Пошук по сайту


Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 16.06.2014 протокол № 9

Голова ради школи

__________ Т.О.Онищенко

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради школи

від 16.06.2014 протокол № 4

Голова педагогічної ради

_________ Т.М.Костиря

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області розроблено керуючись статтями 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами), внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 №28, від 16.11.2000 №1717 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 20.04.2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за №9/7330 (із змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572», від 11.06.2014 № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 №504, листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини».

Відповідно до п.1.1 Статуту навчального закладу, затвердженого рішенням 28 позачергової сесії Богодухівської районної ради Харківської області УІ скликання від 24.05.2013 № 540-УІ, зареєстрованого 07.06.2013 за №1450105000500072 навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, а саме:

- для учнів 1, 3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2);

- для учнів 4 класу – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

- для учнів 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 (додаток 12);

- для учнів 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

- для учнів 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657 (додаток 2).

У старшій школі навчання здійснюється за універсальним профілем відповідно до матеріально – технічного забезпечення школи.

Мова навчання – українська.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети, курси за вибором та факультативи.

Враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти, за рішенням педагогічної ради (протокол №4 від 16.06.2014), з урахуванням інтересів і потреб учнів та їх батьків, з метою створення безпечних та шкідливих умов навчання учнів, розширення можливостей соціалізації випускників додатково виділяються години на вивчення навчальних предметів.

Предмети та курси за вибором визначено у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів та їх батьків й рівня навчально – методичного та кадрового забезпечення школи.

На виконання розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2002 № 476 «Про впровадження у навчальний процес курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення інтересів до історії рідного краю забезпечено викладання у 9 класі курсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану – виділено 1 годину на тиждень протягом навчального року.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», у 5 класі введено 1 годину на вивчення факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини», у 7 класі відповідно 0,5 години.

На виконання наказу Головного управління і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» для учнів 10 класу введено 1 годину на вивчення факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».

З метою поглиблення знань з української мови, виховання у учнів шанобливого ставлення до державної мови за рахунок варіативної складової навчального плану у 1 класі виділено 1 годину на вивчення української мови (навчання грамоти), у 4 класі виділено по 1 годині на вивчення української мови та українського читання.

З метою інтелектуального розвитку учнів, їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, розв’язувати логічні задачі у 5 класі виділено 0,5 години на вивчення курсу «Логіка».

З метою поглиблення, збагачення систематизації знань учнів про здоров’я людини та його значення в житті, розкриття суті життя та його проявів для пізнання й керування ним у 10 класі виділено 1 годину на вивчення курсу за вибором «Фізіологія людини».

З метою підготовки учнів випускних класів до ЗНО, узагальнення і поглиблення знань з шкільного курсу математики, формування базових знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання у вищих навчальних закладах у 10-11-х класах виділено по 2 години на вивчення курсу за вибором «Методи розв’язування задач з математики».

З метою формування інтересу до поглибленого вивчення теоретичних основ хімічних навиків, вмінь розв’язувати творчі, логічні хімічні задачі різних типів у 10 та 11-х класах виділено 1 годину та 0,5 години відповідно на вивчення факультативного курсу «Розв’язування задач з хімії».

З метою формування гармонійно розвиненої особистості, виховання любові і бережливого ставлення до природи, рідного краю, почуття патріотизму, розвитку творчих можливостей та естетичних смаків у 10 класі введено 0,5 години на вивчення курсу за вибором «Природні ресурси України».

Навчальні предмети з базових дисциплін, які не мають повної кількості годин, у 2014/2015 навчальному році будуть викладатися таким чином:
Початкова школа

Клас

Назва предмету

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

4

Українська мова

4

3

4

Українське читання

3

4


Предмети та курси за вибором, які не мають повної кількості годин, у 5 – 11-х класах будуть викладатися почергово:

Клас

Назва предмету


І, ІІІ тижні місяця (кількість годин)

ІІ, ІV тижні

місяця (кількість годин)

5Українська мова

4

3

7


Російська мова

1

2

«Православна культура Слобожанщини»

1

0

7

Алгебра

3

2

Геометрія

1

2

9

Географія

2

1

9

Основи здоров’я

1

0

Історія України

1

2

10Історія України

2

1

Художня культура

0

1

10

Географія

2

1

Біологія

1

2

10


Захист Вітчизни

2

1

«Природні ресурси України»

0

1

11Художня культура

1

0

Історія України

1

2

11Людина і світ

1

0

Астрономія

0

1

11Біологія

2

1

Екологія

0

1

11

Захист Вітчизни

1

2


ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1-го вересня 2014 року святом – Днем знань – і закінчується не пізніше 1 липня. Свято останнього дзвоника буде проведено 29 травня 2015 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 26 грудня 2014 року, ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня 2015 року.

Упродовж навчального року для учнів рекомендовано провести канікули: осінні – з 27 жовтня по 02 листопада 2014 року, зимові з 29 грудня по 11 січня 2015 року, весняні з 23 по 29 березня 2015 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, з метою ефективного використання енергоресурсів, за погодженням із відділом освіти Богодухівської районної державної адміністрації можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.

Державна підсумкова атестація проводиться після завершення кожного ступеня навчання у терміни встановлені нормативним документами міністерства освіти і науки України: у 4 класі – з 12 по 21 травня із української мови (мова і читання) та математики, у 9 класі – з 1 по 8 червня із української мови, математики (англійської), у 11 класі – з 22 по 28 травня із української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.

Вручення документів про освіту буде проведено для випускників 9 класу – 10-11 червня, 11-го класу – 30-31 травня.

Школа працює за 5 – денним навчальним тижнем.

Початок навчальних занять о 08.15 годині.

Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хвилин; 3 – 4-х класах – 40 хвилин; у 5 – 11-х класах – 45 хвилин відповідно до вимог чинного законодавства.

Перерви між уроками по 10 хвилин. Велика перерва, 30 хвилин, після третього уроку.
Директор школи Т.Костиря
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківського ліцею...
«Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1—4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта»,...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Пояснювальна записка Мета І завдання навчального курсу Галузь «Технології»
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Пояснювальна записка програму вступного тестування з дисципліни «Біологія»
К.: Перун, 2005) та Біологія, 10 – 11 класи ( Тернопіль, 2011 р.). Розроблена програма враховує принципи системного підходу, такі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка