Пошук по сайту


Наказ

Наказ
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40024 , факс (0542) 32-67-73; тел. 32-78-05;

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

НАКАЗ
20.12.2013 № 1071
Про підсумки проведення моніторингу

якості загальної середньої освіти

в загальноосвітніх навчальних закладах міста
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти», наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2013 № 807-ОД «Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області», листа Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 22.10.2013 № 843 та з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти з 12 листопада до 12 грудня відповідно до графіка, складеного МОН України, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість учасників моніторингу - 2272 учнів 5-х та 1363 – 10-х класів із 32 навчальних закладів різної форми власності.

Уцілому заклади спрацювали на достатньому рівні:у день проведення моніторингу учасники були забезпечені збірниками завдань, бланками відповідей та анкет. Моніторинг проводився в кожному закладі відповідно до наказу по школі. Роботи учнів перевіряли фахівці, які відповідально поставилися до виконання тимчасових обов’язків. Звіти про проведення моніторингу подавалися в електронному та паперовому матеріалах вчасно.

У моніторингу з української мови (10 клас) узяло участь 1087 (92%) учнів ЗНЗ з українською мовою навчання, та 163 (91,6%) учні ЗНЗ з навчанням російською мовою. Порівняно з минулим роком школярі підвищили якість знань, початкового рівня навчання не показали.

У моніторингу з історії України (10 клас) брало участь 1254 школяра, що склало 92% від загальної кількості учнів. Моніторинг засвідчив, що в загальноосвітніх класах ЗНЗ зменшилася кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень на 6,64%, у той час як зросла чисельність школярів, що мають достатній та високий рівень на 3,82% та 2,82% відповідно. У класах, де тижневе навантаження з предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах, аналіз проведення моніторингу дає підстави стверджувати, що знизився початковий та середній рівень навчальних досягнень на 1,54% та 4,62% відповідно, проте зріс достатній та середній рівень на 3,07% та 3,09%. Слід зауважити, що в класах із збільшеним тижневим навантаженням з предмета зберігається тенденція наявності учнів із початковим рівнем знань, у той час як незначною залишається кількість учнів з високим рівнем. Серед причин зазначеного явища необхідно вказати на: приділення незначної уваги на уроках учням, що мають початковий рівень знань, слабке використання під час узагальнень таких типів завдань, що найчастіше використовуються МОН України при проведенні моніторингових досліджень, ДПА, ЗНО (завдання тестового характеру з однією або декількома правильними відповідями, завдання на встановлення відповідності тощо), неякісний відбір учнів до профільних класів.

У моніторингу з математики (5 клас) брало участь 2118 (93%) п’ятикласників. У порівнянні з минулорічними показниками, збільшилась кількість учнів, які виконали завдання на високому рівні на 106 чоловік, але, на жаль, зросла і кількість учнів, які показали початковий рівень знань на 30 чоловік. Так, у минулому навчальному році початковий рівень навчання показав лише один навчальний заклад – ССШ № 29 (1 учень), а за результатами моніторингу 9 закладів мають учнів з початковим рівнем навченості: ССШ № 1 (1 учень), ССШ № 9 (3 учні), ЗОШ № 15 (2 учні), ЗОШ № 22 (2 учні),
ЗОШ № 27 (11 учнів), ССШ № 29 (3 учні), Олександрівська гімназія (6 учнів), Піщанська ЗОШ (1 учень), В.-Піщанська ЗОШ (1 учень).

Моніторинг з геометрії писали 1235 (90,6%) десятикласників із них
328 (24%) учнів вивчають геометрію за програмами для профільних класів. Так, із 1235 учнів, які писали моніторингові випробування за програмою для загальноосвітніх класів високий рівень навчальних досягнень одержали
61 (4,6%) учень, достатній – 381 (30,9%) учень, середній – 460 (37,2%) учнів, початковий – 5 (0,4%) учнів; за програмою для профільних класів високий рівень знань одержали 78 (6,4%) учнів, достатній – 150 (12,1%) учнів, середній – 99 (8%) учнів, початковий – 1 (0,1%) учень. Розбіжність між рівнями навчальних досягнень за результатами моніторингу та рівнями навчальних досягнень учнів профільних класів річного оцінювання 2012-2013 навчального року складає високий рівень – 1,9%, достатній – 03-,7%, середній – 1,2%, початковий – 0%. Порівняльні показники моніторингових досліджень дозволяють стверджувати про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень знань десятикласників з геометрії.

Моніторинг з біології проводився в 10-х класах. У ньому брали участь 1227 учнів, що складає 90 % від загальної їх кількості. У тому числі в моніторингу брали участь 74 учні, які навчаються в класах, у яких тижневе навантаження з біології більше, ніж у загальноосвітніх. Порівнюючи результати моніторингу з результатами навчальних досягнень учнів у 2012-
2013 навчальному році, у цілому учні показали більш високий результат з предмета. Розбіжність між рівнями навчальних досягнень учнів за результатами моніторингу та річним оцінюванням навчальних досягнень школярів складає 4,6 %. Серед учнів, які навчаються в загальноосвітніх класах, за результатами моніторингу 1 учень (Олександрівська гімназія) має навчальне досягнення початкового рівня, проте за рік початкового рівня - немає. Учні, які навчаються в профільних біолого-хімічних класах за результатами моніторингу показали більш високий рівень навчальних досягнень. Так, за результатами навчального року 59 учнів (79,8 %) отримали оцінки високого та достатнього рівнів, тоді як за результатами моніторингу - 64 учні, що складає 84,0 % від числа учнів усіх класів, які писали моніторинг.

У моніторингу з української мови брало участь 1857 (92%) п’ятикласників. На високому рівні виконали роботу 273 учні, що становить 14,7%, на достатньому - 1057 учнів ( 56,9%). Порівняно з минулим роком з’явились учні, які виконали роботу на початковому рівні у ССШ № 1(2 учні),ССШ № 29
(2 учні ), ЗОШ № 20(1 учень), В.-Піщанська ЗОШ (1 учень).Розбіжність між результатами моніторингу з української мови учнів 5 класів та результатами оцінювання за 2012-2013 навчальний рік становить 4%, що свідчить про достатній рівень об’єктивності оцінювання навчальних досягнень чотирикласників учителями початкових класів.

Моніторингові випробування з алгебри писали 1190 (87%) десятикласників із них 319 (26%) вивчають алгебру за програмою для профільних класів. Порівняльний аналіз результатів моніторингу та річного оцінювання за 2012-2013 навчальний рік за рівнями навчальних досягнень учнів загальноосвітніх класів дозволяє стверджувати про об’єктивність оцінювання знань школярів так як якість знань знаходиться в межах від 68,1% до 68,5% та достатній рівень засвоєння навчального матеріалу з фізики. Показники успішності результатів моніторингу та річного оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів теж стабільні і знаходяться у межах від 18,3 % до 18,7% та дають підстави зробити висновки про те, що школярі володіють основними фізичними поняттями за курс основної школи, уміло використовують їх при розв’язуванні завдань зі стандартним змістом.

У моніторингу з фізики брало участь 1227 (90%) десятикласників. Аналіз проведення моніторингових досліджень якості фізичної освіти свідчить, що з 1181 (86,7%) десятикласника, які писали моніторинг за програмою для загальноосвітніх класів, високий рівень навчальних досягнень одержали
10 (8,8%) учнів, достатній – 486 (41,2%) учнів, середній – 420 (35,6%) учнів, початковий – 0 (0%) учнів; серед профільних класів високий рівень навчальних досягнень одержали 37 (3,1%) учнів, достатній – 100 (8,5%) учнів, середній –
33 (2,8%) учні, початковий   0 (0%) учнів. Порівняльні показники якості знань з фізики результатів моніторингу та річного оцінювання учнів загальноосвітніх, профільних класів стабільні і знаходяться у межах від 61,6% до 62,3%. Результати моніторингу свідчать про достатній рівень сформованості навчальних досягнень школярів.

У моніторингу з російської мови брали участь школи з російською мовою навчання, а саме:Свято-Миколаївська ЗОШ, кількість учнів 225, з них на початковому рівні виконали роботу 5 учнів, що складає 2,2 %, на середньому рівні - 60 учнів, що складає 26,7 %, на достатньому рівні - 126 учнів, що складає 56,0 %, на високому рівні - 34 учні, що складає 15,1 %. Результати говорять про те, що учні в основному засвоїли програмовий матеріал, уміють виділяти з вивченого головне. Також у моніторингу брали участь спеціалізовані та загальноосвітні школи міста,у яких вивчається російська мова як друга іноземна, а саме: ССШ № 2, ЗОШ №№ 6, 8, 11, 26, Піщанська ЗОШ. Загальна кількість учнів - 250. Результати моніторингу:початковий рівень - 0 %, середній рівень - 62 учня (24,8 %), достатній – 144 учні (57,8 %), високий рівень - 44 учні (17,6%). Учні показали, що вміють застосовувати свої знання на практиці, уміють виконувати нестандартні завдання, завдяки чому в них розвиваються комунікативні вміння і навички працювати самостійно. Це говорить про те, що рівень підготовки учнів - достатній. Виконуючи роботу, учні відчувають впевненість у собі й внутрішнє задоволення від виконаної роботи.

У моніторингу з іноземних мов брали участь учні, які вивчають англійську, німецьку та французькі мови. З англійської мови брало участь 1114 десятикласників, з них: із загальноосвітніх класів – 870 учнів, із профільних – 244 учні, що складає 81,7 % від загальної кількості учнів даної паралелі. За результатами моніторингу середній рівень навчальних досягнень складає 28,1 %. Якість знань складає – 71,9 %, що підтверджує достатній рівень уваги з боку педагогів щодо застосування різноманітних форм роботи, які сприяють засвоєнню лексичних та граматичних зразків мовлення та виконанню вправ творчого характеру. Розбіжність між результатами оцінювання навчальних досягнень у 2012-2013 н. р. та результатами моніторингу у загальноосвітніх школах складає: середній рівень навчальних досягнень – 0,1 %; достатній рівень навчальних досягнень – 0,8 %; високий рівень навчальних досягнень – 3,7 %. Розбіжність між результатами оцінювання навчальних досягнень у 2012-2013 н. р. та результатами моніторингу у профільних класах складає: середній рівень – 2,3 %; достатній рівень – 3,8 %; високий рівень – 6,1 %.Дані показники дають підстави стверджувати, що вчителі англійської мови профільних класів не зовсім об’єктивно оцінюють навчальну діяльність учнів.

Учням п’ятих класів було запропоновано комбінований тест з предметів «Я і Україна», «Основи здоров’я». Завдання виконували 2064 учні, що складає 90,8%. За результатами перевірки робіт 238 (11,5%) учнів показали середній рівень навчальних досягнень, 982 (47,6%) – достатній, 839 (40,7%) – високий рівень. Якість знань складає 88,3%. У минулому навчальному році цей показник складав відповідно 92,7%, що на 4,4% вище, ніж отримані результати моніторингу. Учні Олександрівської гімназії та ССШ № 1 отримали оцінки початкового рівня, що складає 0,2%. Учні добре впоралися із завданнями: на більшість запитань 77-96% школярів відповіли вірно. Складнішим виявилося 8 завдання, де 66% учнів відповіли вірно, а 3,4% - не приступили до його виконання.

Моніторинг з технологій (обслуговуючі та технічні види праці) було проведено серед учнів 10-х класів. У моніторингу взяли участь 506 учнів з трудового навчання (хлопці,дівчата), що складає 94,1 %. Результати моніторингу якості за рівнями навчальних досягнень технологій (технічні види праці), початковий рівень – 4 учні (0,8 %), середній рівень – 54 учні (10,7 %), достатній рівень - 160 учнів (31,6 %), високий рівень – 288 учнів (56,9%).Результати моніторингу якості за рівнями навчальних досягнень з обслуговуючої праці складає: початковий рівень – 1 учень (0,2 %), середній рівень – 40 учні (7,5 %), достатній рівень – 199 учнів (37,1 %), високий рівень – 296 учнів (55,2 %). Достатній і високий рівень показали, що учні володіють навчальними матеріалами і вміють реалізувати свої знання та вміння, самостійно виконують види запропонованих завдань, знаходять правильну інформацію, самостійно й логічно відтворюють фактичний і теоретичний матеріал, необхідний для виконання.

У дослідженні із всесвітньої історії брало участь 1110 десятикласників, що складає 81,44% від загальної кількості учнів. Результати моніторингу засвідчили, що якість знань учнів становить 77,48%, що на 5,16% більше в порівнянні з результатами річного оцінювання. У той же час на 4,86% зменшилась кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень. Усі показники мають позитивну динаміку, що свідчить про цілеспрямовану діяльність педагогів щодо формування в учнів навичок виконання тестових завдань різних типів. Найкраще учні справились з тестовими завданнями, що мають одну правильну відповідь, показники всіх навчальних закладів у цьому питанні перевищують 97%. Певні труднощі викликали тестові завдання на встановлення відповідностей та визначення хронологічної послідовності. Це пояснюється слабкою сформованістю в учнів навичок аналізу та порівняння. Найбільші ускладнення викликало виконання завдання відкритого типу, що носить творчий характер. Завдання передбачало проведення аналізу документа та складання розгорнутої відповіді на запитання. 50% учнів навчальних закладів взагалі не приступили до виконання завдання, у той час як показник успішного виконання становить 21,44%.

У моніторингу з української літератури взяло участь 988 (72,5%) десятикласників з україномовних навчальних закладів та 155(98%) з російськомовних. Відсоток якості виконання завдань становить 64%.У класах, у яких тижневе навантаження більше з даного предмета, - 75,7%, що свідчить про високий рівень літературної компетентності учнів десятих класів.

У моніторингу з іноземних мов брало участь 1958 п’ятикласників, з них: із загальноосвітніх класів -1694 учні, із класів з поглибленим вивченням предмета – 264 учні, що складає 98,8 % від загальної кількості учнів даної паралелі. За результатами моніторингу початковий рівень складає 0,05 %. Середній рівень навчальний досягнень складає 26,1 %. Якість знань - 73,8 %, що свідчить про те, що вчителі англійської мови приділяють достатню увагу комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою в лексичному, граматичному відношеннях. Розбіжність між результатами оцінювання навчальних досягнень у 2012-2013 навчальному році та результатами моніторингу в ЗНЗ міста в загальноосвітніх класах складає: початковий рівень – 0%; середній рівень – 0,2 %; достатній рівень – 7,8 %; високий рівень – 3,4 %. Дані показники дають підстави стверджувати, що вчителі англійської мови загальноосвітніх класів необ’єктивно оцінюють навчальну діяльність учнів. Розбіжність між результатами оцінювання навчальних досягнень у 2012-2013 навчальному році та результатами моніторингу в класах з поглибленим вивченням англійської мови складає: початковий рівень – 0 %; середній – 0 %; достатній рівень – 3,5 %; високий рівень – 3,5 %, що є в межах норми.

Моніторинг з географії виконували 1119 учнів (82%) десятих класів. Справилися із завданнями: на достатньому рівні - 530 учнів, що становить 47,4%, на високому – 184 учні (16,4%). Таким чином, якість знань склала 63,8%. У минулому навчальному році за результатами річного оцінювання цей показник складав 64,6%, що на 1,2% більше. Проте, 5 учнів (0,4%) виконали завдання моніторингу на початковому рівні (ССШ №№ 1, 9, ЗОШ № 23). За річним оцінюванням цей показник становив 7 учнів (0,6%).

У моніторингу з хімії брало участь 1161 учень, у тому числі 71 учень, що навчається в класах з тижневим навантаженням з предмета більшим, ніж у загальноосвітніх закладах. Результати моніторингу в порівнянні з оцінками за попередній навчальний рік (відповідно): початковий рівень - 1 учень
(0,1%) - 2 учні (0,2%); середній рівень - 406 учнів ( 35%) - 461 учень (39,7%); достатній рівень - 542 учні (46,7%) - 561 учень (48,3%); високий рівень -
212 учнів( 18,2%) - 137 учнів( 11,8%). Аналіз результатів показує підвищення рівня навчальних досягнень за підсумками моніторингу в порівнянні з річними показниками, що пояснюється попереднім ознайомленням і виконанням запропонованих завдань.

Поелементний аналіз виконаних завдань засвідчує, що переважна більшість учнів (90,4% - 96,1%) виконали завдання 1-8, 10 з вибором однієї правильної відповіді з 4 запропонованих. Виконання цих завдань у основному передбачало розпізнавання об’єктів, відтворення набутих знань у стандартних ситуаціях, проведення розрахунків за формулами кількості речовини та масової частки розчиненої речовини.

Найменший результат показано при виконанні завдань цього типу у восьмому завданні (80,9%), яким передбачено складання хімічного рівняння за участю органічних сполук. Ознайомчий курс з органічної хімії вивчався у
ІІ півріччі 9 класу. Обмаль часу на його вивчення та неможливість подальшого відпрацювання у 10 класі обумовили зменшення числа правильних відповідей.

Завдання №№ 11 – 13 на встановлення 4 відповідностей правильно виконали 73,2% - 82,6% учнів. Найскладнішим виявилося завдання за № 11 на класифікацію явищ на фізичні та хімічні, нестандартність якого полягала у внесенні до переліку суспільних явищ. Невиконання майже 27% учнів завдання за № 8 свідчать про формальне вивчення цього питання, починаючи з курсу природознавства.

Найбільш складним виявилося завдання за № 17 на встановлення послідовності сполук за збільшенням ступеня окислення зазначеного елемента. Майже 18% учнів не приступило до виконання завдання, а 19 %, з тих хто виконував, допустилися помилок. Наявний результат показує, що передбачене програмою 10 класу застосування та розвиток поняття «Ступінь окислення» належним чином не реалізується.

Матеріали моніторингу протягом місяця окремо по кожному предмету узагальнювались. Зведений звіт направлявся електронною поштою до моніторингового відділу СОІППО. Бланки відповідей учнів, анкет зібрані від навчальних закладів у відповідних упаковках та відправлені 13 грудня 2013 року «Новою поштою» за вказаною адресою до м. Київ. Паперовий варіант звітів від кожного закладу за окремими предметами та узагальнені звіти по управлінню (додаток ) передані до моніторингового відділу СОІППО 17 грудня 2013 року. Процедура проведення моніторингу, терміни звітності не порушені.

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Методистам Інформаційно-методичного центру обговорити результати моніторингу на міському методичному об’єднанні вчителів-предметників у січні 2014 року.

2. Директорам навчальних закладів:

2.1. До 15 січня 2014 року проаналізувати результати участі учнів 5,10 класів у моніторингу якості освіти.

2.2. До 1 лютого 2014 року заслухати звіт про результати на нараді при директору.

2.3.З метою реалізації Державного стандарту до кінця навчального року спланувати системне повторення матеріалу .

2.4. До 01.01.2014 року спланувати заходи щодо оптимізації роботи профільних класів у напрямі розвитку здібностей та реалізації творчого потенціалу учнів.

3.Учителям-предметникам :

3.1.Розглянути результати поелементного аналізу виконання моніторингових завдань на шкільних методичних об’єднаннях та спланувати систему заходів по усуненню визначених недоліків.

3.2. Практикувати в системі навчальної роботи відпрацювання тестів із завданнями відкритого типу, з метою підготовки учнів до ЗНО.

3.3.При виконанні тестових завдань сприяти формуванню навичок порівняльного аналізу та синтезу матеріалу.

3.4.При оцінюванні учнів дотримуватись Критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.
Начальник управління

освіти і науки А.М. Данильченко
Одінцова 65 88 92

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. №390

Наказ
Провести у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Про проведення І–іі етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Наказ
Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів охорони здоров'я (додається)

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Затвердити Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», що додається

Департамент освіти І науки наказ
Про проведення у навчальних закладах області акції «Зелений паросток майбутнього»

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка