Пошук по сайту


Тема 11. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Сторінка8/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 11. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

Для кримінологічного дослідження цих злочинів особливо актуальними є питання їх загальної несприятливої динаміки; участі у їх вчиненні підлітків і молоді; наявності елементів кримінального професіоналізму, що виявляється в злочинній поведінці і способі життя осіб, які вчинюють ці злочини; віктимної поведінки потерпілих як фактора, що сприяє вчиненню таких злочинів; значення матеріального фактора і негативних економічних процесів тощо. При розгляді обставин, що детермінують цю групу злочинів, потрібно виділити економічні і морально-психологічні умови, негативні організаційно-управлінські фактори, недоліки правоохоронної діяльності. Особливу увагу слід приділити профілактичним заходам, що здійснюються різними службами і підрозділами органів внутрішніх справ.

Об’єднуючою ознакою злочинів у сфері економічної діяльності є та, що вони заподіюють шкоду дуже важливій сфері суспільних відносин і їх суб’єктам - громадянам, їх об’єднанням, державі. Розкриваючи поняття цього виду злочинності, потрібно насамперед визначити її структуру, з урахуванням змін у чинному законодавстві.

Оцінюючи основні показники економічної злочинності, важливо враховувати дуже високу латентність цих злочинів, у силу чого статистичні дані про стан, структуру і динаміку економічної злочинності значною мірою залежать від рівня правоохоронної діяльності - активності оперативно-розшукових і слідчих апаратів. Зокрема, статистичні показники економічної злочинності можуть знижуватися, хоча насправді кількість цих злочинів зростає і, навпаки, показники можуть зростати, відображаючи активізацію впливу на економічну злочинність, сама ж вона залишається на попередньому рівні, можливо, в результаті такої активізації навіть знижується. Точнішу оцінку справжнього становища дасть облік латентності економічних злочинів і результати їх вибіркового вивчення.

Розглядаючи кримінологічну характеристику осіб, які вчинили названі злочини, потрібно мати у виді дуже різноманітні їхні характеристики (соціально-демографічні, морально-психологічні, рольові й ін.), а також те, що пропонована в підручнику й інших кримінологічних роботах типологія цього виду злочинців є значною мірою спрощеною.

Аналізуючи детермінанти економічної злочинності, варто розрізняти, з одного боку, особистісні детермінанти, пов’язані з морально-психологічними властивостями й особливостями злочинців і з конкретними ситуаціями й обставинами їх життя, а з іншого, – позаособистісні детермінанти: криміногенні фактори економічного, соціально-культурного, соціально-психологічного, організаційно-управлінського, правового й іншого характеру. Відповідно до цього й основні напрямки профілактики економічної злочинності повинні орієнтуватися на особистісні і позаособистісні детермінанти і здійснюватися у вигляді загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів. За цією схемою і потрібно розглядати види і зміст таких заходів.

Тема 12. Кримінологічна характеристика і попередження насильницької та необережної злочинності.

Для успішного засвоєння цієї теми варто уяснити, що найзначнішу частину насильницьких злочинів складають навмисні убивства, навмисне заподіяння шкоди здоров’ю, катування, зґвалтування, розбої, насильницькі грабежі і поєднане з насильством хуліганство. Їх стан, динаміка і географія характеризують насильницьку злочинність в цілому.

Основою об’єднання даних злочинних діянь у кримінологічно значиму групу є такі критерії:

- спосіб дій злочинця – фізичне насильство над особою, спроба або погроза його застосування;

- форма вини – намір;

- об’єкт зазіхання – фізичний стан особи.

Насильницькі злочини за ступенем суспільної небезпеки і тяжкості заподіюваних наслідків перевершують інші кримінальні прояви. Вони завдають непоправної шкоди суспільству. Щорічно потерпілими від них стають сотні тисяч людей. Особам, які вчинюють такі злочини, характерний стереотип агресивно-насильницької поведінки в побуті та дозвіллі мікросередовища. Такі кримінальні діяння найбільш осудливі з позиції загальнолюдської моралі.

Зазначимо, що останніми роками відзначається збільшення частки злочинців, які мають патологічні відхилення в психіці, що не передбачають осудність (дебільність, органічні захворювання центральної нервової системи, психопатії, сексуальні відхилення). Багато в чому це пов’язане з процесами алкоголізації і наркотизації населення.

Важливо також уяснити, що правоохоронним органам часто доводиться протистояти організованим групам і формуванням злочинців, які вчинюють тяжкі посягання на особу при розбійних нападах, бандитизмі, вимаганні. Характерними рисами таких груп є порівняно тривалий час дії, професіоналізм, наявність досвідчених організаторів, озброєність, ретельне планування кримінальних акцій, витонченість способів їх вчинення, конспіративність тощо.

Причини та умови насильницьких злочинів доречно розглядати за сферами суспільного життя: соціально-економічною, соціально-політичною, організаційною, правовою, морально-психологічною та іншого характеру.

Зазначимо, що попередження насильницьких злочинів і хуліганства залежить від перетворень, що відбуваються в країні, соціально-економічного і політичного характеру, пов’язаних із затвердженням загальнолюдських цінностей, гуманізацією морального клімату, реалізацією принципів соціальної справедливості. Рішення цих завдань створює передумови для успішної боротьби з насильницькими злочинами і хуліганством.

Також потрібно визначити основні напрямки спеціально-кримінологічних заходів профілактики насильницьких злочинів і хуліганства.

При здійсненні профілактики варто відповідно до конкретної ситуації обрати форму реагування: епізодичну, триваючу, невідкладну та екстрену.

Зазвані форми реагування в різних випадках передбачають активний захист громадян, які можуть постраждати від агресивних дій; придушення опору правопорушників; вилучення в них зброї; їх затримання і т.п. Після цього вирішується питання про притягнення цих осіб до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

11. Рекомендована література

Базова

 1. Кримінальний кодекс України. – К., 2013.

 2. Закон України “Про боротьбу з корупцією” // ВВР, 1995, № 34, Ст.266.

 3. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1997 р.

 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р.

 5. Закон України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення”, від 12.02.1991 р. (в редакції від 3.03.1998 р.)

 6. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15.02.95 р. (із змінами та доповненнями від 8.07.1999 р.)

 7. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р.

 8. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993р."// Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 35.

 9. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.

 10. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 1995 р.

 11. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. (в редакції від 1999 р.).

 12. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30 червня 1993р.»// Відомості Верховної Ради України, - 1993. - № 35.

 13. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 14.11.2001 р.

 14. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року N 1835-III. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 40. – Ст. 338.

 15. Законодавство України про охорону праці. Т.1-5. – К., 1995.

 16. Наказ № 384 від 13 червня 1996 року “Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ. – К., 1996.

 17. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань з питань місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері молодіжної політики” від 6 липня 1999 року № 882-ХІV.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України № 88 від 11 липня 1991 року “Про основні напрямки реформи кримінально-виконавчої системи України”

 19. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку» від 16 червня 1999 року N 650/99. // Міліція України. – 1999. - № 7-8. – С. 4.

 20. Указ Президента України № 456/ 99 “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, від 27.04.1999 р.

 21. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 “Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки.

 22. Аванесов Г.А. Криминология и организация предупреждения преступлений.-М., 1995.

 23. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.

 24. Амбрумова А.Г. Предупреждение самоубийств: изучение и проведение предупредительных мер. – М., 1980.

 25. Аменов С.Б. Предупреждение насильственной преступности: достижения, проблемы // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1988. - № 47.

 26. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень “Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними” – К., 1996.

 27. Анатольєва О. Протидія злочинності неповнолітніх в УСРР (1920-1930рр.): теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№2.-С.156.

 28. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. – М., 1977.

 29. Антинаркотична профілактика у молодіжному середовищі: Навч.-метод. комплекс / МВС України. НАВСУ; За заг. ред.. Є.М. Моісеєва; Авт. кол.: Я.Ю. Кондратьєв, О.М. Джужа, Д.О. Олександров та ін..-К., 2004.-100 с.

 30. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. – М., 1982.

 31. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии.-М., 1987.

 32. Бандурка А., Давыденко Л. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека.-2004.-№3.-С.7.

 33. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / МВД Украины. НУВД.-Х.: Основа, 2003.-367 с.

 34. Безопасность на дорогах - гуманно и экономично // Известия. 1990. - 23 марта.

 35. Биргеу М. Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова // Право і безпека.-2004.-№3.-С.37.

 36. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України, 1997. - № 5. – С.34-37.

 37. Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Сов. государство и право. - 1979. - № 8.

 38. Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений. - Минск, 1980.

 39. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии.-Минск, 1983.

 40. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України.-К., -2005.-№4.-С.54-56.

 41. Борьба с контрабандой наркотиков в СНГ. // Борьба с преступностью за рубежом, 1993, № 5.

 42. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. - Харьков, 1998.

 43. Бугера О. Вплив засобів масової інформації на процес формування особистості неповнолітнього (за матеріалами соціологічного дослідження) // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.117.

 44. Бугера О. Роль засобів масової інформації як одного з чинників профілактики протиправної поведінки неповнолітніх // Право України.-К., 2005.-№4.-С.92-96.

 45. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.121.

 46. Бунче М. Причинности. – М., 1962.

 47. Васильченко С. Удосконалення законодавства про державну службу як чинник попередження злочинів // Юридичний журнал.-2004.-№1.-С.

 48. Ведерникова О. Теория и практика борьбы с преступностью в условиях современной западной демократии: канадская уголовно-правовая модель // Государство и право.-2004.-№6.-С.85.

 49. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. – М., 1973.

 50. Вітренко О. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№1.-С.92.

 51. Гаврилюк М. Як запобігти “захворюванню” чиновників на корупцію // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№7.-С.16.

 52. Гапон О.А., Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством (кримінально-правові, кримінологічні та оперативно-розшукові заходи): Монографія.-К.: Нац. акад.. внутр. справ України.-2005.-380 с.

 53. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. - Саратов, 1981.

 54. Гега П., Рогатюк І. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції // Право України-К., 2005.-№3.-С.34-39.

 55. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К., 1997.

 56. Гелько В. Протидія незаконній міграції // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№1.-С.104.

 57. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. – М., 1965.

 58. Гоголева Л.Л., Женунтий В.И., Цибуленко Т.Д. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность: Виктимологический аспект. Учебное пособие / КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – К., 1991.

 59. Голина В.В. Работа органов внутренних дел и прокуратуры по предупреждению преступности. Учебное пособие. – Харьков, 1981.

 60. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: Монографія.-Х.: ППВ «Нове слово», 2004.-252с.

 61. Голубев В. Организационно-правовые аспекты противодействия компьютерному терроризму // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№7.-С.121.

 62. Голубєв В. Суб’єкт злочинної діяльності у сфері використання електронно-обчислювальних машин // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.109.

 63. Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск, 1997. – с.29.

 64. Горяинов К.К., Кондратюк Л.В. Проблемы прогнозирования преступности в региональном разрезе. // Вопросы борьбы с преступностью. – М., - 1983. Вып.39.

 65. Гуров А.И. Предупреждение организованной преступности // Пути совершенствования мер по предупреждению преступлений. М. -1988.

 66. Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. - М., 1977.

 67. Данилюк С.Е. Борьба с организованной преступностью: опыт международного сотрудничества. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1997, № 12.

 68. Данилюк С.Е. Новые правовые возможности борьбы с организованной преступностью. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1998, № 13.

 69. Данилюк С.Е. Проблемы противодействия организованной преступности в новых социально-экономических условиях. // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1998, № 13.

 70. Даньшин И.М. Преступность в сфере экономики: некоторые уголовно-правовые и криминологические вопросы // Актуальные проблемы формирования правового государство. – Х., 1990. – с. 237.

 71. Даньшин И.Н., Голина В.В., Зелинский А.Ф. и др. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. – Х., 1988. С. 43.

 72. Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз. // Право України. - № 11. – 2000. – С. 43-45.

 73. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарний аспекти). - К., 1998.

 74. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Альбом схем (загальна і особлива частини): Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

 75. Джужа О.М., Чернявський С.С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні // Наук. вісник НАВСУ.-2005.-№1.-С.89-95.

 76. Джужа О., Кирилюк А. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної інформації // Право України. - № 10. – 2003. – С. 95-100.

 77. Джужа О.М. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, які поширюють ВІЛ-інфекцію. // Науковий вісник НАВСУ. - № 2. – 2000. – С. 169-177.

 78. Джужа О.М., Кирилюк А.В. Сучасний погляд на розвиток кримінології // Право України. - № 2. – 2003. – С. 97-101.

 79. Джужа О.М., Піщенко Г.І. Соціальні аспекти та керівні принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України. – 2004. – №5. – С. 67-70.

 80. Джужа О.М., Моісеєв Є.М. Попередження провокуючої (віктимної) поведінки потерпілого // Проблеми кримінальної віктимології. – К., 1994.

 81. Долгова А.И. Взаимодействие и причинность в криминологии. // Вопросы борьбы с преступностью. - 1981. - Вып. 34.

 82. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.

 83. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1989.

 84. Дюркгейм З. Норма и патология // Социология преступности. – М., 1966.

 85. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980.

 86. Єжеєв М., Невмержицький П. Шляхи вдосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в економічній сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.-2004.-№2.-С.225.

 87. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Сов. гос-во и право. - 1991. - № 4.

 88. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов, 1980.

 89. Жунев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - М., 1989.

 90. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 91. Закалюк А.П. Громадський вплив і попередження правопорушень. Курс лекцій. – Одеса, 1997.

 92. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

 93. Заросінський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України.-К., 2005.-№2.-С.63-67.

 94. Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. – Харьков, 1975.

 95. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. - К., 1990.

 96. Зелинский А.Ф. Криминология. – Харьков, 2000.

 97. Зелінський О.Ф. Методика кримінологічних досліджень. – Харків, 1992.

 98. Знаменский А.Ф. Рецидив преступлений и личность рецидивиста. - Волгоград, 1980.

 99. Иванов Л.О. Предмет моральной статистики в историческом аспекте // Сов. государство и право. - 1990, - № 4.

 100. Иванов Л.О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991.

 101. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький, 1974.

 102. Ильницкий А.Е., Балина С.Н. Криминологические аспекты приватизации // Преступность в Украине. - 1994.

 103. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

 104. Иншаков С.М. Криминология. Учебник. – М., 2000.

 105. Иншаков С.М. Криминология. Учебник. – М., 2001.

 106. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.-К.: Атака. 2004.-111 с.

 107. Йосифович Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України.-2004.-№8.-С.79.

 108. Кальман А.Г., Христич И.А. Правовая статистика. Учебное пособие. - Харьков, 1998.

 109. Кальман О.Г. Збитки від економічних злочинів і проблема їх обліку // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х., 1995. – С.280-281.

 110. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. - М., 1990.

 111. Карпец И.И. Современные проблемы криминологии. – М., 1982.

 112. Кафаров Т.М. Проблемы рецидивного преступления в советском уголовном праве. -М., 1991.

 113. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические проблемы. - К., 1998.

 114. Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений. - К., 1981.

 115. Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. - М., 1999.

 116. Кларк Р. Преступность в США. – М., 1975.

 117. Клюєв О. Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні // Право і безпека.-2004.-№3.-С.58.

 118. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ // Право України.-К., 2005.-№3.-С.98-101.

 119. Коваленко В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України.-2004.-№8.-С.12.

 120. Коваленко В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека.-2004.-№3.-С.61.

 121. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность //Вопросы экономики. - 1990. — №3.

 122. Користін О. Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності // Право і безпека.-2004.-№3.-С.167.

 123. Кривощекова Н.В. О криминологическом понятии "насильственной преступности" // Методологические вопросы криминологических исследований. - М., 1983.

 124. Кривощекова И. Преступления, о которых не знает статистика. О латентной преступности, которая не получила отражения в уголовной статистике // Экономика и жизнь. – 1990. - № 1.

 125. Криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. – М., 1966.

 126. Криминология /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

 127. Криминология. Пер. с чешского / Под ред. д.ю.н. Н.А. Стручкова. – М., 1982.

 128. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора А.И. Долговой. – М., 1999.

 129. Криминология. Учебник для юридических вузов. / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М, 1999. - 784 с.

 130. Криминология: приглашение к дискуссии: Монография/ Авт. кол.: А.В. Беляба, Э.В. Виленская, Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

 131. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000.

 132. Криміногенна ситуація в Україні та діяльність органів внутрішніх справ: характеристика, проблеми, шляхи вирішення: Інформ.-аналіт. огляд. Вип. 3 (серпень) / МВС України. НАВСУ. НДІ проблем боротьби зі злочинністю.-К., 2004.-40 с.

 133. Кримінологія /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. – М., 1998.

 134. Кримінологія і профілактика злочинів. Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін. / Під заг. ред. Джужи О.М. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. - 201 с.

 135. Кримінологія. Альбом схем. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 94 с.

 136. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник. / За заг. ред. О.М. Джужи О.М. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.

 137. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. професор. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 138. Кримінологія: Навч. Посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опансенко, В.Г. Пшеничний, В.Г. Сюравчик; За заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Прецедент, 2004.-208 с.

 139. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.

 140. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Атіка, 2003.-400 с.

 141. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Джужа, Кондратьєв Я.Ю.,  Кулик О.Г.,  Михайленко П.П. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 142. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда. – К.: НАВСУ, 2003. – 56 с.

 143. Кудрявцев В. Стратегии борьбы с преступностью // Государство и право.-2004.-№3.-С.122.

 144. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – М., 1968.

 145. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1984.

 146. Кузьмичева С.К. Обработка и анализ материалов уголовной статистики. - Горький, 1974.

 147. Кузьмін Р. На захист суспільної моралі // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.4.

 148. Курс советской криминологии. Т.1. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. – М., 1985.

 149. Левицька Л. Віктимність неповнолітніх як чинник детермінації насильницьких злочинів // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№2.-С.95.

 150. Левицька Л. Захист неповнолітніх потерпілих: кримінологічний і кримінально-процесуальний аспекти // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.113.

 151. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М., 1972.

 152. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність. – К., 2000.

 153. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К., 1997.

 154. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия. – М., 1986.

 155. Лунеев В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право.-2004.-№1.-С.5.

 156. Лунеев В.В. Юридическая статистика. Учебник. – М., 1999.

 157. Макаренко Суб’єкти профілактики правопорушень// Право і безпека.-2004.-№3.-С.68.

 158. Марчук Ф. Державний вплив на злочинність // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№10.-С.68.

 159. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Сов гос-во и право, 1992, № 1. – С. 79-83.

 160. Мельник М. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№5.-С.94.

 161. Мельник М. Прикладні аспекти співвідношення кримінально-правового і кримінологічного прогнозування // Право України.-К., 2005.-№3.-С.64-67.

 162. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних (генезис и ранняя профилактика). – К., 1985. –С.112.

 163. Миньковский Г.М., Тузов А.П. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. - К., 1985.

 164. Миньковський Г.М. Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977.

 165. Михайленко О. Координація діяльності у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№7.-С.22.

 166. Міжнародно-правові заходи запобігання наркотизму: Науково-методичний посібник / (О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, В.Г. Пшеничний, О.М. Стрільців).-К.: НАВСУ, 2004.-132 с.

 167. Мойсюк О.М. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху (ст. 215 КК України). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 1999.

 168. Мусаева Л. Теоретические подходы к пониманию противодействия криминальному групповому поведению // Российский следователь.-М., 2005.-№1.-С.27-32.

 169. Насильственная преступность. // Под редакцией Кудрявцева В.Н. и Наумова А.В. - М., 1997.

 170. Наследование биологическое и социальное // Коммунист. - 1983. - № 14.

 171. Никифорчин И.А. О понятии наркотических средств. // Проблемы социалистической законности. Вып. 26. – Харьков, 1991.

 172. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. - Саратов, 1975.

 173. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

 174. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України.-К., 2005.-№1.-С.82-86.

 175. Олефір В., Цвігну Д. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України.-К., 2005.-№4.-С.81-85.

 176. Омельченко О. Роль начальника слідчого відділу в попередженні злочинів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№1.-С.131.

 177. Оробець К. Криміногенні фактори організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№2.-С.51-55.

 178. Оробець К. Соціальна основа рецидивної злочинності // Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№4.-С.136-139.

 179. Остроумов С.С. Советская судебная статистика. - М. 1976.

 180. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.

 181. Піщенко Г., Тущенко О. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України.-К.,2005.-№2.-С.73-77.

 182. Платонов К.К. О системе психологии. – М., 1972.

 183. Побегайло Э.Ф. Насильственная преступность: современные тенденции и перспективы борьбы // Сов. гос-во и право. - 1988. - № 9.

 184. Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 року № 502.

 185. Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголовно-правовой аспекты. Учебное пособие. - М., 1996.

 186. Правова статистика. Курс лекцій. Загальна та Особлива частини. / Александров Ю.В., Гринчак В.М., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.

 187. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 1998.

 188. Противодействие торговле людьми: Учеб. пособие / НУВС; А.М. Бандурка, В.Н. Куц (рук. авт. кол.), Е.Б. Левченко и др.; Под ред. А.М. Бандурки.-Киев-Харьков: Консум, 2003.-311с.

 189. Пшеничний В., Піщенко Г. Роль і місце міжнародних організацій у системі контролю за наркотиками // Право України.-2004.-№9.-С.143-145.

 190. Разработка Европейского законодательства по борьбе с киберпреступностью // Уголовное право.-М., 2005.-№1.-С.134-137.

 191. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№4.-С.58.

 192. Расюк Е. Кримінологічні ознаки та класифікація організованих груп, які вчиняють злочини у сфері незаконного обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№5.-С.117.

 193. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. – Л., 1975.

 194. Романов В.В. Основы криминальной виктимологии. – Минск, 1980.

 195. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності // Право України.-К., 2005.-№2.-С.52-55.

 196. Савюк Л.К. Уголовная статистика. – Калининград, 1996.

 197. Селецкий А.И., Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. - К., 1991.

 198. Середа Г. Боротьба з незаконною міграцією // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№8.-С.14.

 199. Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№4.-С.65.

 200. Сиротін П. Корупція – це небезпечно // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№1.-С.21.

 201. Смидович С.Г. Самоубийства в зеркале исследований // Социол. исслед. – М., 1990. - №4.

 202. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. / Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Третьякова Т.А. /Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 55 с.

 203. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса, 1997. – 572 с.

 204. Сухонос В. Деякі аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№6.-С.7.

 205. Тирский В.В. и др. Предупреждение рецидива преступлений. - Томск, 1990.

 206. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№3.-С.99.

 207. Тогонидзе Н. Стратегия борьбы с преступностью (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право.-2004.-№4.-С.85.

 208. Токарев А.Ф. Криминологическое прогнозирование и предупреждение преступности. – М., 1990.

 209. Туляков В.О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми). – Одеса, 2000.

 210. Ущаповський В. Проблеми удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№1.-С.65.

 211. Франк Л.В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления. – Владивосток, 1974.

 212. Хохряков Г.В. Криминология: Учебник /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1999.

 213. Центров Е. Е. Криминологическое учение о потерпевшем.—М., 1988.

 214. Червякова О., Козлов А. Боротьба з корупцією // Прокуратура, людина, держава.-2004.-№9.-С.37.

 215. Шиханцев Г. Насильственная преступность несовершеннолетних в США // Соц. законность. – 1984. - № 12.

 216. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. Л.О. Иванова – М., 1994.

 217. Шотников С. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности // Государство и право.-2004.-№9.-С.106.

 218. Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственной преступности женщин // Уголовное право.-М., 2005.-№1.-С.111-115.

 219. Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. - М., 1988.

 220. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997. – С.32.

 221. Яновська О. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності // Юридичний журнал.-2004.-№1.-С.40.

222. Кримінологія. Навчальний посібник.// О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Г.Колб та ін. – К.: Атака, 2009.- 312 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс з української мови
«Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання»

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

К-сть За які кошти придбано
Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка