Пошук по сайту


Торгівля та громадське харчування - Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних...

Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

Торгівля та громадське харчування
Продовольчі

товари

Харчова Первинна переробка сільськогосподарської

промисловість сировини для легкої промисловості

Заготівля та зберігання

сільськогосподарської сировини

відходи

сільсько- на корм

господарська худобі

сировина

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Сільськогосподарські Мінеральні добрива

машини,обладнання для хімічні засоби захисту

переробної промисловості рослинЕлектроенергія, паливно-мастильні матеріали

ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

[1]

Лісові і фауністичні

У Донецькому районі росте 1750 рослин, із них близько 150 видів – культурні. Лісами вкрито 6,6 % території (наприкінці 60-х рр. – 13 %). Природна ст6епова рослинність збереглась лише на непридатних для сільського госродарства - на схилах Донецького кряжа, Приазовській височині та у заповідниках. Це ковила, типчак, житняк, пирій, гадючник, шавлія, полин та ін. А у заповіднику “Хомутівський степ” (“Донецька Асканія”) флора представлена майже 500 видами різних рослинами, багато з яких більше ніде не зустрічаються.

На території району ліси представлені трьома видами: байрачними, заплавними, вододільними лісостеповими. Тут ростуть дуб, сосна, липа, ліщина, калина та інші кущі та дерева. На південь від Донецька розкинувся Великоанадольський ліс, насаджений у середині ХІХ ст., який ще називають “зеленою перлиною Донбасу”. Тут росте 120 порід дерев.

Полезахисні смуги займають80 тис. га.

Тваринний світ Донецького економічного району належить до українського степового. Зоогеографічна фауна його бідна. Є 50 видів ссавців,287 видів птахів, 42 види риб, 10 видів плазунів. Серед найбільшпоширених є такі: кріт, білка, борсук, вовк, лисиця, козуля європейська, журавель степовий, сова болотяна, жайворонок степовий, ящірка піщана та інші.

Рекреаційні ресурси

Рекреаційне господарство сформувалося в басейні Сіверського Дінця, у межах Донецької височини та Приазовської низовини. Розвитку рекреаційного комплексу сприяють лісостепові та степові ландшафти, м’який помірноконтинентальний клімат, лікувальні грязі та мінеральні джерела. Мінеральні води різних типів (бромні, хлоридно-натрієві, столові) розташовані в Сведровському, Волновоському, Добропільському районах.

До курортних ресурсів належить також морська мулова грязь, що видобувається з дна Таганрозької затоки. М’який клімат і тепле Азовське море використовується для провелення кліматотерапії.

Серед культурно-історичних ресурсів виділяють Святогірський історико-архітектурний заповідник, меморіальний комплекс “Молода гвардія”, а також численні музеї.

Історичне освоєння рекреаційних ресурсів району налічує понад 150 років. Загальна чисельність організованихь рекреантів досягає 1 млн чол. щорічно. Важливими рекреаційними вузлами в Донецькому районі є Маріупольський, Слов’янський, Кремінський, Старобільський. Поблизу лісових агломкрацій, поряд з штучними водосховищами склалися зоникороткочасного відпочинку (Лагутинське, Ісакіївське). [4]

3. Вплив природно-ресурсного потенціалу території на

формування галузей спеціалізації Донецького району.

Природні та історико-економічні передумови сприяли створенню в районі територіально-виробничого комплексу класичного типу: тут діють послідовні й паралельні зв’язки між галузями й об’єктами виробництва. Донецький економічний район має такі галузі спеціалізації: теплова енергнтика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, будівельний комплекс, харчова промисловість, вирощування зернових і соняшнику, а також овочів.

Чітко виділяються “поверхи” в галузевій структурі комплексу. Нижній поверх складає видобувна промисловість, далі йде металургія і енергетика, ще вище – машинобудування та хімічна промисловість (зокрема коксохімія). [6]
Галузева структура спеціалізації Донецького району


ЕлектроенергетикаПаливнаЧорна металургія


Кольорова металургія
Машинобудування та металообробка
Хімічна та нафтохімічна
Лісова, деревообробна та целюлозно – паперова
Будівельних матеріалів
Скляна та парцеляно – фаянсова
Легка
Харчова
Інші галузі [1]
Економічне обличчя району сформувала важка індустрія , насамперед гірничодобувна, паливно-енергетична, металургійна галузі, металомістке машинобудування. Разом з тим значний внесок в українську економіку роблять галузі агропромислового комплексу. Складне точне машинобудування призначалося передусім для військово-промислового комплексу.

Паливно-енергнтичний комплекс

ПЕК справляє величезний вплив на рівень, структуру й розміщення промисловості, транспорту та інших галузей. Завдяки покладам вугілля й гідроенергетичним ресурсам саме в Донецькому районі вперше в Україні почали зосереджуватись енергомісткі види виробництва, кольорова металургія, органічний синтез та ін. Донецький басейн містить майже всі види кам’яного вугілля – від антрацитів до коксівних. Основні поклади зосереджені в північній частині Донецької області та південній частині Луганської. Балансові запаси кам’яного вугілля Донбасу становлять 49 млрд т. Основу електроенергетики становлять потужні ТЕС, такі як Луганська, Криворізька, Лисичанська, Краматорська, Зуївська та інші, які працюють на вугіллі, а також на довізному газі і мазуті. Певне значення мають і ГЕС.

Металургійний комплекс

Металургійний комплекс складається з чорної та кольорової металургії

Чорна металургія є провідною галуззю й утворює основу індустріального комплексу Донецького економічного району. Вона є головною галуззю, що зв’язує енергетичний, хімічний, машинобудівний, транспортний комплекси в єдину систему. Територіально-галузевий комплекс чорної металургії поділяється на три групи підприємств: Донецьку, Придніпровську, Приазовську. Донецька орієнтується на вугілля, тут зосереджені найстаріші заводи. Друга група орієнтується на місцеві залізо й марганцеві руди. Велике значення має водопостачання з Дніпра. Третя група зосереджена в Маріуполі. Тут металургія базується як на криворізькій, так і на керченській залізній руді, а вугілля довозиться з Донбасу.

Кольорова металургія працює переважно на довізних рудах (крім виробництва ртуті). Ця галузь використовує потужну енергетичну базу, а також орієнтується на споживача.

Машинобудівний комплекс

Цей комплекс за вартісю валової продукції, за часткою промислово-виробничих фондів і за чисельністю робітників в цій галузі посідає перше місце в структурі економіки Донецького району. Тут виробляють найбільше машин та устаткування серед районів України. Вдале сполучення економічних умов сприяло формуванню складної і багатогалузевої структури машинобудівного комплексу. Основні фактори, що визначають його характерні риси:

наявність масового виробництва металів;

забезпечення трудовими ресурсами;

місткий ринок машин;

розвинута науково-технічна база машинобудування.

В галузевій структурі машинобудування виділяють такі групи: важке машинобудування, транспортне машинобудування й приладобудування.

Перша група характеризується споживанням великої кількості металу й відносно малою працеміскістю, тому зосереджена в великих металургійних центрах, які є найбільшими споживачами продукції. Це такі центри: Донецьк, Луганськ, Кривий Ріг.

Друга група зайнята автомобіле- і локомотивобудуванням. Це Комісарівка, Краснодон, Брянка та інші центри. Сировинний чинник є досить важливим для виробництва транспортних засобів, особливо вантажних вагонів, цистерн, локомотивів, тракторів. Тепловози виробляють на двох кооперова­них підприємствах у Луганську, також тут можливе створення виробництва магістральних електровозів, для збу­ту яких Україна має власний великий ринок. Вантажні вагони виробляють у Кременчуці, Дніпродзержинську, вели­ковантажні вагони — у Стаханові, цистерни — у Маріуполі. У Кременчуці доцільно було б налагодити виробництво вітчизня­них пасажирських вагонів, для чого є всі передумови, в тому чис­лі великий ринок збуту. Вагоноремонтні заводи розміщуються Конотопі і Попасній (Донецька обл.). Заводи з випуску сільськогосподарських машин та запасних частин до них є в Мелітополі, Донецьку, Луганську, Кременчуці, Конотопі. Підприємства для виробництва деталей і запасних частин для тракторів розташовані у Кременчуці, Луганську.

Третя група зосереджена в великих містах - Донецьк, Луганськ та в інших – Свердловськ, Сєверодонецьк, Краматорськ. Зокрема, Краматорськ, в якому діють два заводи: Огаро-Краматорськии який виробляє устаткування для металургійної промисловості, Ново-Краматорський Машинобудівний завод, який випускає ковальсько-поесове і металургійне устаткування, прокатні мостові стани безперервної дії, слябінги, спеціальні великі важкі металорізальні верстати для металургійної промисловості.

Крупними виробниками металургійного устаткування є Дебальцево, на машинобудівному заводі якого сконцентровано виробництво устаткування для доменних і сталеплавильних печей, запасні частини для коксохімічного устаткування; Кадіївка, де на ливарно-механічному заводі виготовляють доменне і сталеплавильне устаткування, в тому числі для механізациї автоматизації металургійних цехів; Латугіно Луганської області, де налагодже-но виробництво прокатних валків; Маріуполь, де розташований завод важкого машинобудування, який випускає устаткування для металургійної промисловості.

Виробництво гірничо-шахтного устаткування для вугільної промисловості концентрується в таких містах Донбасу: Горлівці, де виробляють врубові машини, компресори, насоси, скіпи для підняття із шахт вугілля, вугільні комбайни, породонавантажувачі; Ясинуватій — гірничопрохідне устаткування (комбайни і ле­бідки); Донецьку — бурові установки і потужні підйомні маши­ни; Слов'янську — коксохімічне устаткування; Торезі — породо-навантажувачі, рудникові електровози, машини і вагонетки; Луганську — металомістке збагачувальне устаткування. Виробництво окремих видів машин для вугільної промисловості розвинуто також у Красному Лучі і Дружківці. Випуск гірничо-шахтного устаткування для залізорудної про­мисловості, а також виробництво бурових верстатів зосереджено в Кривому Розі.

Випуск гірничо-шахтного устаткування для залізорудної про­мисловості, а також виробництво бурових верстатів зосереджено в Кривому Розі.

Хімічний комплекс

Хімічний комплекс Донецького району характеризується багатогалузевістю. Основу хімічної промисловості в районі становить коксохімія, пов’язана з металургією. Содова промисловість працює на великих покладах кухонної солі (Лисичанськ, Слов’янськ). Хімія органічного синтезу представлена виробництвом пластмас. Є підприємства гумових виробів, центрами її виробництва є Луганськ і Горлівка. Азотні мінеральні вироби виготовляють в Сєверодонецьку, пластмаси в Стаханові. [14]

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Науково-технічний потенціал України, його збереження І розвиток
Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів І ресурсів...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах
Перебіг метаболічних шляхів у організмі знаходиться під постійним контролем різних регуляторних систем. Однією з таких систем, дія...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

Методична розробка На тему : Велика Вітчизняна війна
Яким було співвідношення сил сторін напередодні нападу німецьких військ на Україну?

Курсова робота
Розділ теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин І проявів девіантної поведінкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка