Пошук по сайту


Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Сторінка 6

Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

Забезпечення стійкого стану Відновлення потенціалу


відкосів і відвалів земель

Впорядкування земель до стану, Здійснення протиерозійних


придатного для користування заходівВідновлення ландшафтів
[3]

Вода забруднюється як фізично так і хімічне. Фізичне забруднення – збільшення у воді вмісту нерозчинних домішок (піску, глини, мулу) внаслідок змивання їх дощовими водами з полів, а також потрапляння до неї суспензій із підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переноситься вітром тощо. Хімічне забруднення води відбувається через потрапляння до неї різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) та органічного (нафта і нафтопродукти) походження; миючих засобів; пестицидів. Основними джерелами забруднення води є хімічні, нафтопереробні й целюлозно-паперові заводи, великі тваринницькі комплекси, комунально-побутові стоки, сільське господарство. Дуже шкідливі синтетичні миючі засоби. Вони надзвичайно стійкі, зберігаються протягом багатьох років. Більшість з них містять фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей і “цвітінню” водойм. Це спричинює “замор” риби та загибель інших водних організмів.

Біологічне забруднення полягає у потраплянні до водойм із стічними водами різних хвороботворних бактерій, вірусів, спор грибів, яєць червів тощо. Основними джерелами такого забруднення є комунально-побутові стоки, а також стоки підприємств цукрових заводів, м’ясо- і деревообробних комбінатів, заводів по переробці шкірсировини.

Теплове забруднення води спричиняють підігріті води від ТЕС та інших енергетичних підприємств. Тепла вода змінює термічний і біологіжим водойм і шкідливо впливає на їх мешканців. Вода, нагріта до 26-300С, пригнічує життєдіяльність риб та інших представників фауни водойм, а якщо її температура піднімається до 360С, уся риба гине. [2]

Дуже високий рівень спрацьованості обладнання приводить до травматизму робітників, низької якості продукції, високої її матеріало- і енергомісткості. У районі на дзвичайно гостра проблема водопостачання промисловості та сільського господарства. Екологічною проблемою є дефіцит чистої води, запиленість та загазованістьгірничопромислової зони, загроза посух і пилових бурь на чорноземах, проблема стікання бактеріально забруднених вод шахт, забруднення стічними водами Азовського моря, нагромадження відвалів гірських порід. [4]

Таблиця 10

Класифікація методів очищення та енергозбереження забруднених

промислових стічних вод

Методи очищення
Механічне та механохімічне Хімічне та фізико-хімічне Біохімічний

відстоювання хімічна обробка анаеробний

спливання екстракція аеробний

фільтрування адсорбація

флотація електроліз

іонообіг

онозування

термічний

[3]

5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних

ресурсів Донецького району.

Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни і району, характеризується технологічною відсталістю. Також у вугільній промисловості погіршилися гірничо-геологічні умови. У виробництві сталі переважає мартенівський спосіб, частка електроплавки – 10%. Дуже мало виготовляєтьсяспеціальних сортів сталі. Подальший розвиток чорної та кольорової металургії стримується через брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі. Можливості для екстенсивного металургії вичерпно. Потрібно докорінно її модернізувати. Дефіцит енергоресурсів зумовив потребу запровадження енергозберігаючих технологій. Екологічні проблеми мають вирішуватися за рахунок часткової територіальної деконцентрації виробництва й технологічної перебудодови промисловості. У перспективі науково-технічний прогрес має бути підпорядкований головному принципу – все переробляється, виеористовується, нейтралізується і повертається у виробничий прцес. Велика увага повинна приділятися ресурсозбереженню і повторному використанню ресурсів. В основі цього процесу лкжать економічні прчини. Ось деякі найважливіші напрямки повторного аикористання ресурсів:

нетрадиційний спосіб окиснення сірчистого антигідриду, що міститься у викидних газах підприємств кольорової металургії, димових викидах ТЕЦ, що знижує витрати на одержання 1 т сірчаної кислоти на 30 % та заощаджує паливо;

видобування рідких та кольорових металів з відходів гальванічних підприємств;

використання паливної золи та сплавів у будіндустрії, сільському господарстві, хімічній та металургійній промисловості (одержання чистих металів та сплавів);

одержання сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів, міді з металобрухту при зниженні енерговитрат у 3-20 разів иа зниженні собівартості;

 переробка використаних поліетиленів, прицьому на 1 т поліетилену економиться 3 т бензину та 16,5 т нафти. Всі види відходів хімічної промисловості можна застосувати у інших галузях.

Великий економічний та екологічний ефект може бути одержаний від використання твердих побутових відходів (мукулатури, харчових відходів, скла, чорних та кольороаих металів, пластмаси, текстилю), які до 80 % можуть бути залучені у господарський оборот. Окрім розширення сировинної бази, це сприятиме охороні навколишнього середовища від негативного впливу промислових і побутових відходів. При виплавці чавуну і сталі утворюються сплави і шлаки, що містять кремній, магній, кальцій, ферум, марганець. З них випускають панелі. Методом кристалізації скла на основі доменних шлаків виготовляють шлакосплави, що використовуються як будівельний матеріал для обробних робіт. Пресовану деревину осики, берези й вільхи використовують для виробництва деталей машин, підшипників, прокладок. Раніше ці деталі виготовляли з металу. Тим часом деталі з пресованої деревини служать у декілька разів довше, вартісь їх виробництва у 3-10 разів нижча. Зі скляних волокон можна виготовити папір. Він не горить, не псується, аркуш у 2-3 рази тоншийза звичайний. Склобій при подрібненні може стати гарним в’яжучим засобом. Він застосовується як цементуючий матеріал і сировина для виготовлення керамічної плитки. [13]

Основна лінія подальшого розвитку району – модернізація та реконструкція устаткування та удосконалення і зміни виробничих відносин в умовах ринку. Потужний індустріальний комплекс Донецького економічного району спеціплізується на ресурсоенерговодомістких галузях нагромадив багато проблем. Однобічна спеціалізація на вугільній, металургійній, хімічній галузях промисловості диктувалася не пріоритетними інтересаим району, а потребами колишнього СРСР. Нарощування виробництва йшло екстенсивними шляхами на основі хижацького використання багатств, без очисних споруд і збереження природногго середовища, нераціональні галузева й територіальна організація господарства, використання трудових ресурсів призвели до екологічної кризи. В результаті Донбас став одним з найбільш забруднених районів світу.

У першу чергу мають бути вирішені такі проблеми:

  1. Регіональна політика, щодо розміщення і подальшого розвитку продуктивних сил повинна передбачити : розвиток вільної підприємницької діяльності; забезпечення цивілізаційної системи розселення; раціональне природокористання, що передбачає охорону навколишнього середовища і комплексне використання мінеральної сировини, паливно-енергетичних ресурсів і відходів, у першу чергу металургійної і хімічної галузей промисловості, а також рекультивація земельних масивів; запровадження чіткої системи міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів і використання зворотної системи водопостачання; технічне переоснащення.

  2. Докорінна реконструкція та структурна перебудова територіально-виробничого комплексу району на екофільній основі : обмеження енергомістких галузей, нарощування середнього і точного машинобудування, галузей легкої і харчової промисловості, інтенсифікація сільського господарства.

  3. Поновлення матеріально-технічної бази для створення потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна і хімічна промисловості, чорна металургія, важке машинобудування тощо.

  4. Прородокористування, що передбачає охорону навколишнього середовища і кількісне використання природних ресурсів, вирішення проблем водних ресурсів.

  5. Вкладення коштів у промисловість.

Згадані проблеми можуть бути вирішені за умов ведення свідомої національної політики в Україні як на регіональному, так і на загальнодержавномурівнях.

[15]


Таблиця 11

Напрями щодо охорони природи

Природоохоронні напрями

Догляд ландшафту Охорона природи

Постановка та проведення

заходів

Постановка

Завдання Оцінка даних за специфіч-

Закони ними природоохоронними

системами

Загальні напрямки

Завдання (приро- Загальні завдання

доохоронне зако- охорони та розвитку

Етика нодавство)Естетика Наявність документів/

аналіз ситуації

Народне госп-во

дослідженняісторія культури Попередні напрями роботиПопередні природничі Фауністика відомості про розвиток

дисципліни

Стан дослідження

Географія

Екологія

Ландшафтна екологія
[11]


Висновки

У цій курсовій роботі мною було висвітлено значення і місце природніх ресурсів у формуванні галузей спеціалізації Донецького економічного району, яке є дуже важливе, оскільки саме вони забезпечують економічний розвиток місцевості, а отже і цілої країни. Рівень забезпеченості району загалом високий, проте деякі природні ресурси з чавсом аичерпалися і це призвело до часткового занепаду деяких галузей промисловості і до необхідності використання інших ресурсів для їх відновлення і подальшого розвитку. Проте зараз це поки що неможливо через невисокий економічний розвиток як району, так і економічну кризу цілої держави.

Також було висвітлено питання основних проблем економічного розвитку даного району і певні шляхи їх вирішення.

Актуальною проблемою сучасного розвитку Донецького економічного району є вичерпнісь ресурсів і загострена екологічна ситуація, яка особливо поглибилась в останні роки через використання застарілої технологічної бази в провідних галузях промисловості регіону. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Донецького району дуже сильний. Забруднені як повітря та грунти так і водні ресурси, які є дуже важливими і просто необхідними для розвитку промисловості району. Серед проблем району також важливою є проблема раціонального користування і відновлення природніх ресурсів. Пешим, і необхідним заходом для вирішення цих проблем є запровадження нових технологій у виробництві.

Вирішення цих проблем правильно, раціональним шляхом допоможе ще краще розвинути його спеціалізацію і цим самим частково допомогти українській економіці стати на ноги.
Використана література

1. Атлас України 8-9 кл “Картографія”, 2000 р., 2001 р.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.-К.:

Либідь; 2002 р-288 с.

3. Джигирей та ін. Основи екології та охорони навколишнього природного

сереловища, (Екологія та охорона природи). Підручник.-Вид. 3-тє, доп.-

Львів, афіша, 2001 р-272 с.

4. Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник.-Чернівці: Рута: 2003 –

576 с.

5. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів

України: Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2002 – 293 с.

6. Заболоцький Б.Ф. РПС України: Національна макроекономіка : Посібник. -

К.:Академвидав. 2002.-368 с.

7. Заставний Ф.Д. Географія України – Львів : Світ, 2000 – 360 с.

8. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України : Підруч. Для 9 кл. Серед. Загальноосвіт. шк.- К.: Форум, 2000 – 239 с.

9. Іщук С.І РПС. К.: Вид 4-те, доп.-Європ. Ун-Т, 2002 – 216 с.

10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.І., Балан П.Г. та ін. – К.: Генеза, 1998 - 464 с.

11. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 20012 – 500 с.

12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія

України з основами теорії. – К.: Знання, КОО, 1998 – 416 с.

13. РПС і регіональна економіка : Підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.Л.

Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО,

2004, 350 с.

14. РПС України : Підручник / за ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. -

375 с.

15. соціально-економічна географія України: Навчальний посібник/ за ред.

професора Шаблія І.О. Вид. друге, перероб. і. доп.- Львів: Світ, 2000- 680 с.

16. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Матузний В.О. Біологія людини. - Підручник

для уч. 8-9 кл. сер. загальноосвіт шк. – К.: Генеза, 1997- 432 с.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Науково-технічний потенціал України, його збереження І розвиток
Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів І ресурсів...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах
Перебіг метаболічних шляхів у організмі знаходиться під постійним контролем різних регуляторних систем. Однією з таких систем, дія...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

Методична розробка На тему : Велика Вітчизняна війна
Яким було співвідношення сил сторін напередодні нападу німецьких військ на Україну?

Курсова робота
Розділ теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин І проявів девіантної поведінкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка