Пошук по сайту


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія» - Сторінка 9

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Сторінка9/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Допоміжна

 1. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 2. Акимова Н.В. Виктимологические аспекты преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел// Российский следователь.- 2006.- №1.- С.32-36.

 3. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 4. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 5. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти/ Держ. комітет фінансового моніторінгу України. Ін-т законодавства ВР України; С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич, О.Ю.Фещенко, А.Т.Ковальчук; Ред. М.Я.Азарова.- К.: Парламентське вид-во, 2005.- 215с.-

 6. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практич. журнал. №11/2005/ МНДЦ з проблем БОЗ.- Київ, 2005.- 231с.

 7. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія.- Харків: Регіон-інформ, 2004.- 210с.-

 8. Гуславський В.С. Співробітництво у правоохоронній сфері: Україна та Співдружність Незалежних Держав: Монографія/ МВС України. НУВС; За ред. О.М.Бандурки.- Харків: НУВС, 2005.- 364с.

 9. Джужа О.М., Іванов Ю.Ф.Кримінологія: Навчальний посібник - К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

 10. Женунтий В.И., Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: Монография/ МВД Украины. Донецкий юрид. ин-т МВД при Донецком нац. ун-те.- Донецк, 2005.- 276с.-

 11. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 12. Іванов Ю.Ф., Круміна М.В. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

 13. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)/ Ин-т изучения проблем преступности. Акад. правовых наук Украины.- Харьков: Новасофт, 2005.- 271с

 14. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

 15. Коноваленко О.О. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз. //Право України. 2006. № 2. С. 70-73.

 16. Кримінологічна віктимологія: навчальний посібник /За заг. ред. О.М.Джужи Київ: Атіка, 2006. – 352 с.

 17. Курс кримінології. Загальна частина: Підручник. У двох книгах. Кн.1/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 345с.

 18. Курс кримінології. Особлива частина: Підручник. У двох книгах. Кн. 2/ Мін. освіти і науки України, НАВСУ; Відп. ред. Кондратьєв Я.Ю., заг. ред. Джужа О.М.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2001.- 468с.

 19. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 20. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 21. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 22. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 23. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 24. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 25. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.

 26. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

 27. Піщенко Г., Мінченко С. Віктимологічні аспекти негативних соціальних явищ пов’язаних із злочинністю // Право України.-2006.-№5.-С.107-111

 28. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї: Навч. посіб./ МВС України. НАВСУ; За заг. ред. О.М.Джужі, І.В.Опришка, О.Г.Кулика.- К., 2005.- 123с.-

 29. Протидія економічній злочинності: Монографія/ НУВС. Чикаго-Кент коледж права Іллінойського технологіч. ін-ту; П.І.Орлов, А.Ф.Волобуєв, І.М.Осика та ін.- Харків, 2004.- 567с.-

 30. Профілактика незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Навч. посібник/ НАВСУ. Упр. кримін. міліції в справах неповноліт. НДІ проблем боротьби зі злочинністю; За ред. Я.Ю.Кондратьєва.- Київ, 2005.- 184с.

 31. Система оказания помощи потерпевшим от торговли людьми в Украине (по результаьам исследования): Монография/ Междунар. женский правозащит. центр "Ла Страда Украина". Гос. ин-т проблем семьи и молодежи; Е.Левченко, О.Калашник, И.Шваб и др.- Киев, 2004.- 126с.

 32. Умисні вбивства. Профілактика та розкриття: Практичний посібник/ О.П.Снігерьов, В.В.Матвійчук, Д.Й.Никифорчук.- К.: КНТ, 2005.- 99с.


Корисні Internet-ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

 4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

 5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

 6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пощшукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

 7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

 8. Рада Європи / http://www.coe.int/ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологія, методологія кримінологічної науки, функції кримінології, класичний, соціологічний та антропологічний напрямки у кримінології, кримінологічні школи.

Семінарське заняття з теми 1.

План

 1. Загальна характеристика кримінології як науки та її взаємозв’язок з іншими науками.

 2. Методологія кримінологічної науки.

 3. Система курсу кримінології.

 4. Зародження та розвиток кримінологічної думки.

 5. Класичний, соціологічний та антропологічний напрями в кримінології.

 6. Розвиток вітчизняної кримінології в XX ст. та сучасний стан кримінологічної думки в Україні.

Теми рефератів, доповідей

 1. Становлення та розвиток кримінології на сучасному етапі.

 2. Антропологічний напрямок у кримінології.

 3. Шляхи впровадження наукових досліджень та рекомендацій у практичну діяльність з протидії злочинності.

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Злочинність, соціальна природа злочинності, рівень злочинності, кількісні та якісні показники злочинності, динаміка злочинності, коефіцієнт злочинності, природна латентність, погранична латентність, штучна латентність, латентна злочинність.

Семінарське заняття з теми 2.

План

 1. Поняття злочинності.

 2. Кількісні та якісні характеристики злочинності.

 3. Поняття латентної злочинності та її види.

 4. Стан злочинності на сучасному етапі.

Теми рефератів, доповідей

 1. Системний підхід до вивчення злочинності.

 2. Латентність злочинності.

 3. Соціальна природа злочинності.

Тема 3. Причини і умови злочинності.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Причини та умови злочинності, детермінанти злочнності, конкретні причини злочинності, типологія детермінації, загальні чинники злочинності, типологія детермінації, загальні чинники злочинності.

Семінарське заняття з теми 3.

План

 1. Поняття причин та умов злочинності та їх класифікація.

 2. Умови, що сприяють існуванню злочинності.

 3. Загальні чинники злочинності в Україні.

Теми рефератів, доповідей

 1. Причини злочинності на сучасному етапі.

 2. Соціальна обумовленість причин злочинності.

 3. Усунення умов, які сприяють злочинним посяганням.

Тема 4. Кримінологічне вчення про особу злочинця та жертву злочину.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: особа злочинця, соціально-демографічні характеристика особи, соціальні ролі та статус типологія злочинців, моральні якості особи, класифікація злочинців, віктимологія, віктимність, віктимізація, жертва злочину, особа потерпілого, суїцид, суїцидальна поведінка.

Семінарське заняття з теми 4.

План

 1. Поняття особи злочинця та межі її вивчення в кримінології.

 1. Класифікація і типологія злочинців.

 2. Поняття віктимології.

 3. Особа потерпілого та класифікація жертв злочину.

 4. Поняття суїциду та суїцидальна поведінка.

Теми рефератів, доповідей

1. Антропологічні погляди на походження особи злочинця.

2. Суїцид в Україні.

3. Виникнення віктимології як науки.

Тема 5. Організація і методика кримінологічних досліджень та прогнозування і планування боротьби зі злочинністю.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Кримінологічне дослідження, джерела кримінологічної інформації, суб’єкти та об’єкти кримінологічних досліджень, етапи кримінологічних досліджень, методика дослідження злочинності, кримінологічне прогнозування, кримінологічне планування, методи прогнозування, методи екстраполяції та експертних оцінок, метод моделювання.

Семінарське заняття з теми 5.

План

 1. Поняття кримінологічного дослідження, його завдання та цілі.

 2. Об’єкти і суб’єкти кримінологічних досліджень.

 3. Організація кримінологічних досліджень.

 4. Поняття кримінологічного прогнозування.

 5. Завдання, види і методи кримінологічних прогнозів.

 6. Поняття, завдання і види кримінологічного планування.Теми рефератів, доповідей

 1. Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки.

 2. Програма проведення кримінологічного дослідження.

Тема 6. Загальні проблеми попередження злочинності.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Попередження злочинності, профілактика, протидія, запобігання, припинення, недопущення злочинів, суб’єкти профілактики, об’єкти профілактики, правове забезпечення попередження злочинів.

Семінарське заняття з теми 6.

План

 1. Поняття попередження злочинності та класифікація попереджувальних заходів.

 2. Співвідношення понять попередження, профілактики, запобігання та протидії злочинності.

 3. Класифікація заходів профілактики злочинності за спрямованістю та видом.

 4. Поняття і класифікація суб’єктів попередження злочинності.

 5. Правове регулювання профілактики злочинності.

Теми рефератів, доповідей

 1. Поняття та принципи профілактики злочинності.

 2. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам.

 3. Віктимологічна профілактика.

Тема 6. Загальні проблеми попередження злочинності.

Практичнее заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Попередження злочинності, профілактика, протидія, запобігання, припинення, недопущення злочинів, суб’єкти профілактики, об’єкти профілактики, правове забезпечення попередження злочинів.

План

 1. Поняття попередження злочинності. Види попередження.

 2. Система попередження злочинності. Об’єкти кримінологічного попередження. суб’єкти попереджувальної діяльності.

 3. Класифікація загальних, спеціальних та індивідуальних заходів попередження злочинності.

 4. Форми і методи кримінологічного попередження злочинів правоохоронними органами..

 5. Поняття та принципи профілактики злочинності.

 6. Інформаційне забезпечення запобігання злочинам.

 7. Віктимологічна профілактика.Теми рефератів:


 1. Об’єкти і суб’єкти попередження злочинності.

 2. Взаємодія ОВС з іншими правоохоронними органами в попередженні злочинів.

 3. Громадськість як суб’єкт профілактики злочинів. Форми взаємодії з ОВС.

 4. Рівні профілактики злочинності.

 5. Об’єкт попередження злочинності.

 6. Організація і управління процесом попередження злочинності.

 7. Правоохоронні органи як суб’єкти попередження злочинів.

 8. Класифікація заходів профілактики злочинності за соціальним рівнем.

Питання для самоконтролю:

 1. Профілактика злочинності як існуюча система соціального регулювання.

 2. Кримінально-правове попередження.

 3. Загальносоціальна профілактика злочинності.

 4. Індивідуальна профілактика.

 5. Основні цілі профілактики злочинності.

 6. Суб’єкти протидії злочинності.

 7. Система профілактики злочинів.

 8. Заходи загальної профілактики.

 9. Попереджувальна діяльність та її форми.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Тема 7. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Негативні соціальні явища, „фонові” явища, наркоманія, наркотичні засоби, пияцтво, алкоголізм, проституція, ВІЛ-інфекція, СНІД, наркобізнес.

Семінарське заняття з теми 7.

План

 1. Кримінологічна характеристика негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

 2. Поняття наркоманії та наркобізнесу.

 3. Поняття пияцтва та алкоголізму.

 4. Поняття проституції.

 5. Поняття СНІДу та ВІЛ-інфекції.

 6. Причини і умови існування негативних соціальних явищ.

 7. Основні заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

Теми рефератів, доповідей

 1. Кримінологічні аспекти протидії наркоманії в Україні.

 2. Причини та умови виникнення негативних соціальних явищ.

Тема 8. Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх та рецидиву злочинів.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: злочинність неповнолітніх, особа неповнолітнього злочинця, попередження злочинності неповнолітніх, рецидив, рецидивна злочинність, особа рецидивіста, пенітенціарний рецидив.

Семінарське заняття з теми 8.

План

 1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

 2. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

 3. Профілактика злочинності неповнолітніх.

 4. Поняття рецидивної злочинності.

 5. Детермінанти рецидивної злочинності.

 6. Заходи протидії рецидивним злочинам.

Теми рефератів, доповідей

 1. Групова злочинність неповнолітніх.

 2. Рання профілактика злочинності неповнолітніх.

 3. Постпенітеціарна профілактика

 4. Соціальна адаптація особи рецидивіста.

Тема 9. Кримінологічна характеристика і попередження організованої злочинності.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: організована злочинність, форми організованості, організовані злочинні угрупування, транснаціональна організована злочинність, професійна злочинність, професійний злочинець.

Семінарське заняття з теми 9.

План

 1. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

 1. Причини та умови організованої злочинності.

 2. Попередження організованої злочинності.

 3. Поняття професійної злочинності.

 4. Детермінанти професійної злочинності.

Теми рефератів, доповідей

 1. Детермінанти професійної злочинності на сучасному етапі.

 1. Поняття професійного злочинця.

 2. Транснаціональна організована злочинність.

 3. Основні заходи протидії організованій злочинності.

Література до теми: [1, 8, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 48, 65, 67, 68, 69, 86, 110, 132, 137, 138, 173, 177, 190, 192, 210]

Тема 10. Кримінологічна характеристика та попередження корупційної та загальнокримінальної корисливої злочинності.

Семінарське заняття – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Корупція, корупційна злочинність, механізм корупції, загальнокримінальна корислива злочинність, крадіжка, грабежі, розбої, шахрайство, вимагання.

Семінарське заняття з теми 10.

План

 1. Поняття корупції та корупційної злочинності.

 2. Детермінанти корупційної злочинності.

 3. Стан корупції в Україні на сучасному етапі.

Семінарське заняття з теми 10.

План

 1. Заходи протидії корупційній злочинності.

 2. Поняття загальнокримінальної корисливої злочинності.

 3. Причини корисливої злочинності.

Теми рефератів, доповідей

 1. Обставини, які зумовлюють виникнення корупції.

 2. Соціальний контроль корупції.

 3. Шахрайство і привласнення довіреного майна.

 4. Характеристика осіб, що вчиняють злочини проти власності.

Тема 11. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Економіка, економічна злочинність, „тіньова економіка”, банківська кредитна сфера, митне регулювання, фінансово-бюджетна сфера.

Семінарське заняття з теми 11.

План

 1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки.

 2. Класифікація економічних злочинів.

 3. Причини та умови економічної злочинності.

 4. Основні напрямки протидії злочинності у сфері економіки.

Теми рефератів, доповідей

 1. Попередження злочинів у банківсько-кредитній сфері.

 2. Реформування економіки.

 3. Поняття „тіньової економіки”.

Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження насильницької та необережної злочинності.

Семінарське заняття – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Насильницькі злочини, насильницька злочинність, вбивства, згвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, насильство у сімейно-побутовій сфері, доведення до самогубства, фізичне та психічне насильство, розбій, бандитизм, необережна злочинність, сфери вчинення злочинів з необережності, злочини, що вчиняються з необережності, автотранспортні злочини.

Семінарське заняття з теми 12.

План

 1. Загальна характеристика насильницьких злочинів.

 2. Криміногенні явища і процеси, які детермінують насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи.

 3. Система заходів протидії насильницьким злочинам.

Теми рефератів, доповідей

 1. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері.

 2. Обставини, що формують агресивну насильницьку спрямованість особи у підлітковому віці.

 3. Криміногенні детермінанти згвалтувань.

 4. Необережні злочини, що вчиняються у сфері виконання посадових функцій.

 5. Поняття автотранспортних злочинів.

Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження насильницької та необережної злочинності.

Практичне заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Насильницькі злочини, насильницька злочинність, вбивства, згвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, насильство у сімейно-побутовій сфері, доведення до самогубства, фізичне та психічне насильство, розбій, бандитизм, необережна злочинність, сфери вчинення злочинів з необережності, злочини, що вчиняються з необережності, автотранспортні злочини.

План

 1. Поняття та ознаки насильницьких злочинів та насильницької злочинності.

 2. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів.

 3. Основні детермінанти, що обумовлюють насильницьку злочинність.

 4. Заходи профілактики насильницьких злочинів та роль ОВС в цій діяльності.Питання для самоконтролю:

 1. Поняття некорисливих насильницьких злочинів і їх виокремлення серед інших насильницьких злочинів.

 2. Види насильницьких злочинів і їх характеристика.

 3. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів та їх тенденції.

 4. Причини та умови насильницьких злочинів.

 5. Профілактика насильницьких злочинів.

Завдання 1.

Назвіть особливості насильницьких злочинів вчинених в зговорі.
Завдання 2.

Дайте характеристику особам, які вчинили насильницькі злочини із визначенням притаманних їм рис.
Завдання 3.

Назвіть особливості криміногенних ситуацій, які детермінують вчинення насильницьких злочинів.
Завдання 4.

Дайте характеристику змісту та особливостям попередження насильницьких злочинів в сфері сімейно-побутових відносин.
Завдання 5.

Назвіть типові способи насильства і дайте їм відповідну характеристику. Які з них володіють підвищеною ступеню суспільної небезпеки?
Завдання 6.

Виходячи з того, що на даний момент відсутня єдина точка зору з приводу визначення кола насильницьких злочинів, обґрунтуйте власне бачення цієї проблеми з наведенням відповідних доказових аргументів.

Якими основними ознаками характеризуються насильницькі злочини, що дозволяють виділити їх в окрему групу? Назвіть їх і розкрийте зміст.
Завдання 7.

Неповнолітній Собчак 16-ти років та Виходнюк 19-ти років зґвалтували жінку похилого віку і після згвалтування залишили її в технічному приміщенні біля кладовища сподіваючись про то що постраждала жінка не буде повідомляти про вчинений щодо неї злочин.

Чи будуть С. та В. притягуватись до кримінальної відповідальності якщо жінка не повідомить про факт злочину.
Завдання 8.

Працівник міського молокозаводу Дебалов майже кожен день повертаючись з роботи в стані алкогольного сп’яніння систематично сварився з сусідами та наносив середньої тяжкості тілесні ушкодження своїй жінці яка тимчасово не працювала (знаходилась у декретній відпустці по догляду за малолітніми дітьми). Сусіди звернулись до дільничного із проханням припинити негативну громадянина Дебалова?

Що є підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї?
Практичне заняття з теми 12.

План

 1. Рівень, структура та динаміка необережної злочинності.

 2. Загальна характеристика особи необережних злочинців.

 3. Основні заходи запобігання необережним злочинам.


Питання для самоконтролю:

 1. Поняття необережної злочинності та її відмінність від умисної злочинності

 2. Структура необережної злочинності та її тенденції.

 3. Особа необережного злочинця.

 4. Причини та умови необережної злочинності.

 5. Профілактика необережної злочинності.

 6. Кримінологічна характеристика автотранспортних злочинів.

 7. Профілактика дорожньо-транспортних пригод.


Завдання 1

Складіть комплекс заходів щодо профілактики автотранспортних злочинів на території району великого міста, використовуючи матеріали та довідки про стан оперативної обстановки, що має в своєму розпорядженні територіальний відділ внутрішніх справ.
Завдання 2

Назвіть основні морально-психологічні риси, характерні для осіб, які вчиняють злочини з необережності.
Завдання 3

Назвіть детермінанти злочинів, вчинених з необережності, виділяючи як об’єктивні (позаособисті), так і суб’єктивні (особисті) обставини.
Завдання 4

Назвіть суб’єктів профілактики злочинів, вчинених з необережності, і дайте коротку характеристику основних напрямків їх діяльності.
Завдання 5

Назвіть найбільш типові сфери вчинення необережних злочинів. Які фактори мають визначальне значення у вчиненні необережних злочинів?
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс з української мови
«Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання»

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

К-сть За які кошти придбано
Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка