Пошук по сайту


Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика економічної злочинності - Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія»

Сторінка5/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика економічної злочинності

Для кримінологічного дослідження цих злочинів особливо актуальними є питання їх загальної несприятливої динаміки; участі у їх вчиненні підлітків і молоді; наявності елементів кримінального професіоналізму, що виявляється в злочинній поведінці і способі життя осіб, які вчинюють ці злочини; віктимної поведінки потерпілих як фактора, що сприяє вчиненню таких злочинів; значення матеріального фактора і негативних економічних процесів тощо. При розгляді обставин, що детермінують цю групу злочинів, потрібно виділити економічні і морально-психологічні умови, негативні організаційно-управлінські фактори, недоліки правоохоронної діяльності. Особливу увагу слід приділити профілактичним заходам, що здійснюються різними службами і підрозділами органів внутрішніх справ.

Об’єднуючою ознакою злочинів у сфері економічної діяльності є та, що вони заподіюють шкоду дуже важливій сфері суспільних відносин і їх суб’єктам - громадянам, їх об’єднанням, державі. Розкриваючи поняття цього виду злочинності, потрібно насамперед визначити її структуру, з урахуванням змін у чинному законодавстві.

Оцінюючи основні показники економічної злочинності, важливо враховувати дуже високу латентність цих злочинів, у силу чого статистичні дані про стан, структуру і динаміку економічної злочинності значною мірою залежать від рівня правоохоронної діяльності - активності оперативно-розшукових і слідчих апаратів. Зокрема, статистичні показники економічної злочинності можуть знижуватися, хоча насправді кількість цих злочинів зростає і, навпаки, показники можуть зростати, відображаючи активізацію впливу на економічну злочинність, сама ж вона залишається на попередньому рівні, можливо, в результаті такої активізації навіть знижується. Точнішу оцінку справжнього становища дасть облік латентності економічних злочинів і результати їх вибіркового вивчення.

Розглядаючи кримінологічну характеристику осіб, які вчинили названі злочини, потрібно мати у виді дуже різноманітні їхні характеристики (соціально-демографічні, морально-психологічні, рольові й ін.), а також те, що пропонована в підручнику й інших кримінологічних роботах типологія цього виду злочинців є значною мірою спрощеною.

Аналізуючи детермінанти економічної злочинності, варто розрізняти, з одного боку, особистісні детермінанти, пов’язані з морально-психологічними властивостями й особливостями злочинців і з конкретними ситуаціями й обставинами їх життя, а з іншого, – позаособистісні детермінанти: криміногенні фактори економічного, соціально-культурного, соціально-психологічного, організаційно-управлінського, правового й іншого характеру. Відповідно до цього й основні напрямки профілактики економічної злочинності повинні орієнтуватися на особистісні і позаособистісні детермінанти і здійснюватися у вигляді загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів. За цією схемою і потрібно розглядати види і зміст таких заходів.

Література до теми 11.

 1. Организованная преступность и борьба с ней (отечественный и зарубежный опыт): Библиографический указатель/ Академия управления МВД России.- Москва, 2004.- 87с.-

 2. Организованная преступность как объект криминологического исследования// Российский следователь.- 2006.- №3.- С.27-29.

 3. Підготовка інформаційно-аналітичних документів в органах внутрішніх справ України/ МВС України. НАВСУ; П.П.Підюков, В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, П.Я.Кондратьєв, М.О.Свірін, Л.М.Шестопалова, В.Ю.Котляр, І.Б.Шкутько; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва.- К., 2005.- 87с.-

 4. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.-

 5. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози/ Український ін-т соціальних досліджень.Британськарада в Україні. М-во Великої Британії у справах міжнародного розвитку (DFID).- Київ, 2003.- 146с.

Тема 12. Кримінологічна характеристика та профілактика насильницьких та необережних злочинів.

Кримінологічна характеристика та профілактика насильницьких злочинів (частина 1)

Для успішного засвоєння цієї теми варто уяснити, що найзначнішу частину насильницьких злочинів складають навмисні убивства, навмисне заподіяння шкоди здоров’ю, катування, зґвалтування, розбої, насильницькі грабежі і поєднане з насильством хуліганство. Їх стан, динаміка і географія характеризують насильницьку злочинність в цілому.

Основою об’єднання даних злочинних діянь у кримінологічно значиму групу є такі критерії:

- спосіб дій злочинця – фізичне насильство над особою, спроба або погроза його застосування;

- форма вини – намір;

- об’єкт зазіхання – фізичний стан особи.

Насильницькі злочини за ступенем суспільної небезпеки і тяжкості заподіюваних наслідків перевершують інші кримінальні прояви. Вони завдають непоправної шкоди суспільству. Щорічно потерпілими від них стають сотні тисяч людей. Особам, які вчинюють такі злочини, характерний стереотип агресивно-насильницької поведінки в побуті та дозвіллі мікросередовища. Такі кримінальні діяння найбільш осудливі з позиції загальнолюдської моралі.

Зазначимо, що останніми роками відзначається збільшення частки злочинців, які мають патологічні відхилення в психіці, що не передбачають осудність (дебільність, органічні захворювання центральної нервової системи, психопатії, сексуальні відхилення). Багато в чому це пов’язане з процесами алкоголізації і наркотизації населення.

Важливо також уяснити, що правоохоронним органам часто доводиться протистояти організованим групам і формуванням злочинців, які вчинюють тяжкі посягання на особу при розбійних нападах, бандитизмі, вимаганні. Характерними рисами таких груп є порівняно тривалий час дії, професіоналізм, наявність досвідчених організаторів, озброєність, ретельне планування кримінальних акцій, витонченість способів їх вчинення, конспіративність тощо.

Причини та умови насильницьких злочинів доречно розглядати за сферами суспільного життя: соціально-економічною, соціально-політичною, організаційною, правовою, морально-психологічною та іншого характеру.

Зазначимо, що попередження насильницьких злочинів і хуліганства залежить від перетворень, що відбуваються в країні, соціально-економічного і політичного характеру, пов’язаних із затвердженням загальнолюдських цінностей, гуманізацією морального клімату, реалізацією принципів соціальної справедливості. Рішення цих завдань створює передумови для успішної боротьби з насильницькими злочинами і хуліганством.

Також потрібно визначити основні напрямки спеціально-кримінологічних заходів профілактики насильницьких злочинів і хуліганства.

При здійсненні профілактики варто відповідно до конкретної ситуації обрати форму реагування: епізодичну, триваючу, невідкладну та екстрену.

Зазвані форми реагування в різних випадках передбачають активний захист громадян, які можуть постраждати від агресивних дій; придушення опору правопорушників; вилучення в них зброї; їх затримання і т.п. Після цього вирішується питання про притягнення цих осіб до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Кримінологічна характеристика та профілактика

необережної злочинності (частина 2)

При вивченні цієї теми важливо виходити із співставлення юридичної і соціологічної оцінок необережної злочинності. Слід мати на увазі, що хоча необережність визнається менш тяжкою формою кримінально-правової провини, ніж намір, однак об’єктивна небезпека і шкода, заподіювана необережними злочинами, не нижча, а в ряді випадків – вища від навмисних злочинів. Оцінка необережної злочинності мусить даватися з урахуванням вимог до безпеки в умовах науково-технічної революції, технізації і машинізації всіх сфер життя, загрози екологічної катастрофи тощо.

Аналізуючи статистичні показники необережної злочинності, потрібно виділити основні види необережних злочинів і сфери, у яких вони вчинюються. Важливо при цьому мати на увазі високу латентність багатьох злочинів, вчинених з необережності.

Особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинюють необережні злочини, треба визначити через ті морально-психологічні риси, соціальні ролі і статуси, з якими пов’язана необережна поведінка. При розгляді детермінант необережної злочинності важливо розмежувати об’єктивні (позаособистісні) і суб’єктивні (особистісні) обставини, оскільки це істотно для організації профілактики необережних злочинів. Важливо також розібратися в особливостях психологічного механізму здійснення необережного злочину, відповідно оцінити роль і взаємодію в цьому механізмі особи і ситуації.

Організацію профілактичних заходів важливо здійснювати керуючись нормативно-правовими актами, що регламентують охорону навколишнього природного середовища, експлуатацію засобів підвищеної небезпеки тощо.

Література до теми 12:

 1. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 14.11.2001 р.

 2. Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, від 24.01.1995 року (зі змінами та доповненнями від 7.02.2007 р. №609-У).

 3. Баронин А.С. Психологический профиль убийц. Пособие по криминальной психологии и криминалистике.- Киев: ПАЛИВОДА А.В., 2001.- 175с.-

 4. Криминология: Учебник. / Под редакцией акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристь, 2000. – 678 с.

 5. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність. – К., 2000.

 6. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К., 1997.

 7. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї: Навч. посіб./ МВС України. НАВСУ; За заг. ред. О.М.Джужі, І.В.Опришка, О.Г.Кулика.- К., 2005.- 123с.

 8. Багіров С.Р. Причинний зв’язок у злочинах, що вчиняються через необережність: Автореф. дис. ... канд-та юридич. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2005. 17 с.

 9. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения.- Харьков: Консум, 2001.- 159с.

 10. Гороховська О.В. Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність: Автореф. дис. ... канд-та юридич. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2003. 17 с.

 11. Іванов Ю.Ф., Круміна М.В. Вчинення вбивства та тілесних ушкоджень з необережності: сучасний стан і тенденції // Право України. - 2005. - №11. - С.91-95.

 12. Круміна М.В. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності// Право України. - 2006. - №4. - С. 78-81.

 13. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / И. П. Лановенко, Ф. А. Лопушанский, А. Н. Костенко и др.; Отв. ред. И. П. Лановенко, Ф. А. Лопушанский; АН Украины Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. Киев: Наук, думка, 1992. 220 с.

Тематичний план дисципліни:з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна та індивідуальна робота
Лекції

Семінарських занять

Практичні заняттяЗмістовий модуль І.

40

24

10

12

2

16

1.

Поняття, предмет, система та історія розвитку кримінології.

6

4

2

2

0

2

2.

Злочинність та її основні характеристики.

6

4

2

2

0

0

3.

Причини і умови злочинності.

6

2

0

2

0

4

4.

Кримінологічне вчення про особу злочинця та жертву злочину.

6

4

2

2

0

2

5.

Організація і методика кримінологічних досліджень та прогнозування і планування боротьби із злочинністю.

6

4

2

2

0

2

6.

Загальні проблеми попередження злочинності.

10

6

2

2

2

4
Змістовий модуль ІІ.

50

20

6

10

4

30

7.

Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ, пов"язаних зі злочинністю.

8

4

2

2

0

4

8.

Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх та рецедиву злочинів.

10

4

2

2

0

6

9.

Кримінологічна характеристика і попередження організованої та професійної злочинності.

6

2

0

2

0

4

10.

Кримінологічна характеристика і попередження корупційої та загальнокримінальної корисливої злочинності.

6

2

0

2

0

4

11.

Кримінологічна характеристика та попередження злочинів у сфері економіки.

8

2

0

0

2

6

12.

Кримінологічна характеристика і попередження насильницької та необережної злочинності.

12

6

2

2

2

6
Всього годин:

90

44

16

22

6

46ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.

На протязі всього часу засвоєння навчальної дисципліни “Кримінологія” студенти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку звітів по відповідних темах; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами та матеріалами для поглибленого засвоєння теоретичного матеріалу; підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві та практиці, його застосування, систематизація навчального матеріалу перед екзаменом.
Індивідуальні завдання

Тема 1.

 1. Предмет кримінології та його основні елементи.

 2. Основні завдання кримінології.

 3. Методи у кримінологічних дослідженнях.

 4. Теоретичний і прикладний аспект у кримінології.

 5. Внесок Ш.-Л. Монтеск’є у кримінологічну науку.

 6. Погляди Ч. Беккаріа щодо ліквідації злочинності.

 7. Теорії Ч. Ломброзо.

 8. Засновники соціологічного напряму у кримінології.

 9. Розвиток кримінологічної науки в Україні.

Тема 2.

  1. Погляди вчених на проблему злочинності.

  2. Рівень злочинності.

  3. Коефіцієнт злочинності.

  4. Динаміка злочинності.

  5. Структура злочинності.

  6. Штучна латентність.

  7. Рівні латентності.

  8. Стан латентної злочинності в Україні.

Тема 3.

 1. Економічні чинники злочинності.

 2. Ідеологічні чинники злочинності.

 3. Політичні чинники злочинності.

 4. Умови, що сприяють виникненню причин.

 5. Біологічні чинники злочинності.

 6. Соціальна обумовленість злочинності.

Тема 4.

1. Віктимність та віктимізація.

2. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.

3. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця.

4. Кримінологічна класифікація осіб злочинців.

5. Проблеми суїциду в Україні та зарубіжних країнах.

6. Профілактика суїциду.

Тема 5.

 1. Поняття методики кримінологічних досліджень.

 2. Загальнонаукові методи у кримінологічних дослідженнях.

 3. Варіанти організаційно-технічного плану дослідження.

 4. Типи обробки інформації.

 5. Використання соціологічного методу у кримінологічному дослідженні.

 6. Статистичний метод у кримінології.

 7. Основи кримінологічного планування.

 8. Практичне значення кримінологічного прогнозування.

Тема 6.

 1. Профілактика злочинності як існуюча система соціального регулювання.

 2. Кримінально-правове попередження.

 3. Загальносоціальна профілактика злочинності.

 4. Індивідуальна профілактика.

 5. Основні цілі профілактики злочинності.

 6. Суб’єкти протидії злочинності.

 7. Система профілактики злочинів.

 8. Заходи загальної профілактики.

 9. Попереджувальна діяльність та її форми.

Тема 7.

 1. Тенденції поширення наркоманії.

 2. Погляд на „лібералізацію” наркотичної проблеми.

 3. Наркобізнес в Україні.

 4. Основні заходи протидії негативним соціальним явищам в Україні.

Тема 8.

 1. Особливості кримінологічної характеристики особи неповнолітнього злочинця.

 2. Соціальні заходи протидії злочинності неповнолітніх.

 3. Рівень злочинності неповнолітніх.

 4. Соціальна дезадаптація підлітків.

 5. Основні типи неповнолітніх злочинців.

 6. Види рецидиву.

 7. Типологія особи рецидивіста.

Тема 9.

 1. Ознаки організованої злочинності.

 2. Умови, які сприяють виникненню організованої злочинності.

 3. Діяльність правоохоронних органів у попередженні організованої злочинності.

 4. Професійна злочинність в Україні.

 5. Заходи протидії виникненню професійної злочинності.

Тема 10.

 1. Ознаки корупції.

 2. Механізм корупційної поведінки.

 3. Особа корупціонера.

 4. Зв’язок корупційної злочинності з організованою.

 5. Правові чинники корупційних злочинів.

 6. Соціально-психологічні чинники корупції.

 7. Антикорупційні заходи в Україні.

 8. Поняття індивідуальної загальнокримінальної корисливої поведінки та її попередження.

Тема 11.

 1. Основні складові тіньової економіки.

 2. Вплив кризового стану економіки на злочинність.

 3. Найпоширеніші види економічних злочинів.

 4. Латентність в економічній злочинності.

 5. Характеристика осіб, які вчинили економічні злочини.

 6. Спрощена схема економічних злочинів.

 7. Проблеми попередження економічної злочинності в Україні.

Тема 12.

 1. Типові прояви насильства.

 2. Способи вчинення навмисних злочинів.

 3. Частка насильницьких злочинів у загальній структурі злочинності.

 4. Детермінанти насильницьких злочинів.

 5. Необережні злочини у сфері професійної діяльності.

 6. Соціально-демографічна характеристика осіб необережних злочинців.

 7. Види необережних злочинів.

 8. Профілактика необережної злочинності.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Становлення та розвиток кримінології на сучасному етапі.

 2. Антропологічний напрямок у кримінології.

 3. Шляхи впровадження наукових досліджень та рекомендацій у практичну діяльність з протидії злочинності.

 4. Обставини, які зумовлюють виникнення корупції.

 5. Соціальний контроль корупції.

 6. Шахрайство і привласнення довіреного майна.

 7. Характеристика осіб, що вчиняють злочини проти власності.

 8. Попередження злочинів у банківсько-кредитній сфері.

 9. Реформування економіки.

 10. Поняття „тіньової економіки”.

 11. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері.

 12. Обставини, що формують агресивну насильницьку спрямованість особи у підлітковому віці.

 13. Криміногенні детермінанти згвалтувань.

 14. Необережні злочини, що вчиняються у сфері виконання посадових функцій.

 15. Поняття автотранспортних злочинів.Методичне забезпечення

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс з української мови
«Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання»

Навчально-методичний комплекс курсу
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Навчально-методичний комплекс курсу «Соціологія»
Рецензенти: (профільна кафедра іншого внз та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого внз або...

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про зміни у розкладі навчальних занять у зв’язку із проведенням навчально-польових зборів з учнями 11 класу Рокитненського нвк

К-сть За які кошти придбано
Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка