Пошук по сайту


Чинники, що сприяють розвитку Чинники, що стримують розвиток - Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал...

Курсова робота на тему: Природно-ресурсний потенціал І розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

Чинники, що сприяють розвитку Чинники, що стримують розвиток


1. Висока частка мінеральних 1.Вугільні родовища дуже виснажені.

Ресурсів у структурі ПРП.

2. Мінеральні ресурси 2. Великі площі зайняті териканами

різноманітні і кар’єрами.

3. Родовища корисних копалин 3. Недолік водних ресурсів

розташовані безпосередньо біля

споживача.

4. Велика кількість тепла і світла. 4. Грунти потребують зрошування.

5. Родючі грунти. 5. Улов риби скорочується внаслідок

забруднення Азовського моря.

6. Наявність рибних ресурсів. 6. Висока частка безробіття ( особливо

серед жінок) унаслідок скорочення

вирбництва.

7. Рекреаційні ресурси. 7. Високий ступінь концентрації

виробництва спричинив забруднення

навколишнього середовища.

8. Достатня кількість 8. Розміщені найстаріші виробництва

кваліфікованих трудових кадрів. важкої промисловості, бо освоєння

ресурсів почалося ще у ХVІІ ст.[12]


2.Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу,

аналіз рівня забезпеченості Донецького району

Таблиця 3

Компонентна структура ПРП Донецького району

Сумарний

потенціл, % Мінеральні Водні Земельні Лісові та Природно-

від сумарного ресурси ресурси ресурси фауністичні рекреаційні

по Україні ресурси ресурси

12,3 % 72,8% 4,8 % 16,8% 0,5 % 5,1%
За таблицею можна побачити, що найбільшу частку у структурі природно-ресурсного потенціалу Донецького району займають мінеральні ресурси. На другому місці знаходяться земельні , на третьому – водні та на четвертому природно – рекреаційні ресурси. Останнє місце посідають лісові та фауністичні ресурси. [15]

Мінеральні ресурси

Запаси корисних копалин – це кількість мінеральної сировини, що виявлена за допомогою геологічного розслідування. Їх поділяють на балансові і забалансові. Балансові – відповідають промисловим кондиціям і їх економічно доцільно використовувати. Забалансові – внаслідок низького вмісту цінних компонентів або складної технології добування і переробки поки що недоцільно використовувати (але згодом таке використання можливе).

У надрах Донецького басейну віломо близько 50 різних видів корисних копалин. Головне багатство цієї місцевості – кам’яне вугілля. У вугленосній формації розвідано до 300 пластів промислового вугілля і до 200 пластів вапняку. Загальні геологічні запаси вугіля, якщо включити пласти потужністю до 0,45 м у пластах робочої потужності до глибини 1800 м, становлять109 млрд т, у тому числі коксівного – 16,8 млрд т. Подальший промисловий розвиток басейну пов’язаний з експлуатацією глибинних горизонтів і виробленням малопотужних пластів. Амвросіївська група родовищ є сировинною базою для формування у регіоні цементної промисловості. Район має найбільший в Україні запас гіпсу (Артеміївське, Пшеничне, Михайлівське родовища в Донецькій області). На території району десятки родовищ будівельних і скляних пісків, а також великі запаси формувальних пісків, що застосовуються у металургійній промисловості та машинобудуванні. Необмеженою є сировина для цегельно – черепичного виробництва. Великі родовища кам’яної солі експлуатуються західніше Краматорська і Слов’янська. Серед них такі як : Артемівське Слов’янське, Карфагенівське родовища та інші. Перспективними є родовища калійних солей біля Слов’янська. Значними є родовища нерудної сировини для розвитку металургії. Доломіти і флюсові вапняки залягають у Новотроїцькому, Оленівському та інших родовищах Донецького району. На території спостерігаються також значні поклади тугоплавких глин і каолінів, а також природного газу (Боровське родовище). Перспективне значення для економічногорозвитку району мають поклади міді та алюмінієвої сировини, поклади залізної руди біля Маріуполя і поліметалевих руд у центральній частині Донбасу. Велике значення мають графіт і азбест. Баьнеологічне значення відіграють солоні озера та джерела мінеральних вод.

Водні ресурси

Головна водна нртерія Донбасу – р. Сіверський Донець, яка простягається через Донецьку і Луганську області на 370 км. Другою за значенням є р.Кальміус. Її довжина – 216 км. Каналом Сіверський Донець – Донбас ріка сполучена з Доном. Канал відіграє значну роль у водопостачанні території регіону. Деяке господарське значення мають р. Міус і її притока Кринка. Річки рівнинного типу, переважно снігового (70 %) і дощового (20 %) живлення. Річки живляться ьакож лідземними і шахтними водами. Вода надзвичайно забруднена скидами неочищених промислових вод.

Багато річок влітку пересихають і водопостачання більш як на 50% здійснюється за рахунок 80 водосховищ ( Карлівське (Донецьк), Кам’янське (Луганськ) ). Дефіцит водопостачання в районі становить 5 млрд м ³.

В Луганській області понад 60 озер, у Донецькій їх мало, переважно невеличкі заплавні. В районі закладено 1309 ставків і водойм загальною площею водного дзеркала 10,7 тис. га. Річки, озера, водосховища і ставки використовуються для риборозведення, промислового і комунального водопостачання, зрошування. Підземні води поступають з загальних ресурсів поверхневих, однак їх роль у балансі питтєвого водопостачання Донецького економічного району досить значна.

Перед районом стоїть проблема докорінного поліпшення водопостачання, від розв’язання якої залежить подальший розвиток економіки району, а отже і всієї країни.

Земельні ресурси


Найвищий рівень освоєння мають давньозаселені західні та центральні області України, а такожпромислові регіони Подніпров’я і Донбасу. Дуже важлива особливість земельних ресурсів полягає в тгому, що верхній тонкий шар землі- грунт має природню родючість, тобто здатність забезпечувати рослини компонентами, необхідними для їх життєдіяльності.

Більшу частину території Донбасу займають звичайні середньогумусні чорноземи. Трапляються лугові, дерново-глейові та алювіальні, солонцюваті та супіщані грунти, що відзначаються високою родючістю. Однак грунтові багатства використовуються нераціонально. Щорічно шахти видають на-гора 10 млн т породи, яку звалюють на родючих землях. Грунтам шкодять непродумані меліорація і хімізація. В районі дуже поширені грунтова ерозія й засолювання.

Проте добра родючість грунтів стимулює розвиток агропромислового комплексу. [6]

Таблиця 4

Виробництво окремих видів рослинної продукції

Область Зерно Цукровий буряк Соняшник Картопля Овочі

Донецька 1655,9 55,7 272,8 604,6 309,5

Луганська 1131,2 50 187,3 308,4 154,6

Таблиця 5

Структура агропромислового комплексу Донецького району
Споживання продуктів харчування населення
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Дипломна робота на тему “Геолого-геофізичне та радіоекологічне обстеження...
Вихідні дані до роботи: кліматичні, географічні та геологічні умови, місце розміщення (акт відбору території), тектоничні умови

Науково-технічний потенціал України, його збереження І розвиток
Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний потенціал, що являє собою сукупність усіх її наукових засобів І ресурсів...

Курсова робота на тему: Біосенсори. Використання в медицині
Днк, клітинні органели, клітини чи шматочки тканин) поєднаний з перетворювачем (електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акустичним)(34)....

Курсова робота на тему антиоксидантні ферменти цнс при метаболічних розладах
Перебіг метаболічних шляхів у організмі знаходиться під постійним контролем різних регуляторних систем. Однією з таких систем, дія...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему
Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін І поняття «душа» виникли...

Курсова робота на тему: «Геноми, їх оргнанізації»
Велика частина ДНК еукаріотичних клітин представлена некодуючими («надмірними») послідовностями нуклеотідів, які не містять в собі...

Методична розробка На тему : Велика Вітчизняна війна
Яким було співвідношення сил сторін напередодні нападу німецьких військ на Україну?

Курсова робота
Розділ теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин І проявів девіантної поведінкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка