Пошук по сайту


Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії в загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному році

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії в загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному році

Довідка

про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії в загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному році.

Відповідно до наказу №211 від 28.04.2014р. відділу освіти Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р. вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з географії в загальноосвітніх навчальних закладах міста: НВК №3, НВК–ліцей, ЗОШ №7, ЗОШ №9, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №18, ЗОШ №19.

Забезпеченісь шкіл вчителями географії: працюючих вчителів - 14; 1 вчитель в декретній відпустці; незабезпечена вчителем – 1школа; вчителі-сумісники працюють в 3 школах.

Віковий склад: 20-30років – 1; 30-40 років-1; 40-50 років -4; 50-60 років -3; понад 60 років -5.

Стаж роботи: до 10 років – 2; 20-30років - 6; понад 30 років -6.

Професійний склад: « вчитель – методист» -2; «старший учитель» -2; спеціаліст вищої категорії – 3; спеціаліст І категорії – 5; спеціаліст -2.

В ході перевірки відвідано 27 уроків.
НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. № 3- ДНЗ» .

Географію викладає молодий спеціаліст Зима Галина Павлівна, педагогічний стаж за спеціальністю 2 роки, освіта вища, спеціаліст, у поточному навчальному році викладає географію у 6-10 класах.

В закладі немає кабінету географії, але школа забезпечена наочними посібниками, в тому числі картами, глобусами. Але географічні карти в недостатній кількості, а частина наявних застаріла чи має неналежного вигляду. Учні забезпечені підручниками в достатній кількості (окрім 6 класу).

Відвідані уроки в 7класі з теми « Географічні координати» та в 9класі з теми «Національний та етнічний склад населення України» свідчать про те, що вчитель вирішує на них основні завдання курсу.

Свої уроки вчитель Зима Г.П. проводить на достатньому методичному рівні, застосовує різноманітні методи та прийоми, використовує міжпредметні зв’язки, вчить учнів працювати з додатковою літературою, застосовує диференційовані завдання, на протязі усього уроку використовує ІКТ, добре нею володіє, особлива увага приділяється роботі з мапою. Разом з тим було виявлено деякі недоліки в роботі вчителя: переважання репродуктивних методів навчання, недостатня увага на практичну спрямованість курсу географії в школі.

Учні 9 класу допускали помилки при роботі з географічними картами. Виявлені недоліки та прогалини в знаннях учнів обумовлені в основному такими причинами: не регулярне виконання домашнього завдання з географії учнів з низьким та середнім рівнем знань, пропуски занять за поважною причиною та станом здоров’я.

У школі вивчався стан викладання географії у 2011-2012 н.р. Учитель отримала рекомендації:

1.Систематизувати роботу із попередження та підвищення рівня знань учнів.

2.Звернути увагу на практичну спрямованість курсу географії.

3.Більше працювати з учнями над тестовими завданнями, дидактичним матеріалом.

4.Планувати роботу в класах із метою ліквідації прогалин у знаннях учнів.

5. Вести планомірну роботу з підготовки учнів до ЗНО.

Навчальні програми та практичні роботи виконуються. Учитель вчасно перевіряє практичні роботи. Дотримується вимог до ведення записів у класних журналах.

В ЗНО в 2013-2014н.р. брав участь 1учень. Його результати відповідають ІІ рівню (136-150б).

НВК – ліцей
Географію викладає Басистюк Оксана Петрівна, спеціаліст І категорії, стаж роботи 22 роки. Вчитель працює над проблемою « Розвиток критичного мислення учнів на уроках географії».

В школі недостатні умови для вивчення дітьми географії: немає кабінету, настінних карт – 5штук, всього 2 колекції гірських порід і мінералів, 1 середній глобус, 2 гербарії, відсутні телурій, макети, таблиці з географії, шкільні атласи. Підручниками забезпечені всі учні, крім шестикласників.

Відвіданий урок у 8 класі за темою «Вплив внутрішніх та зовнішніх процесів на формування рельєфу України». Він показав, що вчитель добре володіє фактичним матеріалом з географії, вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, дотримується педагогічного такту та етики. Великого значення на уроці вчителька надає формуванню в учнів самостійних навичок роботи при вивченні та застосуванні нового матеріалу з метою відпрацювання ними необхідних загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок. Обсяг поданого учителем матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття, уміння і навички у учнів сформовані. Використання різних традиційних видів роботи (розповідь, бесіда, пояснення, робота з підручником,зошитами, атласами, настінною картою) виявилися доцільними та ефективними. Під час уроку учні розвивали вміння користуватися географічними картами та вчилися раціонально запам’ятовувати нові терміни і робити висновки.

Але під час проведення уроку були певні недоліки:

  • мета уроку і завдання визначені не чітко;

  • сторінки класного журналу заповнюються несвоєчасно ;

  • вчитель не прокоментувала оцінки , які отримали учні .

Рекомендації: 1.Чітко та осмислено формулювати начальну, розвиваючу та виховну мету уроку.

2.Заповнювати своєчасно сторінки класного журналу.

3.При підведенні підсумку уроку треба аргументовано прокоментувати оцінку учневі.

4.На уроках застосовувати інтерактивні форми роботи.

ЗНО в 2013-2014н.р. пройшли 4 учнів. З них 1 учень має І рівень навчальних досягнень (100-123б), 2 учні – ІІ рівень (150,5-161,5б), 1 учень – ІІІ рівень (162-172,5б).

ЗОШ І – ІІІ ст. №7

Предмет викладає Дербачова Галина Анатоліївна. Освіта вища, спеціаліст І категорії,стаж педагогічної роботи 23 роки. Учитель працює над проблемою «Використання інтерактивних технологій на уроках географії».

В школі є кабінет географії, але вчитель з об’єктивних причин уроки географії проводяться по класам , так як кабінетна система в школі не використовується. Школа забезпечена наочними посібниками, в тому числі картами, глобусами, таблицями, демонстраційними схемами,але вони вже морально застарілі. Учні забезпечені підручниками в достатній кількості (окрім 6 класу).

Співбесіда, проведена з учителем, засвідчила його обізнаність із навчальними програмами, вимогами щодо освітньої підготовки школярів на різних рівнях, вимогами з предмету, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, належно володіє методикою викладання предмета. Календарно-тематичні плани з географії на 2014/2015 н. р. складено відповідно до навчальних про­грам з предмета з урахуванням Методичних рекомендацій щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році. У них пе­редбачено проведення практичних та контрольних робіт, що від­повідає вимогам навчальних програм. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, передбачають проведення індивідуальної та диференційованої роботи з учнями на уроці, використання інтерактивних форм та методів роботи.

Відвідані уроки в 7 класі « Практична робота №4. Виявлення закономірностей в розміщенні географічних поясів та природних зон» та «Клімат і води, органічний світ і природні ресурси Індійського океану» свідчать про те, що Дербачова Г. А. продумує кожен етап уроку, добирає види роботи з урахуванням індивідуальних особливостей, нахилів і потреб кожного учня. Відвідані уроки можна охарактеризувати, як уроки вчителя-раціоналізатора. Учитель в процесі вивчення, закріплення та перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, належне значення приділяє умінню аналізувати, порівнювати, різні факти та явища, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях. Її урок емоційний, відрізняється мовною культурою, точністю, логічністю, доступністю, що спонукає учнів слідкувати і розвивати свою думку і мову. Вчитель використовує в роботі мультимедійні презентації, відеоролики, відеофільми (про це говорить їх велика добірка до різних тем). Аналіз відвіданих уроків показує, що учні демонструють хороший рівень воло­діння навчальним матеріалом. Це забезпечується на­полегливою роботою вчителя над удосконаленням як власних педагогічних навичок, так і навичок та вмінь учнів, які оволодівають на уроці навчальним матеріалом під його керівництвом. Належну увагу учитель приділяє роботі зі здібними та обдарованими дітьми. Великого значення на уроці вчитель надає формуванню в учнів само­стійних навичок роботи при вивченні та застосуванні нового матеріалу з метою відпрацювання ними не­обхідних загально навчальних і спеціальних умінь та навичок.

Аналіз результатів контрольних робіт дає змогу зробити висновки, що учні засвоїли навчальний матеріал на належному рівні, виконали необхідний обсяг практичних робіт та підтвердили свої знання з тем та розділів програми.

Основним недоліком, виявленим адміністрацією школи під час вивчення стану викладання географії є недостатня робота зі слабо встигаючими учнями, про що свідчить низький рівень знань в деяких класах.

Під час перевірки було виявлено, що учитель вчасно перевіряє практичні роботи, дотримується вимог до ведення записів у класних журналах. Учителем проводяться тижні географії та виховні заходи, має розроблені в системі дидактичний та роздавальний матеріал для уроків географії.

В ЗНО в 2013-2014н.р. брав участь 1 учень. Його результат відповідає ІІІ рівню (173-183б).
ЗОШ І-ІІІ ст. №9

Відповідно до наказу «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії в загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному році» повинна була перевірятися ЗОШ №9, але за останні майже 10 років постійний учитель в закладі відсутній. Молодий спеціаліст Синиця Ольга Анатоліївна двічі була у декретній відпустці, сумісники працювали по півроку та по року і на даний момент в школі вакансія вчителя географії.

Не дивлячись на це, 7 випускників даної школи у 2013-2014н.р. також пройшли ЗНО з географії, з них 5 осіб мають ІІ рівень навчальних досягнень (136-161.5б) та 2 особи – ІІІ рівень(162-172.5б).

ЗОШ І – ІІІ ст. №14

Предмет викладає: Абісов Володимир Григорович – освіта вища, спеціаліст І категорії, стаж педагогічної роботи 24 роки, у поточному навчальному році викладає географію у 6-10 класах. Вчитель працює над проблемою « Самостійна робота учнів на уроках географії». В закладі немає кабінету географії. Школа забезпечена наочними посібниками, в тому числі картами, глобусами, але географічні карти в недостатній кількості, а частина наявних застаріла чи має неналежний вигляд. Учні забезпечені підручниками в достатній кількості (окрім 6 класу).

Відвідані уроки у 8 класі з теми «Фізико-географічне положення

України» та у 10класі з теми «Релігія як явище культури. Світові релігії».

Аналіз відвіданих уроків показує, що учні демонструють хороший рівень воло­діння навчальним матеріалом. Це забезпечується на­полегливою роботою вчителя над удосконаленням як власних педагогічних навичок, так і навичок та вмінь учнів, які оволодівають на уроці навчальним матеріалом під його керівництвом.

Великого значення на уроці вчитель надає формуванню в учнів само­стійних навичок роботи при вивченні та застосуванні нового матеріалу з метою відпрацювання ними не­обхідних загально навчальних і спеціальних умінь та навичок.

Виконанню значного обсягу роботи на уроці спри­яють ретельна підготовка до уроку та старанність учи­теля. Він чітко планує всі етапи уроку, раціонально розподіляє час. У процесі уроку враховує індивідуальні нахили, здібності та інтереси учнів, розвиває логічне мис­лення, активізує роботу учнів шляхом упровадження ін­терактивних форм та методів, мотивує навчальну ді­яльність учнів на уроці. Успішно впроваджує такі фор­ми роботи: метод проектів, «мікрофон», «ланцюжок», «ажурна пилка», «дерево запитань», роботу в групах. Учи­тель попереджає розумове перенавантаження учнів, доцільно супроводжуючи подачу теоретичного матеріалу практичними завданнями.

  • При відвідуванні уроку географії в 8 класі було помітно, що вчитель тісно пов’язує теоретичний матеріал з умовами життя й господарською діяльністю людини. Це сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета через показ практичного застосування його теоретичних положень. Відрадно відмітити, що вивчення цих питань переплітається з початковими поняттями економічної освіти та певною мірою сприяє підвищенню рівня адаптації учнів до життя в умовах ринкових відносин.

  • Основними недоліками, виявленими адміністрацією школи під час вивчення стану викладання географії, є: переваження репродуктивних методів навчання;

  • недостатнє застосування ТЗН, що впливає на насиченість уроку матеріалом і раціональне використання його часу.

В ЗНО 2013-2014н.р. брали участь 2 учні .Їх результати відповідають ІІ рівню навчальних досягнень (150,5-161,5б) та ІІІ рівню(162-172,5б).
ЗОШ І-ІІІ ст№15.

Предмет викладає Гутнік Євгенія Олександрівна, спеціаліст, стаж роботи безпосередньо вчителем географії - 1рік. Євгенія Олександрівна працює над проблемою «Використання інтерактивних технологій на уроках географії та біології».

Кабінет географії знаходиться на стадії оформлення: учитель зібрав муляжі форм рельєфу, портрети видатних географів, робить таблиці, але в школі велика проблема із забезпеченістю настінними картами.

Відвідані уроки у 7класі «Географічне положення і дослідження Африки», у 9класі - «Національний та етнічний склад населення України», у 10класі - «Трудові ресурси і зайнятість населення. Практична робота №1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн і регіонів світу» свідчать про те, що у вчителя педагогічного досвіду недостатньо, щоб вільно користуватися різними методами та прийомами на уроках географії. Тим паче, на уроках використовується підручник, додаткова література, глосарій, атласи, зошити для практичних робіт та робочі зошити. Вчитель використовує такий прийом, як випереджальне завдання. Урок починається з постановки проблемних питань, відповіді на які намагаються знайти вчитель разом з учнями. Позитивним чинником в становленні Євгенії Олександрівни, як вчителя, є її співпраця із наставником Залогіною Маргаритою Анатоліївною. Особливо важливо, що адміністрація школи в особі заступника директора з НВР Павлоградської Раїси Олексіївни супроводжує і підтримує молодого вчителя.

В ЗНО 2013-2014н.р. брало участь 2учні. Їх результати відповідають ІІ рівню навчальних досягнень (124-150б).
ЗОШ І-ІІІ ст.№18.

Предмет викладає Залогіна Маргарита Анатоліївна, спеціаліст І категорії, стаж роботи 31 рік. Маргарита Анатоліївна працює над проблемою «Самостійна робота учнів на уроках географії».

В школі відсутній кабінет географії. У 7 класі на уроках учитель працює з настінними картами, які він зберіг із радянських часів. Для навчання географії школа забезпечена глобусами, атласами, муляжами форм рельєфу, телурієм. Є 8 примітивних компасів, що недостатньо для якісного навчання дітей.

Відвідані уроки у 7 класі «Клімат і води, органічний світ і природні ресурси Тихого океану» та у 10класі - «Соціальна та професійна структура населення. Практична робота №1. «Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення» свідчать про те, що вчитель володіє методикою викладання географії на достатньо високому рівні. Вона використовує інтерактивні методи та прийоми інноваційних технологій. Дані уроки дають можливість зробити висновок про те , що якість знань учнів – 75% відповідає дійсності. Уроки досить насичені, темп уроку відповідає віковим особливостям учнів. Урок починається з теми, мети й проблеми, які вирішуються на протязі уроку з допомогою підручника, атласу, контурних карт, глосарію, робочих зошитів. Маргарита Анатоліївна вдало використала випереджальне завдання. Вчитель використовує різнокольорову гамму під час роботи з контурною картою, що дає змогу учням за допомогою зорової пам’яті засвоїти теплі та холодні течії світового океану. Домашнє завдання диференційоване. Вчитель оцінював учнів об’єктивно протягом уроку, коментуючи кожну оцінку. З метою недопущення перевантаження учнів на уроці була проведена релаксація (фізкультурна хвилинка).

Результати ЗНО 2013-2014н.р. Всього брали участь 6 учнів. З них І рівень (100-123б)-1; ІІ рівень (124-161,5б) – 4; ІІІ рівень (162-172,5б) -1учень.

Випускники Маргарити Анатоліївни - студенти вищих навчальних закладів, вони майбутні гірники та менеджери.

ЗОШ І-ІІІ ст. № 19.
Географію викладає спеціаліст вищої категорії, старший учитель Дупак Валентина Василівна, стаж роботи 41рік. Учитель працює над проблемою

«Застосування інтерактивних методів на уроках географії».

В школі створені умови для навчання дітей географії, а саме : кабінет географії, але в ньому постійно навчається 10 клас, є 30 настінних карт,7 колекцій гірських порід і мінералів, 6 глобусів, 2 макети. 1 телурій, 30 старих таблиць з географії, 1 гербарій, 56 шкільних атласів. Учні всіх класів, крім шостого забезпечені підручниками.

На відвіданих уроках в 9 класі за темою «Населення України» .у 6 класі за темою : «Сучасі географічні дослідження » , у 7 класі « Практична робота №6. Складання порівняльної характеристики двох океанів» були використані методи : «мозковий штурм», тестування , робота з підручником, статистичним матеріалом та картами, робота у парах, випереджуючі завдання.

На уроках панувала сприятлива,доброзичлива атмосфера. Учитель вчить учнів мислити, працювати самостійно з географічним атласом, біля настінної карти, правильно показувати на карті географічні об’єкти, надавати допомогу товаришеві. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів було прокоментоване.

Правильно розподілений час стосовно усіх етапів уроку. Учитель повною мірою активізувала пізнавальну діяльність учнів на різних етапах уроку. При викладенні нового матеріалу, вчителька враховує індивідуальні особливості учнів, їх можливості, а під час опитування використовує диференційований підхід.

Недоліки: На уроці у 6 класі за темою « Сучасні географічні дослідження» не було наочного матеріалу.

У 2013-2014н.р. ЗНО з географії пройшло 3 учнів. З них 1 учень має І рівень навчальних досягнень (100-123б), 2 учні – ІІІ рівень (162-183б).
Рекомендації

Директорам шкіл.

1.Неохідно турбуватися про майбутні кадри вчителів географії і створювати умови для їх професійного зростання.

2.Сприяти наставницькій роботі з молодими вчителями.

3.З метою створення кабінетів і наповнення їх навчальним обладнанням необхідно вести пошук спонсорів та переконувати їх в необхідності допомагати закладам освіти.
Вчителям географії.
1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методичного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів.

2. Постійно удосконалювати методику проведення уроків географії. Забезпечувати раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи, здійснювати диференційований підхід до організації роботи учнів. Впроваджувати інноваційні та інформаційно-комп’ютерні технології у навчально-виховний процес.

3. Використовувати можливості особистісно-орієнтовного підходу з метою формування загальнонавчальних та інтелектуальних умінь школярів.

4. Посилити практичне спрямування у викладанні географії через удосконалення роботи з формування практичних умінь та навичок школярів, визначених державною програмою.

5.Спланувати роботу в класах з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів. Надавати постійну допомогу учням із низьким рівнем успішності.

6.Поглибити роботу з обдарованими учнями, задіяти їх у роботі в МАН.

7.Проаналізувати матеріали стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії на засіданні шкільного МО вчителів природничо - математичного циклу.

8.Урахувати результати вивчення роботи вчителів та рівень знань учнів при черговій атестації.

9.Більше уваги приділяти систематичному розв’язуванню географічних задач та регулярно включати їх до завдань з тематичного оцінювання знань.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Секція вчителів географії, 2013-2014 н р
Аналіз стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії за 2012-2013н р., завдання на 2013-2014 н р

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Про вивчення суспільствознавчих предметів у загальноосвітніх навчальних...
Втушенко Раїса, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти І науки, молоді та...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...

Біологія. Екологія. Природознавство
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка