Пошук по сайту


9 клас Тематичне оцінювання з теми:" Виділення. Ендокринна регуляція. Розмноження та розвиток людини. " ІІ варіант " І варіант І рівень Тестові завдання(по 1 балу за кожне питання)

9 клас Тематичне оцінювання з теми:" Виділення. Ендокринна регуляція. Розмноження та розвиток людини. " ІІ варіант " І варіант І рівень Тестові завдання(по 1 балу за кожне питання)

Передмова

Завдання призначені для періодичного контролю знань з теми з біології учнів 9 класу. Запропоновані завдання дозволяють учителеві об’єктивно оцінить рівень оволодіння учнями теоретичного та практичного матеріалу. Періодичний контроль знань спрямовано на визначення рівня навчальних досягнень учнів з певної навчальної теми згідно з "критеріями оцінювання".

Структура тематичних робіт

Кожна робота призначена для контролю знань з теми, які складаються з чотирьох рівнів. У тестах передбачено різноманітні завдання всіх рівнів, широко і повно висвітлено вивчені теми. Відповіді пропонується оцінювати 12-ма балами.

У завданнях І рівня (тестові завдання) необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих. Кожне завдання цієї групи оцінюється по 1 бала.

У завданнях ІІ рівня (Позначити правильні відповіді, та написати пропущені слова в речення), які передбачають відтворення матеріалу , виявлення вмінь характеризувати будову та функції окремих біологічних об’єктів, установлення відповідностей чи послідовності між подіями, явищами, процесами. За кожне правильно виконане завдання учень отримує по 1-му балу.

У завданнях ІІІ рівня (установлення відповідностей) необхідно дати коротку відповідь, заповнити таблицю, або проаналізувати малюнок. За кожне правильно виконане завдання учень отримує 2 бали.

У завданнях VІ рівня - високий, вимагає від учнів навичок творчої роботи, де учень самостійно оцінює та характеризує різноманітні біологічні явища і процеси, вміє обґрунтувати та розв’язувати проблемні завдання, робити висновки. Завдання оцінюється 2-ма балами.

9 клас

Тематичне оцінювання з теми:" Виділення.Ендокринна регуляція. Розмноження та розвиток людини. " ІІ варіант " І варіант
І рівень

Тестові завдання(по 1 балу за кожне питання)

1. біологічно активні речовини, які виділяють ендокринні залози

А ферменти

Б субстрати

В гормони

Г вітаміни
2. гормони гіпофіза, що стимулюють діяльність інших залоз:

А тропні

Б ендокринні

В регуляторні

Г вторинні
3. процес злиття ядер чоловічої й жіночої статевих клітин з утворенням зиготи

А капуляція

Б запліднення

В ембріогенез

Г овуляція
4. проникнення сперматозоїда до яйцеклітини здійснюється за допомогою

А хвоста

Б акросоми

В шийки

Г ядра
ІІ рівень(по 1 балу за кожне питання )

5. Позначте правильні відповіді знаком + а не правильні -

А венеричні захворювання передаються тільки статевим шляхом

Б число хромосом у статевих клітинах людини дорівнює 24

В Загроза загибелі плоду існує, якщо жінка резус позитивна, а плід резус негативна
6. Вставте в речення пропущені слова

На 13-14 день місячного циклу яйцеклітина виходить із ________________і надходить у просвіт __________________. На її місці в яєчнику формується____________________
ІІІ. Рівень (два бали за кожне питання)
7. установіть відповідність між залозами і їхніми ознаками(кожній залозі може відповідати кілька ознак)

А підшлункова 1 розташована в черевній порожнині

Б пара щитоподібна 2 бере участь у розвитку імунітету

В вилочкова 3 є залозою змішаної секреції

4 регулює обмін кальцію

8. Установіть відповідність між буквами на малюнку та ендокринними залозами

1 гіпофіз

2 тимус

3 підшлункова залоза

4 надниркові залози
Відповіді:

А_____________

Б_____________

В_____________

Г_____________

Д_____________

Е_____________4 рівень(два бали за питання)
9. Опишіть основні органи статевої системи жінки. Поясніть процес"менструального циклу".


Основні органи статевої системи жінки_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Процес"менструального циклу"_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка______________

9 клас

Тематичне оцінювання з теми:"Нервова регуляція функцій організму людини " Іваріант
Тестові завдання

І рівень(по 1 балу за кожне питання)

1. основна структура і функціональна одиниця нервової системи

А мозок

Б нерв

В нейрон

Г сіра речовина
2. відросток , що передає нервовий імпульс до тіла нейрона

А синапс

Б аксон

В дендрит

Г рецептори
3. із трьох нейронів складається рефлекторна дуга

А колінного рефлексу

Б ахіллового рефлексу

В умовного рефлексу

Г кахлевого рефлексу
4. Середній мозок регулює

А орієнтовні рефлекси

Б нюх

В тонкі рухи

Г слух і зір

ІІ рівень(по 1 балу за кожне питання )
5. Позначте правильні відповіді знаком + а не правильні -

А людина має 12 пар черепно-мозкових нервів

Б звивини-складки на поверхні мозку, що забезпечують розумову діяльність

В парасимпатична система стимулює активність органів травлення
6. Вставте в речення пропущені слова

Головний мозок складається з п’яти основних відділів___________ мозку, мозочок, _______, мозку, проміжного мозку й______________________________________________.

ІІІ. Рівень (два бали за кожне питання)
7.Установіть відповідність між цифрами на малюнку та частинами рефлекторної дуги

А. ефектор

Б вставний нейрон

В рецептор

Г чутливі волокна

Д рухові волокна

Е передні ноги

Є задні роги
Відповіді

1___

2___

3___

4___

5___

6___

7___8. Укажіть ознаки відділів вегетативної нервової системи

А симпатична нервова система

Б парасимпатична нервова система


1 підвищує артеріальний тиск, звужує кровоносні судини

2 призводить до звуження зіниць

3 зменшує вентиляцію легень

4 активізує секрецію шлункового соку


Відповіді:

А_________________

Б_________________
ІV. рівень(два бали за питання)

9. Назвіть відділи головного мозку , позначені цифрами на малюнку.

Назвіть функції головного мозку виконує відділ під цифрою 6?Відділи:

1_______________________________________

2_______________________________________

3_______________________________________

4_______________________________________

5_______________________________________

6_______________________________________

7_______________________________________

8_______________________________________


Під цифрою 6 позначений відділ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка_________

9 клас

Тематичне оцінювання з теми:"Сенсорні системи " І варіант

Тестові завдання

І рівень(по 1 балу за кожне питання)

1. Система, відповідальна за прийом , передачу й аналіз інформації про зовнішні й внутрішні подразники

А аналізатор

Б рецептор

В орган чуття

Г мозок
2. Кортіїв орган є частиною аналізатора

А слухового

Б нюхового

В тактильного

Г рівноваги
3. У шкірі людини розташовуються

А терморецептори

Б фоторецептори

В механорецептори

Г больові рецептори
4. Вищі центри смакового рецептору розташовані в

А у лобовій частині

Б тімяній

В скроневій

Г потилочній
ІІ рівень(по 1 балу за кожне питання )

5. Позначте правильні відповіді знаком + а не правильні -

А холод і тепло сприймаються різними типами рецепторів

Б райдужна оболонка ока є похідною від його судинної оболонки

В отоліти входять до складу органа рівноваги
6. Назвіть частини зорового аналізатора які позначені цифрами.

1_______________________________

2_______________________________

3_______________________________

4_______________________________

5_______________________________

6_______________________________

7_______________________________

8_______________________________

9_______________________________

10______________________________

11______________________________

ІІІ. Рівень (два бали за кожне питання)
7. Виберіть зайвий термін і поясніть чому він зайвий: сітківка, кришталик, колбочки, стремінце, зіниця, райдужка.

Термін___________________, зайвий тому що________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. За допомогою яких частин ми відчуваємо смаки, позначте частини смакового рецептору за які вони відповідають.(солодке, солоне, гірке, кисле)
1_______________________

2_______________________

3_______________________

4_______________________

4 рівень(два бали за питання)
9. Складіть повний опис органу, зображеного на малюнку.?

За допомогою чого відчуваються запахи?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка______________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

8 клас Тестові завдання І рівень Тестові завдання з вибором однієї...
Укажіть гори, на південних схилах яких можна спостерігати найбільшу кількість висотних поясів

Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр, 9 клас І варіант...
Укажіть кістку черепа, що безпосередньо з’єднується з першим хребцем хребта людини

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Варіант
Завдання для узагальнення й систематизації знань створені за діючою 12-ти бальною системою І впроваджується за чотирма рівнями –...

Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі Варіант 1
Т 2(20) Морфологія. Дієслово

4. Розмноження організмів (3) Форми розмноження організмів. Нестатеве розмноження
Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем І і ІІ закони Менделя, їх статистичний характер І цитологічні основи

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести Варіант 1
Працюючи над матеріалом посібника, aвтopи пocтaвили собі зaвдaння зpoбити кожен ypoк з кypcy «я I укpaїнa» цікавим для учня другого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

b.lekciya.com.ua
Головна сторінка