємо і сам підхід до суб’єктів ініціативи у процесах підвищення кваліфікації, а саме зміна акцентів. Традиційно, ініціатором підвищення професійної майстерності (курси підвищення кваліфікації, атестації тощо) виступає методична служба. Автори пропонують розглядати в якості основного «актора» цього процесу самого фахівця, який повинен сформувати бачення власного професійного розвитку та бути його активним співдіячем.

Структура посібника містить чотири основних розділи: «Професійний розвиток фахівця психологічної служби системи освіти», «Сучасні підходи до міжкурсової підготовки складової підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби системи освіти», «Ресурси підвищення кваліфікації: інноваційні моделі», «Огляд сучасного ринку тренінгів для фахівців психологічної служби».
Розділ 1. Професійний розвиток фахівця психологічної служби системи освіти
1.1 Опанування професії. Планування кар’єри.
Вибір професії психолога зазвичай відбувається у молодої людини під впливом зовнішніх факторів. Сучасний світ наповнений привабливими прикладами, чи то кіно, де група психологів розкривають один злочин за іншим, чи то шоу-програма, де психолог легко та невимушено роздає поради на всі випадки життя. Проте найчастіше, молода людина обираючи професію психолога навіть не уявляє, що саме вона собою являє, і який власне із напрямів психології варто опановувати. Питання популяризації професій психолога та роз’яснення змісту та їх специфіки на часі.

Психологи вже зрозуміли, що наукова і практична психологія не є тотожними, що жодна з них не може бути зведена до іншої. Адже наукова психологія – це наука про закони й закономірності психічного життя, виникнення й розвитку психіки.

У свою чергу практична психологія – це одна з форм професійної діяльності, що має на меті надання допомоги людині, яка знаходиться у складних життєвих обставинах, шляхом внесення коректив у структуру та зміст ментального життя людини, її взаємини з навколишнім соціальним і природним світом, розглядаючи при цьому особистість з точки зору її індивідуальності, як неповторне соціобіологічне явище.

Різниця між науковою і практичною психологією виявляється передусім на рівні підходу до людської особистості. Наукова психологія у реалізації своїх цілей і завдань займається збиранням наукових фактів, установленням хмизків між окремим явищами та перевіркою надійності віднайдених закономірностей. Основне ж завдання практичної психології – допомога людині психологічними засобами, корекція її особистісних рис і структури особистості, соціальних стосунків, розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проектуванні її власного життєвого шляху. Отже підходи до особистості тутрізні: аналітико-статистичний у науковій психології та синтетичний у практичній.

Спроба побудови цілісної взаємоузгодженої системи уявлень про зміст, форми й методи навчання та формування особистості практичного психолога була здійснена під час роботи на концепцією підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів. Концепція розроблена з урахуванням сучасних вимог практики і ґрунтується на ряді положень.

Перше з них: практична психологія – це особливий вид діяльності, який не повністю збігається з академічною психологією, має специфічну методологію та підходи до предмету. Специфіка практичної психології зумовлює й відповідні форми, методи та зміст підготовки практичних психологів, які відмінні від змісту, форм та методів підготовки психологів-викладачів або психологів-дослідників.

Друге, не всякий спеціаліст, який опанував теоретичні засади психологічної науки, здатен працювати в якості практичного психолога. Тому процес підготовки таких спеціалістів має включати не тільки навчання психології, що в принципі достатньо для підготовки викладачів-психологів, а й формування професійно важливих рис особистості майбутнього фахівця. До таких можна віднести психологічну культуру або психологічний світогляд як певний тип життєвої філософії особистості, побудовані на ньому структуру цінностей, спрямованість особистості, розвинуті механізми соціальної перцепції, навички спілкування, нахили та ін..

Найбільшими можливостями у підготовки практичних психологів володіють вищі педагогічні заклади освіти. П’ятирічний курс навчання може забезпечити і якісну теоретичну підготовку, і формування практичних навичок, і професійний, особистісний добір.

На наш погляд, зміст професійної підготовки практичних психологів і соціальних педагогів має бути трирівневим: загальногуманітарна і загальнотеоретична підготовка, вивчення теоретичних і методичних засад та конкретного напряму практичної психології, рівень практичної роботи (ординатури), час оволодіння основними технологіями у межах обраної спеціалізації

Відповідно до кожного рівня підготовки добираються форми та методи, які трансформуються та ускладнюються на кожному наступному рівні. Серед умов ефективності здійсненої підготовки фахівця є чітке уявлення про основні результати навчання та їх зв'язок із майбутньою професійною діяльністю, а також взаємозалежність та взаємоузгодженість всіх рівнів підготовки між собою. 2

Основні особливості підготовки практичних психологів на основі трирівневого підходу відображені в таблиці 1.
Таблиця 1.Зміст, форми, та результати

підготовки практичних психологів.

Рівні


Зміст навчання


Спосіб організації навчального матеріалу

Основні форми навчання


Форми та зміст практики


Основні резуль­тати навчання


І


Основи наукової психології та її галузі


Аналітично-статистичний; основна одиниця - науковий факт, наукова концепція.

Лекційно-лабораторна; самостійна робота з першоджерелами; дослідження.


Монологічна (спостереження, аналіз); науково-дослідна; педагогічна (асистентська)

Система наукових знань; гуманістична спрямованість особистості; навички дослідної роботи; уміння організувати і провести дослідження.

ІІ


Теоретичні основи практичної психології; методика роботи у конкретному

напрямі.

Синтетичний; категорії: жит­тєвий шлях, соціальна активність особистості, життєва перспектива.

Семінари, дискусії, тренінги, обговорення реальних випадків з практики надання психологічної допомоги.


Виробничо-ознайомлювана; переддипломна; монологічна; участь у практичній роботі психолога (спостереження)


Знання теоретичних

основ прак­тичної пси­хології та її окремого на­пряму; професійно важливі риси осо­бистості про­фесіонала.

III

Опанування основними технологіями роботи в

одному з

напрямів психологічної практики.

Індивідуально-

типологічний;

одиниця —

випадок,

життєва

ситуація, життєва проблема.

Аналітично-практичні: практична робота, семінар з аналізу практичного досвіду, професійна рефлексія та ін.

Практична робота під керівництвом спеціалі­ста (орди­натура)Володіння основними технологіями в одному з напрямів

діяльності
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на cd-rom київ
Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи (протокол №8 від 19....

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и
Киричук О. В. доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості...

Пояснювальна записка Школа це майстерня, де формується думка
Д. Д. Романовська, завідувач нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...

Аналітичний ракурс с. Закірова, канд. іст наук, ст наук співроб. Нюб нбув
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека

В. О. Гуріч Основи соціально-правового захисту особистості
...

Рекомендації підготували: Міністерство аграрної політики та продовольства...
О. М. Павленко, Я. В. Краснопольський, В. М. Топчій, Л. В. Сухомлин, Національна академія аграрних наук України – Я. М. Гадзало

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Інформаційно-методичні матеріали з проведення обласної виставки-конкурсу...
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» відповідно...

Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень...
Розгорнуто концепцію системологічного розвитку регіональних туристичних комплексів в рамках рекреаційних територій, обґрунтовано...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного центру „Мала академія наук України”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка